ILPB1/4511-1-391/15-6/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia kosztów czesnego do kosztów uzyskania przychodów.
ILPB1/4511-1-391/15-6/AMNinterpretacja indywidualna
 1. czesne
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. studia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko xx, przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 19 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia kosztów czesnego do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia wydatków na posiłki do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie zaliczenia kosztów czesnego do kosztów uzyskania przychodów oraz zasad obliczania diet.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od xx października 2014 r. rozpoczął swoją działalność gospodarczą - usługi transportowe. Wnioskodawca jest przewoźnikiem do Niemiec i na terenie Polski, posiada samochód , odpowiednie uprawnienia na prowadzenie samochodu i ciągnięcie lawet.

Wnioskodawca od 1 października 2014 r., po skończeniu liceum, studiuje zaocznie na wydziale logistyki, ponosi koszty czesnego około 500 zł.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że podjęte studia pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Nabyte w trakcie studiów umiejętności Zainteresowany będzie wykorzystywał w swojej bieżącej działalności. Koszty czesnego Wnioskodawca zaczął ponosić po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy jako firma jednoosobowa – Wnioskodawca pracuje jako kierowca-przewoźnik – może w koszty prowadzenia swojej działalności wliczać koszty posiłków w ramach diet i jak je obliczać...
 2. Czy Wnioskodawca może zaliczać poniesione wydatki (czesne) w koszty prowadzonej działalności gospodarczej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w zakresie zaliczenia kosztów czesnego do kosztów uzyskania przychodów. Rozstrzygnięcie w zakresie zaliczenia wydatków na posiłki do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, zostało zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 23 czerwca 2015 r. nr ILPB1/4511-1-391/15-5/AMN. Natomiast wniosek w części dotyczącej zasad obliczania diet, został rozstrzygnięty pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. nr ILPB1/4511-1/391/15-4/AMN.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. - załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r., poz. 361 w art. 23 p 52 zapisano, że wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W ocenie Wnioskodawcy, oznacza to, że w ramach wysokości diet i przepracowanych godzin, Wnioskodawca może zaliczać w koszty wysokość należących diet.

Ad. 2.

Studia związane są w dużej części z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością jako usługi transportowe, która w dużym stopniu wiąże się z logistyką.

Wobec powyższego Zainteresowany jest zdania, że ponoszone koszty dotyczące studiów może zaliczać w koszty. Wnioskodawca uważa, że wiadomości w tym zakresie są bardzo przydatne w wykonywanym przez niego zawodzie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

 • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione opłaty za studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

 • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne (przydatne) w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że podjęte studia pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nabyte w trakcie studiów umiejętności Zainteresowany będzie wykorzystywał w swojej bieżącej działalności.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wskazane we wniosku wydatki poniesione w związku z podjęciem nauki na studiach, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem ich należytego udokumentowania.

Jednakże zauważyć należy, że to na Wnioskodawcy będzie spoczywać ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.