ILPB1/4511-1-1686/15-2/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem towarów (leków).
ILPB1/4511-1-1686/15-2/ANinterpretacja indywidualna
  1. kontynuacja działalności
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. nabycie
  4. spadek
  5. towar
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem towarów (leków) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem towarów (leków).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W lutym 2014 zmarł mąż Wnioskodawczyni, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w formie punktu aptecznego opodatkowany na zasadach ogólnych w oparciu o księgę przychodów i rozchodów. W okresie prowadzenia działalności przez męża, Zainteresowana pomagała mu jako osoba współpracująca.

W dniu śmierci męża Wnioskodawczyni, został sporządzony i wyceniony remanent leków znajdujących się w punkcie aptecznym. W kilka dni po śmierci jej męża jeszcze w lutym 2014 Zainteresowana założyła działalność gospodarczą w tym samym zakresie co jej mąż i kontynuuje działalność punktu aptecznego. W ciągu roku sprzedawała leki, które pozostały w punkcie aptecznym (ujęte w remanencie po śmierci męża), jak również zakupione w trakcie prowadzenia przez Wnioskodawczynię działalności. W kwietniu 2015 Wnioskodawczyni sporządziła zeznanie roczne za rok 2014 (PIT-36), korzystając z możliwości rozliczenia się ze zmarłym współmałżonkiem. Obliczając wysokość dochodów zmarłego męża został uwzględniony remanent początkowy na dzień 1 stycznia 2014 i remanent końcowy sporządzony na dzień śmierci współmałżonka. Dochody Zainteresowanej zostały ustalone również zgodnie z art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. różnicą remanentową w następujący sposób.

Remanent na dzień rozpoczęcia działalności wynoszący zero i remanent na ostatni dzień roku 2014 w kwocie 43.033,97 zł. Różnica remanentowa została uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów, która została zmniejszona o powyższą kwotę i ustalony podatek w kwocie 7.746 zł.

Przedsiębiorstwo prowadzone przez męża Wnioskodawczyni było objęte wspólnością ustawową majątkową małżeńską. Z chwilą śmierci jej męża Zainteresowana przejęła prowadzony punkt apteczny. Jej udziały w przedsiębiorstwie z chwilą śmierci męża wynosiły 1/2, a pozostałe udziały w wysokości 1/2 były przedmiotem dziedziczenia przez Wnioskodawczynię i córkę zmarłego.

Postanowienie w sprawie nabycia spadku po mężu zostało wydane w dniu 5 lutego 2015 r. i stwierdziło, iż spadek po zmarłym na podstawie ustawy nabyli żona spadkodawcy w 1/2 części i córka spadkodawcy.

Zatem po śmierci męża towar, który nabył zmarły mąż nie został przez Wnioskodawczynię nabyty w drodze dziedziczenia. Skoro zmarły mąż nabył leki z majątku wspólnego, nie można przyjąć, że wydatek z tym związany nie został poniesiony w połowie przez Zainteresowaną. Zakupy te były bowiem finansowane z majątku Wnioskodawczyni jak i jej męża.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 24 ust. 2 u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgę przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztem uzyskania przychodów, powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, wyrobów gotowych, braków i odpadów, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż remanentu początkowego lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów prowadzonego punktu aptecznego po zmarłym mężu, Wnioskodawczyni może zaliczyć wydatki na nabycie leków, w tej części w jakiej z tytułu udziału w majątku wspólnym małżonków poniosła za życia męża koszt ich nabycia, czyli w stosunku do połowy ich wartości. Natomiast ta cześć wartości leków, którą Wnioskodawczyni nabyła nieodpłatnie w wyniku nabycia i działu spadku - nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

W związku z tym Zainteresowanej przysługuje korekta zeznania rocznego za rok 2014, w którym nieprawidłowo ustaliła wartość kosztów uzyskania przychodów, gdyż w remanencie początkowym nie uwzględniła 1/2 wartości leków wykazanych w spisie z natury na dzień śmierci męża. Wartość spisu z natury na ten dzień to kwota 40.351,49.

Przy ustaleniu dochodu zgodnie z art. 24 ust. 2 Wnioskodawczyni powinna uwzględnić kwotę 20.175,74 o którą może zwiększyć koszt uzyskania przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów swojej działalności za rok 2014 połowę wydatków zawiązanych z nabyciem towarów (leków) pozostałych na dzień śmierci męża i przyjętych przez nią do własnej działalności gospodarczej (kontynuacja), tj. w tej części w jakiej nabycie nastąpiło w wyniku ustania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym stanie faktycznym ma ona prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności za rok 2014 połowę wydatków związanych z nabyciem leków pozostałych na dzień śmierci męża i przyjętych do własnej działalności gospodarczej w tej części w jakiej nabycie nastąpiło w wyniku ustania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przysługuje jej korekta zeznania rocznego za rok 2014, w którym nieprawidłowo ustaliła wartość kosztów uzyskania przychodów, gdyż w remanencie początkowym nie uwzględniła 1/2 wartości leków wykazanym w spisie z natury na dzień śmierci męża. Wartość spisu z natury na ten dzień to kwota 40.351,49.

Przy ustaleniu dochodu zgodnie z art. 24 ust. 2 Wnioskodawczyni powinna uwzględnić kwotę 20.175,74, o którą może zwiększyć koszt uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2014 r., z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W myśl art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

W świetle art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) w brzmieniu obowiązującym w 2014 r., prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Ponadto zgodnie z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia.

Tym samym stwierdzenie nabycia spadku stanowi konsekwencję wcześniejszego nabycia spadku.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni wraz z córką nabyła po zmarłym mężu (z którym łączyła ją ustawowa wspólność małżeńska) spadek, w skład którego wchodziło przedsiębiorstwo prowadzone przez męża. W związku z powyższym Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów swojej działalności za rok 2014 połowę wydatków związanych z nabyciem towarów (leków) pozostałych na dzień śmierci męża i przyjętych przez nią do własnej działalności gospodarczej (kontynuacja), tj. w części w jakiej nabycie nastąpiło w wyniku ustania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2014 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 24 ust. 2 ww. ustawy, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa (...).

Stosownie natomiast do § 27 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037 ze zm.) podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Materiały i towary handlowe objęte spisem z natury winny być wycenione według cen zakupu lub nabycia albo wg cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia (...) (por. § 29 ust. 1 ww. rozporządzenia).

W świetle powyższych przepisów, kosztami uzyskania przychodów mogą być wyłącznie te wartości towarów z nabyciem których wiąże się poniesienie wydatku, natomiast nabycie nieodpłatne materiałów i towarów handlowych nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem ich nabycie nie wiąże się z poniesieniem wydatku.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy, stwierdzić należy, że do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawczynię po zmarłym mężu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone wydatki na nabycie towarów (leków), w tej części w jakiej Wnioskodawczyni - z tytułu udziału w majątku wspólnym małżonków - poniosła za życia męża koszt ich nabycia lub wytworzenia, czyli w stosunku do połowy ich wartości.

Natomiast ta część wartości towarów, którą Wnioskodawczyni nabyła nieodpłatnie w wyniku nabycia spadku bądź działu spadku - nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię.

Na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ww. towarów (leków) w remanencie początkowym, a niesprzedanych na koniec roku podatkowego w remanencie końcowym.

Jednakże przy ustalaniu dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni powinna wziąć pod uwagę wyłącznie tę część wartości towarów (leków) przejętych z działalności męża po jego śmierci, która odpowiadała udziałowi Wnioskodawczyni w majątku wspólnym małżonków. (Powyższe ustalenie dotyczy towarów, które zostały sprzedane w trakcie roku podatkowego, tj. dotyczy różnicy między wartością towarów handlowych wykazanych w remanencie początkowym, a wartością towarów wykazanych w remanencie sporządzonym na koniec roku podatkowego - remanencie końcowym).

Natomiast ta część wartości towarów (leków), która przekracza udział Wnioskodawczyni w majątku wspólnym i została przez nią nabyta w spadku po mężu, czy też w wyniku działu spadku, nie może być brana pod uwagę przy ustalaniu dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo, tut. Organ zaznacza, że nie odniósł się do możliwości złożenia przez Wnioskodawczynię korekty zeznania rocznego za 2014 r., w związku z nieprawidłowym ustaleniem kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie było to przedmiotem zapytania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.