ILPB1/4511-1-57/16-3/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w związku z przekształceniem prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
ILPB1/4511-1-57/16-3/AAinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. przekształcanie
 4. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2016 r. (data wpływu 22 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w związku z przekształceniem prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w związku z przekształceniem prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 138c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 8 marca 2016 r. znak ILPB1/4511-1-57/16-2/AA na podstawie art. 155 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 21 marca 2016 r., a zatem wyznaczony termin upłynął z dniem 29 marca 2016 r. i w tym czasie nie wskazano adresu elektronicznego.

Zatem tut. Organ wyjaśnia, że zgodnie z pouczeniem zawartym w ww. wezwaniu zastosowanie znajdzie art. 144 § 3 Ordynacji podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (osoba fizyczna) prowadził w 2015 roku działalność gospodarczą we własnym imieniu na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zdarzenia gospodarcze dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonował w prowadzonych księgach rachunkowych, a koszty uzyskania przychodów rozliczał metodą memoriałową.

W 2014 roku Wnioskodawca zawarł z kontrahentem umowę na roboty budowlane dot. inwestycji o nazwie (...) (dalej jako Umowa na roboty budowlane). W związku z tym zleceniem, Wnioskodawca zawarł również umowy z innymi przedsiębiorcami (dalej jako Podwykonawcy) na wykonanie części prac dot. tego zlecenia.

Z tytułu zakończenia Umowy na roboty budowlane, Wnioskodawca wystawił na kontrahenta z dniem 30 września 2015 r. fakturę końcową na podstawie protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez kontrahenta, która została ujęta w księgach rachunkowych i stanowiła u Wnioskodawcy przychód dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z dniem 1 października 2015 r., w oparciu o regulacje art. 551 § 5 oraz art. 5841 i nast. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną działalnością.

Do dnia przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej tj. 1 października 2015 r., Wnioskodawca nie otrzymał faktur od Podwykonawców dot. prac uwzględnionych przez Wnioskodawcę w fakturze z dnia 30 września 2015 r., co wynikało z faktu, iż pomimo wykonania usług przez Podwykonawców, Wnioskodawca stwierdził usterki i konieczność wykonania dodatkowych prac przez Podwykonawców. W konsekwencji, faktury od Podwykonawcy zostały wystawione już po dniu przekształcenia.

Zobowiązanie do zapłaty zobowiązań z faktur jakie miały wpłynąć od Podwykonawców, zostało uwzględnione w dokumentach dot. przekształcenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną działalnością, tj. w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2015 roku.

Faktury od Podwykonawców, w związku z ww. przekształceniem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, wystawione na jednoosobową spółkę z ograniczoną działalnością, uwzględnione zostały przez tą spółkę dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz spółka ta uiściła należność na rzecz Podwykonawców, zgodnie z zobowiązaniem przejętym w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną działalnością.

Wnioskodawca chciałby podkreślić, iż wydatki wynikające z faktur wystawionych przez Podwykonawców, stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodem wykazanym przez Wnioskodawcę w jego działalności gospodarczej przed dniem przekształcenia, w związku z fakturą wystawioną w dniu 30 września 2015 r.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w świetle przepisów ustaw o podatku dochodowym, będzie on mógł za 2015 rok uwzględnić jako koszty podatkowe dot. pozarolniczej działalności gospodarczej, koszty wynikające z faktur wystawionych przez Podwykonawców, które dot. przychodu wykazanego przez niego z tytułu faktury wystawionej przed dniem przekształcenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszty wynikające z faktur wystawionych przez Podwykonawców na jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, spełniające definicję tzw. kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, będą mogły powiększyć koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy za 2015 rok z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, z uwagi na fakt, iż przychód którego dotyczą te koszty, stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy powstały przed dniem przekształcenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty wynikające z faktur wystawionych przez Podwykonawców na jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą z przekształcenia jego przedsiębiorstwa, powinny stanowić u Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów za 2015 rok z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, z uwagi na fakt, że stanowią koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem wykazanym przez Wnioskodawcę przed dniem przekształcenia tj. na podstawie faktury wystawionej w dniu 30 września 2015 r.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Kierując się kryterium charakteru powiązania istniejącego pomiędzy kosztem a celem, jakiemu ma służyć, ustawodawca wyróżnia koszty:

 • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód) oraz
 • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Przepisy ustawy o PDOF wskazują na wyraźny podział kosztów uzyskania przychodów na bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie), odrębnie regulując moment ich potrącalności.

Dalej trzeba wskazać, iż w przepisie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOF, ustalono co prawda zasadę polegającą na tym, iż koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, jednakże wskazano również, iż od zasady tej wyjątki wynikają z przepisów art. 22 ust. 5, 6 i 10 ustawy o PDOF.

Przepis art. 22 ust. 5 ustawy o PDOF stanowi, że u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

Konieczne jest również zwrócenie uwagi na fakt, iż zgodnie z przepisami art. 22 ustawy o PDOF, w przypadku kosztów nieponiesionych w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami określony został wyraźnie w art. 22 ust. 5a i ust. 5b ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 22 ust. 5a ustawy o PDOF, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

 1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
 2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego – są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Natomiast stosownie do art. 22 ust. 5b ustawy o PDOF, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle tych przepisów, przychody i koszty związane z działalnością przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do dnia poprzedzającego dzień przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. 30 września 2015 r.), stanowią integralną część rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy, natomiast powstała w wyniku przekształcenia spółka kapitałowa, powinna przejąć obowiązek rozliczenia wyłącznie przychodów i kosztów odpowiednio powstałych i potrąconych z dniem przekształcenia lub po tej dacie oraz tych, które przed dniem przekształcenia – z uwagi na moment ich potrącenia – nie mogły zostać uwzględnione w rozliczeniach podatkowych Wnioskodawcy (koszty poniesione przez Wnioskodawcę, w stosunku do których przychód wystąpił już w spółce kapitałowej).

W ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na wynikające z przepisów ustawy o PDOF zasady potrącalności kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, nielogiczne i sprzeczne z tymi zasadami byłoby stanowisko, że koszty wynikające z faktur wystawionych przez Podwykonawców na jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowią koszt tej spółki, pomimo, iż przychód podatkowy, którego koszty te dotyczą, wystąpił zgodnie z przepisami ustawy o PDOF u Wnioskodawcy. Przyjęcie tego stanowiska byłoby zaprzeczeniem zasady współmierności przychodów i kosztów, jaka wynika z przepisów art. 22 ustawy o PDOF.

Co więcej, odmienna interpretacja niż przedstawiona przez Wnioskodawcę, oznaczałaby w praktyce odcięcie bezpośrednich kosztów uzyskania przychodu od odpowiadającego im przychodu ze względu na przekształcenie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w spółkę kapitałową, co spowodowałaby zdaniem Wnioskodawcy, że żaden z podmiotów nie byłby uprawniony do rozpoznania kosztów bezpośrednio związanych z przychodem. Co więcej, w takim przypadku księgi podatkowe, a także rozliczenia podatkowe nie odzwierciedlałyby rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Wnioskodawca chciałby wskazać, iż stosowanie do art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, nie doszło w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do zakończenia (skrócenia) roku podatkowego Wnioskodawcy, bowiem zgodnie z przepisami podatkowymi, w przypadku osób fizycznych, rok podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zatem, rok podatkowy o jakim mowa w art. 22 ust. 5-5b ustawy o PDOF, zakończył się z dniem 31 grudnia 2015 r.

Warto również - zdaniem Wnioskodawcy - nadmienić, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o PDOF, u podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w świetle przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwagi na wykazanie przychodu powstałego na podstawie faktury z dnia 30 września 2015 r., Wnioskodawca był zobligowany do wykazania w swoich księgach rachunkowych, kosztu związanego z tym przychodem. Zatem księgi rachunkowe Wnioskodawcy odzwierciedlały prawidłowy dochód wykazany zgodnie z zasadami współmierności przychodów i kosztów, które to zasady wynikają zarówno z przepisów ustawy o PDOF, jak również ustawy o rachunkowości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej „k.s.h”), przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

W myśl art. 5841 § 1 k.s.h, przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zauważyć należy, że kwestię sukcesji podatkowych praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 93a § 4 ww. ustawy, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu na inny podmiot.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że przekształcenie prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w spółkę kapitałową nie jest traktowane jak likwidacja prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej i powstanie nowego podmiotu, a jedynie jako proces zmierzający do zmiany formy prawnej prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że dotychczasowe prawa i obowiązki przechodzą na podmiot przekształcony.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, - nie znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Niespełnienie którejkolwiek z wyżej wskazanych przesłanek wyklucza możliwość zaliczenia wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów tak, aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości, które nie zostały wykazane w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Ustawodawca w art. 22 ust. 5-5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podzielił koszty na:

 • koszty bezpośrednio związane z przychodami (art. 22 ust. 5-5b ww. ustawy) oraz
 • koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (art. 22 ust. 5c ww. ustawy).

Zatem, wszystkie koszty muszą się łączyć z przychodem – część w sposób bezpośredni, a część w sposób pośredni.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b. Jednakże koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 22 ust. 5c ww. ustawy). Przy czym, zgodnie z art. 22 ust. 5d ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca w 2015 roku prowadził działalność gospodarczą we własnym imieniu. Zdarzenia gospodarcze dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonował w prowadzonych księgach rachunkowych, a koszty uzyskania przychodów rozliczał metodą memoriałową. W 2014 roku Wnioskodawca zawarł umowę na roboty budowlane, w związku z tym zleceniem zawarł również umowy z innymi przedsiębiorcami (podwykonawcami) na wykonanie części prac. Z tytułu zakończenia umowy Wnioskodawca 30 września 2015 r. wystawił fakturę końcową, która została ujęta w księgach rachunkowych i stanowiła u Wnioskodawcy przychód. W dniu 1 października 2015 r. w oparciu o art. 551 § 5 oraz art. 5841 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do dnia przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie otrzymał faktur od podwykonawców z uwagi na fakt, że Wnioskodawca stwierdził usterki i konieczność wykonania dodatkowych prac przez podwykonawców. W konsekwencji, faktury od podwykonawców zostały wystawione już po dniu przekształcenia.

Jak wynika z treści powołanego powyżej art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników prowadzących księgi rachunkowe wydatki na nabycie materiałów zużytych do produkcji towarów handlowych lub usług wykonanych przez podwykonawców (tzw. koszty bezpośrednie) podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych w momencie zbycia towarów i usług.

Co do zasady zakup usług podwykonawcy wiąże się bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i jest elementem wykonywanej i sprzedawanej usługi/przedmiotu/produktu.

W niniejszej sprawie wykonana usługa, na którą Wnioskodawca wystawił fakturę z dniem 30 września 2015 r. została ujęta w księgach rachunkowych i stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z indywidualnej działalności gospodarczej.

Wobec powyższego koszty wynikające z faktur wystawionych przez Podwykonawców na jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, spełniające definicję tzw. kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, będą mogły powiększyć koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy za 2015 rok z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, z uwagi na fakt, że przychód którego dotyczą te koszty, stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy powstały przed dniem przekształcenia.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.