ILPB1/4511-1-259/15-2/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów wniesienia przez Spółkę Osobową wkładu w postaci nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów będzie równa wartości rynkowej przedmiotowego wkładu oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów wniesienia przez Spółkę Osobową wkładu w postaci nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów będzie niższa od wartości rynkowej przedmiotowego wkładu.
ILPB1/4511-1-259/15-2/ANinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. nieruchomości
 3. wartość nominalna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów wniesienia przez Spółkę Osobową wkładu w postaci nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów będzie równa wartości rynkowej przedmiotowego wkładu – jest prawidłowe,
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów wniesienia przez Spółkę Osobową wkładu w postaci nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów będzie niższa od wartości rynkowej przedmiotowego wkładu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów wniesienia przez Spółkę Osobową wkładu w postaci nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów będzie równa wartości rynkowej przedmiotowego wkładu oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów wniesienia przez Spółkę Osobową wkładu w postaci nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów będzie niższa od wartości rynkowej przedmiotowego wkładu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej (dalej: „Spółka Osobowa”). Spółka Osobowa powstała z przekształcenia spółki z o.o. (dalej: „Spółka Kapitałowa”). Spółka Osobowa posiada nieruchomości (dalej: Nieruchomości) nabyte w drodze umowy sprzedaży. Nabycia Nieruchomości dokonała jeszcze Spółka Kapitałowa (nabycie nieruchomości nastąpiło przed przekształceniem Spółki Kapitałowej w Spółkę Osobową). Spółka Osobowa rozważa wniesienie Nieruchomości jako wkład niepieniężny do spółki z o.o. (dalej: „Spółka”).

Przedmiotem wkładu nie będzie przedsiębiorstwo ani zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W praktyce może wystąpić sytuacja, w której nominalna wartość obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce będzie:

 1. równa wartości rynkowej Nieruchomości;
 2. niższa od rynkowej wartości Nieruchomości, nadwyżka wartości wkładu zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Na moment aportu Nieruchomości będą ujęte w księgach Spółki Osobowej jako środek trwały.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w przypadku wniesienia przez Spółkę Osobową wkładu w postaci Nieruchomości do Spółki, w sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów będzie równa wartości rynkowej przedmiotu wkładu...
 2. W jakiej wysokości jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w przypadku wniesienia przez Spółkę Osobową wkładu w postaci Nieruchomości do Spółki, w sytuacji, gdy wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów będzie niższa od wartości rynkowej przedmiotu wkładu...

Zdaniem Wnioskodawcy odnośnie pytania 1 i 2, niezależnie od wartości nominalnej obejmowanych udziałów/akcji powinien on pomniejszyć przychód podatkowy powstały w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości o koszt równy wartości początkowej Nieruchomości pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki Osobowej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania 1 i 2.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podlegają natomiast opodatkowaniu dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu PIT.

W myśl art. 8 przychody i koszty wspólników z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przychody jakie uzyska on z tytułu wniesienia aportu w postaci nieruchomości do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Polsce będą zaliczone do źródła przychodu: kapitały pieniężne.

Zasady opodatkowania takiego dochodu reguluje art. 30b ustawy o PIT. Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. le ustawy o PIT.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia aportu do spółki kapitałowej określa się na podstawie art. 22 ust. 1e ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 22 ust. 1e ustawy o PIT, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustała się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości:

 1. wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;
 2. wartości:
  1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkład w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny.
  3. określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni;
 3. faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki;
 4. wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki;
 5. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 albo 9a, z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową.

Wnioskodawca uważa, iż w przypadku gdy przedmiot wkładu w postaci nieruchomości został nabyty w zamian za środki pieniężne, zastosowanie będzie miał art. 22 ust. le pkt 3 ustawy o PIT. Koszt podatkowy powinien być więc rozpoznany w wysokości kwoty faktycznie uiszczonej w zamian za nabycie nieruchomości.

Z powyższym stanowiskiem zgadzają się organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 listopada 2012 r. wskazano, że „W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ Wnioskodawczyni obejmie udział/akcji w zamian za wkład niepieniężny w postaci obligacji. (..) ...stwierdzić należy, iż kosztem uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów/akcji w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce w zamian za wkład niepieniężny w postaci obligacji, będą wydatki poniesione na nabycie tych obligacji, niezależnie od wartości nominalnej obejmowanych udziałów/akcji w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce”.

Podsumowując powyższe, ponieważ aportowane Nieruchomości będą ujęte w księgach Spółki Osobowej jako środek trwały, na podstawie art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy o PIT Wnioskodawca pomniejszy przychód podatkowy powstały w wyniku wniesienia przez Spółkę Osobową wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do Spółki o koszt równy wartości początkowej Nieruchomości pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki Osobowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IPPB6/4510-27/15-2/AZ | Interpretacja indywidualna

nieruchomości
IPPB1/4511-307/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

wartość nominalna
IBPB-1-2/4510-18/15/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.