ILPB1/4511-1-216/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Koszty uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 1 października 2011 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „A”. Wykonywana działalność gospodarcza w przewadze mieści się pod numerem PKB 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Aktualnie Wnioskodawca zatrudnia jednego pracownika. Opodatkowanie prowadzonej działalności gospodarczej jest prowadzone na zasadach ogólnych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Od 1 października 2014 r. Zainteresowany jest studentem studiów niestacjonarnych magisterskich na Uniwersytecie. Od drugiego semestru rozpoczyna specjalizację. Podjęcie studiów miało i ma na celu:

  1. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia oraz zwiększenia efektywności działalności gospodarczej, a co za tym idzie osiągania i zwiększenia przychodów z działalności gospodarczej;
  2. zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, a co za tym idzie poprawę alokacji istniejących i przyszłych zasobów przedsiębiorstwa w celu zachowania i zabezpieczenia przychodów z działalności gospodarczej;
  3. zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na podejmowanie trafnych decyzji zarządczych i strategicznych, które mają bezpośrednie przełożenie na wysokość przychodów osiąganych z działalności gospodarczej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej koszty czesnego ponoszonego w okresie odbywania (od 1 października 2014 r.) studiów niestacjonarnych magisterskich na kierunku (...) na Uniwersytecie...

Zdaniem Wnioskodawcy, może zaliczyć koszty czesnego ponoszone za studia niestacjonarne magisterskie na kierunku (...) na Uniwersytecie w okresie od 1 października 2014 r. do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej ponieważ spełnione jest kryterium celowości wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Studia mają za zadanie dostarczyć umiejętności i wiedzę niezbędne w osiąganiu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.

Trafne podejmowanie decyzji zarządczych i strategicznych pozwoli na osiąganie przychodów. Zarządzenie istniejącymi zasobami przedsiębiorstwa np. kapitałem ludzkim, środkami finansowymi, sprzętem, wizerunkiem i wiedzą pozwoli na utrzymanie przychodów. Studia dostarczą również wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności, która również przełoży się w sposób bezpośredni na wysokość przychodów osiąganych z działalności gospodarczej. Wiedza dotycząca innowacji pozwoli na zastosowanie nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie, które przyczynią się do wysokości osiąganych przychodów z działalności. Właściwe umiejętności zarządcze pozwolą na umiejętne zarządzanie kapitałem ludzkim - pracownikami. Motywowanie pracowników do bardziej efektywnej pracy przyczyni się do osiągania przychodów z działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tytułu tych studiów do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione opłaty za studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która w przewadze mieści się pod numerem PKB 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Od 1 października 2014 r. Zainteresowany jest studentem studiów niestacjonarnych magisterskich. Od drugiego semestru rozpoczyna specjalizację. Podjęcie studiów miało i ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia oraz zwiększenia efektywności działalności gospodarczej, a co za tym idzie osiągania i zwiększenia przychodów z działalności gospodarczej; zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do sprawnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, a co za tym idzie poprawę alokacji istniejących i przyszłych zasobów przedsiębiorstwa w celu zachowania i zabezpieczenia przychodów z działalności gospodarczej; zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na podejmowanie trafnych decyzji zarządczych i strategicznych, które mają bezpośrednie przełożenie na wysokość przychodów osiąganych z działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma możliwość zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej koszty czesnego ponoszonego w okresie odbywania (od 1 października 2014 r.) studiów niestacjonarnych magisterskich na kierunku (...) na Uniwersytecie.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.