ILPB1/4511-1-1245/15-2/PP | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów.
ILPB1/4511-1-1245/15-2/PPinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. opłata za studia
  3. radcowie prawni
  4. studia podyplomowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi od 20 lipca 2015 r. działalność gospodarczą w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego. Przedmiotem działalności, zgodnie z wydrukiem z CEIDG, jest działalność prawnicza. Wnioskodawca jako radca prawny świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, w szczególności z zakresu branży budowlanej.

Wnioskodawca zamierza podjąć na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu studia podyplomowe na kierunku „Podatki i doradztwo podatkowe”. Przedmiotem studiów jest rozszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu podatków i prawa podatkowego, zgodnie z załączonym programem studiów.

Studia podyplomowe mają rozpocząć się od dnia 1 października 2015 r. i są odpłatne (czesne wynosi 3800 zł i może być rozłożone na dwie raty).

Wnioskodawca ma zamiar, dzięki odbytym studiom, pogłębić swoją wiedzę prawniczą, by dzięki temu móc poszerzyć zakres obsługi swoich klientów, a w konsekwencji czego osiągnąć dodatkowe przychody.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki poniesione na wpisowe, opłaty czesnego studiów podyplomowych będą stanowiły koszty podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej i powinny zostać wpisane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na wpisowe, opłaty czesnego studiów podyplomowych będą stanowiły koszty podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej i powinny zostać wpisane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Zdaniem Wnioskodawcy, rozpoczęcie studiów podyplomowych z prawa podatkowego wpłynie na zakres oraz jakość świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Biorąc pod uwagę zakres klientów obsługiwanych przez Wnioskodawcę, w szczególności klientów z zakresu branży budowlanej, zdobyta wiedza pozwoli na bardziej kompleksową obsługę klientów, umożliwiając zarazem zabezpieczenie i zachowanie przyszłych źródeł przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy brak jest przeszkód prawnych do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych w związku ze studiami podyplomowymi, tym bardziej że Wnioskodawca jako radca prawny ma obowiązek doszkalania się i pogłębiania swojej wiedzy, w celu umożliwienia zapewnienia doradztwa prawnego o najwyższym poziomie jakości. Odbyte studia stanowić będą zatem realizację ustawowego i korporacyjnego obowiązku doszkalania się.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że analogiczne stanowisko w kwestii kwalifikacji poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności zostały przedstawione m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2013 r. (ITPB1/415-1197/12/MW) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2013 r. (IPPB1/415-957/13-2/ES).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny tego związku wydatków z prowadzoną działalnością, winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów (w tym studiów podyplomowych) nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie może to jednak stanowić, w myśl tego co powyżej, wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu przede wszystkim konieczne jest jeszcze zaistnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, które stanowi w tym wypadku pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zatem do stwierdzenia, czy poniesione wydatki, z tytułu wpisowego oraz czesnego za studia podyplomowe, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej niezbędne jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, która obejmuje świadczenie usług prawnych, w szczególności w zakresie obsługi podmiotów działających w branży budowlanej. Prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawca postanowił rozpocząć studia podyplomowe w zakresie podatków i doradztwa podatkowego, które mają przygotować go merytorycznie do poszerzenia katalogu usług świadczonych na rzecz jego dotychczasowej klienteli. W tak przedstawionym stanie należy uznać, iż wydatki związane z ww. studiami podyplomowymi stanowią wydatki na kształcenie, które pozwala podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę potrzebną w prowadzeniu jego działalności gospodarczej.

Jeżeli zatem program podjętych studiów podyplomowych jest bezpośrednio związany z szerokim zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności prawniczej, a zdobyta wiedza będzie mogła mieć odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodów (np. poprzez wpływ na zakres oraz jakość świadczonych przez Wnioskodawcę usług), nie ma żadnych przeszkód prawnych dla zaliczenia wydatków związanych z ww. studiami podyplomowymi (opłaty za wpisowe i czesne) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wydatki te, jako przydatne do prawidłowego wykonywania jego działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów (choć trudno je przypisać konkretnym przychodom) - jednak pod koniecznym warunkiem ich należytego udokumentowania, w sposób właściwy dla rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wskazane we wniosku wydatki związane z podjęciem nauki na ww. studiach podyplomowych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej i być ujęte we właściwych księgach podatkowych, pod warunkiem ich należytego udokumentowania stosownego dla danego rodzaju ksiąg prowadzonych przez podatnika.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o treść wniosku. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania, właściwy organ podatkowy uzna, że przedstawione we wniosku okoliczności różnią się jednak od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Należy również nadmienić, że jeżeli podatnik nie wykaże ww. związku przyczynowo-skutkowego lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na ww. studia podyplomowe - z punktu widzenia osiągania przychodów albo ich zachowania lub zabezpieczenia - to wydatki te nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. To na podatniku spoczywa ciężar udokumentowania i wykazania związku pomiędzy ponoszonymi wydatkami i osiąganymi przychodami, a także okoliczności, że poniesienie wydatków ma lub może mieć wpływ na wysokość osiąganych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Nadto należy podkreślić, że Organ wydając interpretacje indywidualne opiera swoje rozstrzygnięcie wyłącznie na przedstawionym we wniosku stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, przyjmując argumenty podnoszone przez Wnioskodawcę bez ich weryfikowania. Dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały zatem analizie ani weryfikacji w ramach przedmiotowego postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest uprawniony, a tym bardziej obowiązany, do oceny dołączonych dokumentów. Związany jest wyłącznie opisem stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.