ILPB1/4511-1-27/15-2/AN | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Spółkę wydatków na zakup nagród, które następnie zostają przekazane lub odprzedane po cenie preferencyjnej klientom, którzy spełnią zasady określone w regulaminie akcji promocyjnej?
ILPB1/4511-1-27/15-2/ANinterpretacja indywidualna
 1. akcja promocyjna
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. nagrody
 4. spółka jawna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Zainteresowany (dalej: Wnioskodawca, Wspólnik) jest wspólnikiem spółki jawnej (dalej: Spółka), Spółka prowadzi w Polsce działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie dystrybucji artykułów gospodarstwa domowego. Spółka, w celu maksymalizacji przychodów ze sprzedaży oraz wzmocnienia i ugruntowania wizerunku firmy pośród sklepów prowadzących sprzedaż sprzętu AGD, którego Spółka jest dystrybutorem, organizuje akcje promocyjne.

Do udziału w akcjach promocyjnych są zapraszani klienci Spółki (przede wszystkim sklepy prowadzące sprzedaż towarów dystrybuowanych przez Spółkę), którzy spełniają określone przez Spółkę warunki dotyczące poziomu zakupów towarów znajdujących się w ofercie Spółki. Klienci, którzy zdecydują się wziąć udział w akcji promocyjnej mogą otrzymać nagrody.

Nagrodami mogą być:

 • usługi (wycieczki turystyczne) otrzymane nieodpłatnie albo
 • prawo do zakupu usług (wycieczek turystycznych) w preferencyjnej cenie (poniżej wartości rynkowej).

Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie określonych przez Spółkę zasad dokonywania zakupów. Zbiór wszystkich zasad zawiera sporządzany każdorazowo przez Spółkę regulamin akcji promocyjnej, który udostępniany jest wszystkim klientom biorącym udział w akcji promocyjnej.

Podstawowym kryterium, którego spełnienie jest konieczne do otrzymania nagrody, może być:

 • zrealizowanie zakupów o danej wartości we wskazanym okresie lub
 • zwiększenie poziomu dokonywanych zakupów we wskazanym okresie.

Nagroda przyznawana jest każdemu klientowi, który spełni określone w regulaminie akcji promocyjnej warunki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Spółkę wydatków na zakup nagród, które następnie zostają przekazane lub odprzedane po cenie preferencyjnej klientom, którzy spełnią zasady określone w regulaminie akcji promocyjnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę na zakup nagród, które następnie są przekazywane nieodpłatnie lub odprzedawane po cenie preferencyjnej klientom, którzy spełniają zasady określone w regulaminie akcji promocyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki takie spełniają ustawową definicję kosztu uzyskania przychodów ustanowioną w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF. A zatem, wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wydatek został poniesiony,
 2. celem jego poniesienia było osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 3. wydatek nie znajduje się w katalogu kosztów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF.

Nie ma wątpliwości, że pierwszy z wymienionych warunków zostaje spełniony w momencie zakupu przez Spółkę nagród. Wydatek ten ma bowiem charakter definitywny.

Również spełnienie warunku drugiego nie powinno, zdaniem Spółki, budzić wątpliwości. Prowadzone przez Spółkę akcje promocyjne służą zarówno uzyskiwaniu przychodów, jak i zachowaniu ich źródła. Celem organizacji akcji promocyjnej jest bowiem przede wszystkim zwiększenie lojalności klientów (zachowanie źródła przychodów) oraz zmotywowanie ich do dokonywania zwiększonych zakupów towarów dystrybuowanych przez Spółkę (zwiększenie przychodów).

Działania promocyjne prowadzone przez Spółkę są także nakierowane na podniesienie poziomu obrotów towarami przez nią dystrybuowanymi u klientów biorących udział w akcji promocyjnej, poprzez zwiększenie skłonności do wprowadzania do oferowanego asortymentu towarów dystrybuowanych przez Spółkę. Ponadto, w przypadku nagród, których istotą jest przyznanie prawa do zakupu towaru lub usługi po preferencyjnej cenie, Spółka osiąga przychód podatkowy z tytułu odsprzedaży, z którym wydatki poniesione na zakup nagród pozostają w bezpośrednim związku.

Podobne stanowisko zajmują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, np.:

 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 stycznia 2014 r. (sygn. IPPB5/423-933/13-3/MK): „W analizowanym stanie faktycznym wydatki na Nagrody pozostają w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami z ich sprzedaży (mimo że koszt nabycia znacznie przekroczy wartość uzyskiwanych przychodów), jak i dodatkowo, mają przyczynić się do zwiększenia źródła przychodów, jakim jest dystrybucja produktów dla salonów fryzjerskich. Planowany program lojalnościowy ma bowiem za zadanie zwiększyć ilość i wartość sprzedawanych produktów, jak i przywiązać nabywców do konkretnej marki. Potwierdzenie dla powyższego stanowiska znaleźć można w licznych interpretacjach prawa podatkowego. Za przykład niech posłuży interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. IPPB5/423-1170/12-2/KS. Zdaniem Spółki, ponoszone przez nią wydatki na nabycie Nagród pozostają w bezpośrednim związku z przychodami uzyskiwanymi z ich sprzedaży i będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.”,
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 marca 2012 r. (sygn. ITPB1/415-1296/11/AK): „stwierdzić należy, że działania Spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, można traktować jako sprzedaż premiową, gdyż przy zakupie przez klienta określonej ilości towaru dochodzi do wydania nagrody. Stosując taką formę zachęty Spółka motywuje swoich kontrahentów do zwiększonych zakupów. Organizacja sprzedaży premiowej oznacza dla spółki ponoszenie określonych wydatków, przede wszystkim związanych z zakupem stosownych nagród (telewizorów, aparatów fotograficznych, żelazek, kombinezonów itp.). Mamy więc do czynienia z wydatkami służącymi zachęceniu klientów do dokonywania zakupów, a tym samym mającymi wpływ na zwiększenie przychodów. Są to zatem wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów.”,
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 września 2010 r. (sygn. ILPB4/423-65/10-2/ŁM): „Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka uzależnia przekazywanie nagrody – różnego rodzaju przedmiotów, np. telefon komórkowy, telewizor, nawigacja itp. – od zakupu większej ilości towarów przez klientów. Tak więc, przyznanie nagrody wiąże się nierozerwalnie z czynnością dokonania wcześniejszych zakupów towarów. Należy też zaznaczyć, że możliwość uzyskania atrakcyjnych nagród, skłania kontrahentów – odbiorców do kontynuowania zakupów w firmie, która je oferuje. W związku z tym, wpływa niewątpliwie na wzrost sprzedaży oferowanych produktów, a co za tym idzie, na osiągane przez Spółkę przychody. Wskazać jednocześnie należy, iż poniesione przez Spółkę wydatki powinny być prawidłowo udokumentowane (...). Reasumując, przy spełnieniu powyższych warunków wydatki poniesione przez Spółkę na zakup przedmiotów, które będą przekazywane nieodpłatnie w promocji, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”.

W odniesieniu do warunku trzeciego Spółka wskazuje, że ponoszone przez nią wydatki nie są wymienione w katalogu kosztów niepodatkowych, zawartym w art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez Spółkę na zakup nagród, które następnie są przekazywane nieodpłatnie lub odprzedawane po cenie preferencyjnej klientom, którzy spełniają zasady określone w regulaminie akcji promocyjnej, spełniają definicję kosztu uzyskania przychodów z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF. W konsekwencji, prawidłowe jest zaliczenie tych wydatków do kosztów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawcy, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, określonych w art. 23 ww. ustawy nie przewiduje wykluczenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zakup nagród, które następnie są przekazane lub odsprzedane po cenie preferencyjnej klientom, którzy biorą udział w akcji promocyjnej. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego uprawnienia konieczne jest, by wydatek mógł przyczynić się do osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu oraz by był prawidłowo udokumentowany.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Spółka, w celu maksymalizacji przychodów ze sprzedaży oraz wzmocnienia i ugruntowania wizerunku firmy pośród sklepów prowadzących sprzedaż sprzętu AGD, którego Spółka jest dystrybutorem, organizuje akcje promocyjne. Do udziału w akcjach promocyjnych są zapraszani klienci Spółki (przede wszystkim sklepy prowadzące sprzedaż towarów dystrybuowanych przez Spółkę), którzy spełniają określone przez Spółkę warunki dotyczące poziomu zakupów towarów znajdujących się w ofercie Spółki. Klienci, którzy zdecydują się wziąć udział w akcji promocyjnej mogą otrzymać nagrody. Nagroda przyznawana jest każdemu klientowi, który spełni określone w regulaminie akcji promocyjnej warunki.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wydatki ponoszone na ww. nagrody mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania. Są to bowiem wydatki, służące zachęceniu kontrahentów do współpracy z Wnioskodawcą, w celu maksymalizacji jego sprzedaży.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zauważyć również należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.