ILPB1/4511-1-8/16-2/AN | Interpretacja indywidualna

Czy ponoszone w związku ze studiami wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ILPB1/4511-1-8/16-2/ANinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. opłata za studia
  3. studia podyplomowe
  4. wydatek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od sierpnia 2015 roku prowadzi indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej firm i poradach z zakresu prawa gospodarczego. Obsługa podmiotów w tym zakresie często wymaga specjalistycznej wiedzy związanej z podatkowymi skutkami takich działań jak np. przekształcenia spółek, operacje na udziałach, wypłaty zysków. Chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku i zapewnić właściwy poziom świadczonych usług Wnioskodawca od października 2015 r. podjął studia podyplomowe na kierunku doradca podatkowy. W związku z tym ponosi i ponosić będzie wydatki, związane z opłatą czesnego, z dojazdami na zajęcia oraz z zakupem pomocy dydaktycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ponoszone w związku ze studiami wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione wydatki będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. W pierwszej kolejności wskazać tu należy, że nie zostały one ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastosowanie powinna znaleźć więc ogólna reguła stanowiąca, że wydatek jest kosztem w przypadku istnienia związku przyczynowego między poniesionymi wydatkami a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu.

W ocenie Wnioskodawcy związek taki jest wręcz oczywisty. Niewątpliwie na rynku usług prawniczych istnieje zapotrzebowanie na kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym również w zakresie prawa podatkowego. Nie posiadając specjalistycznej wiedzy Wnioskodawca nie będzie mógł świadczyć tego typu usług co oznacza, że nie osiągnie przychodów z tego tytułu. Nie powinno więc być wątpliwości, że wskazane wyżej wydatki, które ponosi Wnioskodawca mają na celu osiągnięcie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, wyczerpując tym samym znamiona kosztu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny tego związku wydatków z prowadzoną działalnością, winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów (w tym studiów podyplomowych) nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie może to jednak stanowić, w myśl tego co powyżej, wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu przede wszystkim konieczne jest jeszcze zaistnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, które stanowi w tym wypadku pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zatem do stwierdzenia, czy poniesione wydatki, z tytułu wpisowego oraz czesnego za studia podyplomowe, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej niezbędne jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca od sierpnia 2015 roku prowadzi indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej firm i poradach z zakresu prawa gospodarczego. Obsługa podmiotów w tym zakresie często wymaga specjalistycznej wiedzy związanej z podatkowymi skutkami takich działań jak np. przekształcenia spółek, operacje na udziałach, wypłaty zysków. Chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku i zapewnić właściwy poziom świadczonych usług Wnioskodawca od października 2015 r. podjął studia podyplomowe na kierunku doradca podatkowy.

W tak przedstawionym stanie należy uznać, że wydatki związane z ww. studiami podyplomowymi stanowią wydatki na kształcenie, które pozwala podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę potrzebną w prowadzeniu jego działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem program podjętych studiów podyplomowych jest bezpośrednio związany z szerokim zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności prawniczej, a zdobyta wiedza będzie mogła mieć odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodów (np. poprzez wpływ na zakres oraz jakość świadczonych przez Wnioskodawcę usług), nie ma żadnych przeszkód prawnych dla zaliczenia wydatków związanych z ww. studiami podyplomowymi (opłaty za wpisowe, dojazdy, zakup pomocy dydaktycznych) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wydatki te, jako przydatne do prawidłowego wykonywania jego działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (choć trudno je przypisać konkretnym przychodom) - jednak pod koniecznym warunkiem ich należytego udokumentowania.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wskazane we wniosku wydatki związane z podjęciem nauki na ww. studiach podyplomowych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem ich należytego udokumentowania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o treść wniosku. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania, właściwy organ podatkowy uzna, że przedstawione we wniosku okoliczności różnią się jednak od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Należy również nadmienić, że jeżeli podatnik nie wykaże ww. związku przyczynowo-skutkowego lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na ww. studia podyplomowe - z punktu widzenia osiągania przychodów albo ich zachowania lub zabezpieczenia - to wydatki te nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. To na podatniku spoczywa ciężar udokumentowania i wykazania związku pomiędzy ponoszonymi wydatkami i osiąganymi przychodami, a także okoliczności, że poniesienie wydatków ma lub może mieć wpływ na wysokość osiąganych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.