ILPB1/4511-1-219/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podjął działania inwestycyjne związane z modernizacją parku maszynowego, zmierzające do zakupu maszyny wtryskarek do wytwarzania wyrobów z plastiku. Celem zakupu maszyny było zwiększenie asortymentu produkowanych wyrobów, oraz świadczenia usług a tym samym zwiększenie uzyskiwanych przychodów w przyszłości. Finansowanie zakupu maszyny na kwotę około 800.000,00 PLN (netto) miało odbyć się w sposób następujący: część środków w wysokości 60% miała pochodzić z dotacji w ramach SCHEMATU 1.1.A2 „DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MŚP WSPIERAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOME PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI)”, na pozostałą część w wysokości 40% ze środków własnych, tj. kredytu bankowego. Wnioskodawca musiał uzyskać dofinansowanie z innych źródeł - w tym celu Wnioskodawca miał podjąć działania zmierzające do pozyskania finansowania przez banki poprzez kredyty lub pożyczki. W celu wystąpienia o dotację Wnioskodawca zlecił firmie „A” Spółka z o.o. Spółka komandytowa przygotowanie wniosku o dofinansowanie zakupu maszyn z dotacji - koszt sporządzenia wniosku wyniósł 43.480,50 PLN brutto. W trakcie trwania formalności związanych z załatwianiem dotacji Wnioskodawca ciężko zachorował - zdiagnozowano u Wnioskodawcy nowotwór żołądka, w związku z czym przeszedł on operację ratującą życie. Powrót Wnioskodawcy do zdrowia i normalnego funkcjonowania trwał około dwóch miesięcy. Choroba sprawiła, że pomimo złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu maszyny, Wnioskodawca nie był w stanie załatwić innych formalności związanych z przyznaniem dotacji - w tym załatwić kredyt bankowy na sfinansowanie częściowe zakupu maszyny. W związku z niedopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności Wnioskodawca ostatecznie nie uzyskał dotacji. Spółka która wywiązała się z opracowania ww. wniosku wystawiła fakturę VAT nr 06/04/14 r. na kwotę brutto 43.480,50 PLN, która w całości została zapłacona przelewem bankowym w ustalonym na fakturze terminie płatności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszt poniesiony w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie (przyznanie dotacji) może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy może on zaliczyć koszt sporządzenia wniosku o dofinansowanie (przyznanie dotacji na częściowe sfinansowanie zakupu maszyny) w koszty uzyskania przychodów z uwagi na fakt, iż pomimo nieuzyskania dotacji - na skutek choroby i braku możliwości spełnienia dalszych przesłanek - wydatek ten w zamierzeniu był ponoszony w celu uzyskiwania w przyszłości większych przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 UPDOF „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”. Zatem do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio będą mogły zostać również zaliczone wydatki związane ze staraniem o dotację (wydatek na sporządzenie wniosku o dofinansowanie). Takie też stanowisko reprezentowane jest przez organy podatkowe - tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2008 r. (ITPB3/4240-40/08), w której czytamy, że „w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie ponosić wydatki związane z opracowaniem wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W ocenie tut. Organu przedmiotowe wydatki nie wiążą się bezpośrednio z uzyskiwanymi przychodami, tym niemniej należy zauważyć, iż związane są z funkcjonowaniem Spółki i jako takie stanowią pośrednie koszty uzyskiwania przychodów, bez względu na ostateczne efekty starań o przyznanie dotacji”. Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2008 r. (ITPB3/423-523/08/MK), w której czytamy, że „jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności. W ocenie organu podatkowego do takich kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wydatki związane ze sporządzeniem wniosku w celu pozyskania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (na przygotowanie biznes planu, opinii o innowacyjności, koszty pozyskania promesy kredytowej”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać celowość wydatku, tj. istnienie związku przyczynowego pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie ich źródła. Istotne jest, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł obiektywnie oceniając – oczekiwać takiego efektu.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Warunkiem formalnoprawnym zakwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest właściwe udokumentowanie faktu poniesienia danego wydatku. Należy ponadto wskazać, że wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów, obciąża Podatnika.

Dany podmiot gospodarczy ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków po wyłączeniu tych, których możliwość odliczenia jest wprost ograniczona w ustawie – związanych z uzyskiwanymi przychodami – pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek – poza wyraźnie wskazanymi w art. 23 ustawy – wymaga indywidualnej oceny pod kątem związku z przychodem i racjonalnością działania dla osiągnięcia tego przychodu. Kosztami uzyskania przychodów będą zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli są one racjonalnie uzasadnione, a każdy wydatek powinien być oceniany przede wszystkim z tego punktu widzenia. Wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione koszty pozwalają na normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a w sensie podatkowym zabezpieczają źródło przychodów.

Należy przy tym podkreślić, że ocena racjonalności poniesienia konkretnych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu musi być dokonana w kontekście specyfiki (zakresu) prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem istniejących czynników ekonomicznych, prawnych i innych mogących mieć wpływ na przedmiot działalności gospodarczej podatnika, przy uwzględnieniu płynności zmieniających się czynników wpływających na sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy.

Kosztami uzyskania przychodów będą zatem wydatki w kontekście specyfiki (zakresu) prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli są one racjonalnie uzasadnione, mają związek z prowadzoną działalnością i przekładają się na uzyskanie bądź zabezpieczenie źródła przychodu przedsiębiorcy.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (nie wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podjął działania inwestycyjne związane z modernizacją parku maszynowego, zmierzające do zakupu maszyny wtryskarek do wytwarzania wyrobów z plastiku. Celem zakupu maszyny było zwiększenie asortymentu produkowanych wyrobów, oraz świadczenia usług a tym samym zwiększenie uzyskiwanych przychodów w przyszłości. Finansowanie zakupu maszyny na kwotę około 800.000,00 PLN (netto) miało odbyć się w części ze środków pochodzących z dotacji, a w części ze środków własnych, tj. kredytu bankowego. W celu wystąpienia o dotację Wnioskodawca zlecił firmie „A” Spółka z o.o. Spółka komandytowa przygotowanie wniosku o dofinansowanie zakupu maszyn z dotacji - koszt sporządzenia wniosku wyniósł 43.480,50 PLN brutto. W trakcie trwania formalności związanych z załatwianiem dotacji Wnioskodawca ciężko zachorował. Choroba sprawiła, że pomimo złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu maszyny, Wnioskodawca nie był w stanie załatwić innych formalności związanych z przyznaniem dotacji - w tym załatwić kredyt bankowy na sfinansowanie częściowe zakupu maszyny. W związku z niedopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności Wnioskodawca ostatecznie nie uzyskał dotacji.

Opisane we wniosku wydatki poniesione w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie zakupu maszyny z dotacji po spełnieniu ogólnych przesłanek wynikających z zapisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednim udokumentowaniu wydatku – mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wskazał sam Wnioskodawca – celem zakupu maszyny było zwiększenie asortymentu produkowanych wyrobów, oraz świadczenia usług a tym samym zwiększenie uzyskiwanych przychodów w przyszłości.

Zatem koszt poniesiony w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie (przyznanie dotacji) może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.