ILPB1/4511-1-579/15-2/AA | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie dokumentu sądowego (z dnia 9 grudnia 2014), z którego wynika, że podatnik jako nabywca zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej części zapłaty za mieszkanie będzie miał prawo zapisu w PKPiR, tym samym będzie mógł ująć w koszty działalności gospodarczej?
ILPB1/4511-1-579/15-2/AAinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. księga przychodów i rozchodów
  3. nabycie
  4. nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Formą opodatkowania podatnika jest podatkowa książka przychodów i rozchodów. Jednym z przedmiotów działalności gospodarczej podatnika jest obrót nieruchomościami na rynku wtórnym. Mieszkania kupowane są na licytacjach komorniczych. Po zakończeniu procedury sądowej związanej ze zmianą właściciela lokale te są sprzedawane.

W dniu 16 listopada 2014 r. podatnik wpłacił rękojmię pozwalającą na udział w licytacji komorniczej na konto bankowe komornika w wysokości 14.000,00 zł. Przedmiotem licytacji było mieszkanie. Podatnik wygrał licytację w dniu 17 listopada 2014 r. za cenę 93.333,33 zł.

W dniu 12 grudnia 2014 roku podatnik jako nabywca otrzymał pismo z Sądu datowane na 9 grudnia 2014 r. wzywające do zapłaty pozostałej kwoty tj. 79.333,33 zł pod rygorem utraty rękojmi oraz wygaśnięcia skutków przybicia. W dniu 24 grudnia 2014 r. podatnik wpłacił pozostałą część ceny mieszkania tj. 79.333,33 zł na konto wskazane przez Sąd.

Następstwem tego było wydanie w dniu 15 stycznia 2015 r. przez Sąd Rejonowy postanowienia o przysądzeniu własności, które doręczone zostało podatnikowi w dniu 4 lutego 2015 r. W dniu 23 lutego 2015 r. podatnik zwrócił się do Sądu o wydanie postanowienia Sądu ze stwierdzeniem jego prawomocności. Postanowienie o przysądzeniu własności uprawomocni się w bliżej nieokreślonym czasie po wyczerpaniu drogi odwoławczej przysługującej dłużnikowi. Po uprawomocnieniu się Sąd przyśle podatnikowi postanowienie o przysądzeniu własności ze stwierdzeniem jego prawomocności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie dokumentu sądowego (z dnia 9 grudnia 2014), z którego wynika, że podatnik jako nabywca zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej części zapłaty za mieszkanie będzie miał prawo zapisu w PKPiR, tym samym będzie mógł ująć w koszty działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno rękojmię jak i pozostałą część ceny mieszkania można zaliczyć w koszty działalności gospodarczej w miesiącu, w którym podatnik otrzymał dokument z sądu i uiścił pozostałą część ceny mieszkania tj. w opisywanym przypadku w miesiącu grudniu.

Zgodnie z art. 22 ust. 5d ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu uważa się dzień na który zaksięgowano w księgach na podstawie faktury lub w przypadku braku faktury na podstawie innego dokumentu. Podatnik uznał, że dokument z sądu jest podstawą do ujęcia w kosztach, gdyż sąd wzywa podatnika do zapłaty całości kwoty pod rygorem wygaśnięcia skutków przybycia i określa go jako nabywcę mieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawcy, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której jednym z przedmiotów jest obrót nieruchomościami na rynku wtórnym. Mieszkania kupowane są na licytacjach komorniczych. Po zakończeniu procedury sądowej związanej ze zmianą właściciela, lokale te są sprzedawane. W dniu 16 listopada 2014 r. podatnik wpłacił rękojmię w kwocie 14.000 zł pozwalającą na udział w licytacji komorniczej. Przedmiotem licytacji było mieszkanie. Wnioskodawca wygrał licytację, a w dniu 24 grudnia 2014 r. podatnik wpłacił pozostałą część ceny mieszkania. W dniu 23 lutego 2015 r. podatnik zwrócił się do sądu o wydanie postanowienia sądu ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Zgodnie z art. 998 § 1 zawartym w rozdziale 8 „Przysądzenie własności” ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postepowania Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.) po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.

Natomiast w myśl art. 999 § 1 ww. Kodeksu, prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio.

Tak więc, prawomocne postanowienie o przybiciu i wykonanie warunków licytacji jest podstawą do wydania postanowienia o przysądzeniu własności, jednakże dopiero z chwilą uprawomocnienia się tegoż postanowienia o przysądzeniu własności na nabywcę przenoszone jest prawo własności.

Zgodnie z powyższym w przedmiotowej sprawie datą nabycia mieszkania będzie dzień uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że co prawda w grudniu 2014 roku Wnioskodawca zapłacił pozostałą kwotę na nabycie mieszkania w drodze licytacji, jednakże dopiero z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu przyznającego prawo własności tego mieszkania nastąpi jego nabycie. Tym samym dopiero uprawomocnienie się wyroku sądu, stanowi podstawę do ujęcia poniesionych wydatków jako koszty uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.