ILPB1/4511-1-585/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów stanowiących majątek Spółki Jawnej
ILPB1/4511-1-585/15-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. przekształcanie
  3. sprzedaż udziałów
  4. spółka kapitałowa
  5. wymiana udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów stanowiących majątek Spółki Jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów stanowiących majątek Spółki Jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W chwili obecnej Wnioskodawca rozważa przystąpienie, w charakterze udziałowca, do już istniejącej lub nowo powstałej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „SPV”), która w przyszłości może zostać przekształcona w Spółkę Jawną.

Przed przekształceniem, możliwe jest, że SPV nabędzie od osób fizycznych udziały (dalej: „Udziały”) w innej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. w Spółce) w ramach transakcji tzw. „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 24 ust. 8a Ustawy PIT.

Podkreślenia wymaga fakt, że Udziały dla SPV nie będą udziałami objętymi w zamian za wkład niepieniężny (aport).

W ramach wyżej opisanej transakcji, SPV uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce.

Wartość rynkowa Udziałów zostanie w całości odniesiona na kapitał zakładowy SPV, co oznacza, iż zostanie ona odzwierciedlona w wartości nominalnej udziałów własnych SPV (dalej: „Udziały Własne SPV”), które wyda ona osobom fizycznym wnoszącym do niej wkład niepieniężny (aport) w postaci Udziałów w ramach wyżej opisanej transakcji „wymiany udziałów”.

W związku z powyższą transakcją „wymiany udziałów” nie będą miały miejsca dodatkowe rozliczenia gotówkowe pomiędzy SPV, a osobami fizycznymi wnoszącymi do niej wkład niepieniężny (aport) w postaci Udziałów.

Tak jak Wnioskodawca wskazał wyżej, w przyszłości możliwe jest, że SPV zostanie przekształcona, w trybie art. 551 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”), w Spółkę Jawną.

W związku z przekształceniem, Spółka Jawna stanie się następcą prawnym SPV, co oznacza, iż wstąpi ona we wszystkie prawa i obowiązki przysługujące do tej pory SPV (zasada sukcesji uniwersalnej).

W efekcie powyższego, Spółka Jawna stanie się właścicielem Udziałów.

W dalszej perspektywie Udziały mogą zostać umorzone, na podstawie art. 199 w zw. z art. 200 § 1 KSH, w trybie tzw. „umorzenia dobrowolnego” tj. w drodze nabycia Udziałów przez Spółkę w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem.

Wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia Udziałów będzie stanowić dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Jawnej, przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia Udziałów (stanowiących majątek Spółki Jawnej, jako następcy prawnego SPV) będzie dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Jawnej, wartość nominalna Udziałów Własnych SPV, jakie SPV przekazała osobom fizycznym w zamian za wniesiony przez nich wkład niepieniężny (aport) w postaci Udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia Udziałów (stanowiących majątek Spółki Jawnej, jako następcy prawnego SPV) będzie dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Jawnej, wartość nominalna Udziałów Własnych SPV, jakie SPV przekazała osobom fizycznym w zamian za wniesiony przez nich wkład niepieniężny (aport) w postaci Udziałów.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Spółka Jawna, jako osobowa spółka handlowa, nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, iż nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Dochody Spółki Jawnej nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania.

Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej (a więc również Spółki Jawnej), przy czym status opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika.

Powyższe oznacza, że jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna to dochód z udziału w takiej spółce osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody z udziału w spółce osobowej u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku oraz, co do zasady łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy PIT.

W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

W myśl art. 8 ust. 2 Ustawy PIT, powyższe zasady stosuje się odpowiednio również do rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Mając powyższe na uwadze, zauważyć należy, że przychód podlegający opodatkowaniu, przypadający na Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki Jawnej, ustala się proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w zysku Spółki Jawnej.

Generalnie udział w zysku spółki osobowej określa się zgodnie z przepisami KSH, które stanowią, iż wspólnicy spółki osobowej uczestniczą w jej zyskach w częściach równych, o ile umowa takiej spółki osobowej nie stanowi inaczej.

Podkreślenia wymaga zatem fakt, że KSH pozostawia pełną swobodę wspólnikom spółki osobowej w zakresie ustalenia zasad ich udziału w zyskach takiej spółki osobowej.

Natomiast przepisy Ustawy PIT jednoznacznie nakazują przypisywać poszczególnym wspólnikom spółki osobowej taką część przychodów i kosztów uzyskania przychodów, jaka proporcjonalnie przypada na danego wspólnika zgodnie z umową takiej spółki osobowej, przy czym w przypadku, gdy umowa spółki osobowej milczy na temat zasad udziału poszczególnych wspólników w jej zyskach przyjmuje się, że wspólnicy uczestniczą w zyskach w częściach równych.

Zgodnie z art. 551 KSH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (a więc również SPV) może zostać przekształcona w inną spółkę handlową (a więc również Spółkę Jawną).

Konsekwencją przekształcenia jest sukcesja uniwersalna – zgodnie bowiem z art. 553 KSH, spółka przekształcona (tj. Spółka Jawna) wstępuje z dniem przekształcenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (tj. SPV).

W rezultacie przekształcenia, spółka przekształcona (tj. Spółka Jawna) przejmuje również cały majątek spółki przekształcanej (tj. SPV), co oznacza, iż Spółka Jawna stanie się właścicielem Udziałów, które przed przekształceniem znajdowały się w majątku SPV.

Jednocześnie, na gruncie prawa podatkowego zasada ta została wyrażona w art. 93a § 1 w zw. z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b Ordynacji Podatkowej – zgodnie z którym spółka osobowa (tj. Spółka Jawna) powstała z przekształcenia spółki kapitałowej (tj. SPV) wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki tej przekształconej spółki kapitałowej (tj. SPV).

Powyższe oznacza, iż skutki podatkowe czynności (zdarzeń) wykonanych przez spółkę przekształcaną przed momentem przekształcenia przypisane są podmiotowi przekształconemu.

Przykładowo, jeśli spółka przekształcana miała prawo do zwrotu podatku od towarów i usług to prawo do wystąpienia o zwrot tego podatku przysługuje po przekształceniu spółce przekształconej. Analogicznie, jeśli spółka przekształcana była zobowiązana do zapłaty zaległego podatku od towarów i usług to po przekształceniu zobowiązanie to przechodzi na spółkę przekształconą.

Podkreślenia wymaga fakt, że w doktrynie i orzecznictwie utrwalił się jednolity pogląd wyrażony m.in. przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1675/11), zgodnie z którym: „jej przepisy (Ordynacji Podatkowej – przyp. Wnioskodawcy) w zakresie następstwa prawnego podmiotów przekształconych są lex generalis. To oznacza, że ewentualne ograniczenie skutków podmiotowego następstwa prawnego mogłoby zastąpić w przepisach szczególnych (materialnych ustawach podatkowych, umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy innych ratyfikowanych umowach międzynarodowych)”.

W związku z powyższym należy jednoznacznie stwierdzić, iż zasada sukcesji uniwersalnej może być ograniczona jedynie przez wyraźny przepis bezwzględnie obowiązującego prawa.

Wnioskodawca zauważył, że Ustawa PIT nie zawiera reguł ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, które spółka osobowa nabyła w drodze przejęcia całości majątku spółki przekształcanej, z której ta spółka osobowa powstała.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, w takiej sytuacji należy zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej uznać, iż jako wspólnik Spółki Jawnej Wnioskodawca ma prawo i obowiązek rozpoznać koszty uzyskania przychodów w wysokości, w jakiej rozpoznać je mogła spółka przekształcana (w opisanym zdarzeniu przyszłym – SPV).

Powyższe jest uzasadnione, w szczególności faktem, że zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej byt prawny spółki przekształcanej (tj. SPV) nie ustał, lecz został przekształcony w spółkę przekształconą (tj. Spółkę Jawną). Jak wskazano bowiem wyżej, Spółka Jawna wstąpiła z dniem przekształcenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształconej (tj. SPV), co oznacza, że Spółka Jawna stała się stroną wszystkich stosunków prawnych, których przed przekształceniem stroną była spółka przekształcana (tj. SPV).

Zgodnie z art. 199 § 1 KSH, udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (a więc również w Spółce) może zostać umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia tego udziału przez tę spółkę (umorzenie dobrowolne). Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa tej spółki tak stanowi.

Stosownie do treści art. 199 § 2 KSH, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna w szczególności określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

Powyższe oznacza, iż w przypadku ziszczenia się opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, Spółka Jawna otrzyma z tytułu dobrowolnego umorzenia Udziałów wynagrodzenie.

W ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu umorzenia dobrowolnego Udziałów będzie dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Jawnej stanowić przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy PIT, a więc przychód z odpłatnego zbycia udziałów.

Zgodnie bowiem z tym przepisem, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, z tytułu m.in. odpłatnego zbycia udziałów.

Podkreślenia wymaga bowiem fakt, że na skutek nowelizacji Ustawy PIT (polegającej na wykreśleniu art. 24 ust. 5 pkt 2 Ustawy PIT), od dnia 1 stycznia 2011 r., dochód z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki mającej osobowość prawną (a więc również na rzecz Spółki) w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu na zasadach, jakie obowiązują w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (a więc również Udziałów w Spółce).

Innymi słowy, w chwili obecnej (odmiennie niż miało to miejsce przed dniem 1 stycznia 2011 r.) dochód taki nie jest traktowany jako dochód z udziałów w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 Ustawy PIT, dochodem z tytułu odpłatnego zbycia udziałów jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów, a kosztami uzyskania przychodów określonych na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c Ustawy PIT, osiągnięta w roku podatkowym.

W myśl art. 30b ust. 5 Ustawy PIT, powyższych dochodów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 i art. 30c Ustawy PIT.

Stosownie do treści art. 30b ust. 6 Ustawy PIT, podatnik ma obowiązek w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 Ustawy PIT, wykazać dochody uzyskane w danym roku podatkowym z tytułu odpłatnego zbycia udziałów i obliczyć należny podatek.

Mając powyższe przepisy na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie może znaleźć zastosowania art. 22 ust. 1f Ustawy PIT, gdyż sytuacja opisana w zdarzeniu przyszłym nie wypełnia hipotezy tego przepisu.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że SPV nabędzie Udziały od osób fizycznych w ramach wniesionego przez nich wkładu niepieniężnego (aportu), co oznacza, że przedstawiona przez Wnioskodawcę w zdarzeniu przyszłym sytuacja dotyczy zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, które nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport), lecz same były przedmiotem takiego wkładu niepieniężnego (aportu).

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, art. 22 ust. 1f Ustawy PIT nie znajdzie zastosowania w opisanym zdarzeniu przyszłym.

W sprawie nie znajdzie również zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 38c Ustawy PIT, ponieważ dotyczy on konsekwencji podatkowych zbycia Udziałów Własnych SPV, które osoby fizyczne otrzymały w zamian za wkład niepieniężny (aport) do SPV w postaci Udziałów.

W związku z powyższym, według Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu koszty uzyskania przychodów Wnioskodawca powinien ustalić zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy PIT, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie udziałów, przy czym wydatki takie stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia takich udziałów.

Biorąc pod uwagę powyższą regulację należy rozważyć, co stanowi wydatek na nabycie Udziałów.

W opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, Udziały (które zostaną zbyte przez Spółkę Jawną na rzecz Spółki w celu ich umorzenia) zostały nabyte przez SPV w zamian za Udziały Własne SPV, które SPV wydała osobom fizycznym w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Udziałów (w ramach opisanej w zdarzeniu przyszłym transakcji „wymiany udziałów”).

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku transakcji „wymiany udziałów” ekonomicznym ekwiwalentem za otrzymane Udziały są Udziały Własne SPV, które są przekazywane w ramach takiej transakcji osobom fizycznym wnoszącym do SPV wkład niepieniężny (aport) w postaci Udziałów.

Według Wnioskodawcy wartość tego ekwiwalentu (tj. wartość nominalna Udziałów Własnych SPV) stanowi dla SPV ekonomiczny koszt nabycia Udziałów.

Prawidłowość powyższej wykładni wynika pośrednio także z konstrukcji art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: „Ustawa CIT”), w którym ustawodawca uregulował sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów nabytych uprzednio przez spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”), a więc również SPV, nabytych przez taką spółkę w ramach transakcji „wymiany udziałów”.

Zgodnie bowiem z tym przepisem, za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą udziały w ramach transakcji „wymiany udziałów”, przy czym wydatki te – jak wskazano wyżej równe wartości nominalnej udziałów własnych takiej spółki wydanych udziałowcom wnoszącym w ramach tej transakcji wkład niepieniężny (aport) – stanowią koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów nabytych przez taką spółkę w ramach transakcji „wymiany udziałów”.

Wnioskodawca zauważył, że ustawodawca nie wprowadził szczególnej regulacji odnoszącej się do ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów otrzymanych uprzednio w ramach transakcji „wymiany udziałów”.

W ocenie Wnioskodawcy jednak, w pełni uzasadnione jest pośrednie zastosowanie sposobu wykładni pojęcia „wydatków na nabycie udziałów” w ramach transakcji „wymiany udziałów”, którą zaprezentował ustawodawca w powyżej przywołanym art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT.

Ustawodawca jasno bowiem wskazuje, że konstrukcja transakcji „wymiany udziałów” świadczy o tym, że ekonomicznym ekwiwalentem za otrzymane Udziały są Udziały Własne SPV wydane przez SPV osobom fizycznym, które wniosły do SPV wkład niepieniężny (aport) w postaci Udziałów.

Powyższe, według Wnioskodawcy oznacza, że wartość nominalna Udziałów Własnych SPV stanowi „wydatek na nabycie” Udziałów, o którym mowa zarówno w art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, jak również w art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy PIT, który znajdzie zastosowanie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Takie rozumienie pojęcia „wydatków na nabycie udziałów” w ramach transakcji „wymiany udziałów” znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych przez Ministra Finansów.

Przykładowo wskazać można:

  • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 lipca 2013 r. (znak IPPB5/423-256/13-2/MK), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika wskazujące, że w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów nabytych w ramach transakcji „wymiany udziałów” w zamian za udziały w kapitale własnym podatnika „kosztem nabycia udziałów/akcji, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT będą wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT wydatki poniesione przez spółkę przy wymianie udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez spółkę wskutek wymiany udziałów”;
  • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2014 r. (znak IBPBI/2/423-96/14/SD), w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że „w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych wcześniej przez Wnioskodawcę w ramach „wymiany udziałów” kosztem uzyskania przychodu dla spółki będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym spółki objętych przez udziałowca w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 lipca 2014 r. (znak IBPBII/2/415-426/14/ŁCz), w której organ podatkowy całkowicie zgodził się z podatnikiem, że „w oparciu o przedstawione powyżej argumenty, należy zdaniem Wnioskodawcy uznać, że dla niego, wspólnika Spółki Jawnej, będącej następcą prawnym Spółki Przekształcanej kosztem uzyskania przychodu z dobrowolnego umorzenia Udziałów będą wydatki poniesione przez Spółkę Przekształcaną na nabycie Udziałów tj. wartość nominalna udziałów własnych wyemitowanych przez Spółkę Przekształcaną w ramach wymiany udziałów”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 grudnia 2014 r. (znak IBPBI/2/423-1149/14/KP), w które organ podatkowy wyraźnie stwierdził, że „w przypadku umorzenia udziałów, nabytych w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów, kosztem ich nabycia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT będzie kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów wydanych przez spółkę przejmowaną w zamian za udziały spółki kapitałowej. Zasada ta będzie miała również zastosowanie w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów przez następcę prawnego spółki, która nabyła te udziały w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów”.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia Udziałów (stanowiących majątek Spółki Jawnej, jako następcy prawnego SPV) będzie dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Jawnej, wartość nominalna Udziałów Własnych SPV, jakie SPV przekazała osobom fizycznym, które wniosły do SPV wkład niepieniężny (aport) w postaci Udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.