ILPB1/4511-1-1093/15-5/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.
ILPB1/4511-1-1093/15-5/TWinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. udział
 3. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym w dniach 21 i 26 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmowania nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1),
 • amortyzacji środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2),
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3),
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz w art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 15 października 2015 r., znak ILPB1/4511-1-1093/15-2/TW na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 19 października 2015 r.. Wniosek uzupełniono w dniu 21 października 2015 r. (data dokonania wpłaty) i w dniu 26 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz wspólnikiem spółki jawnej. Wnioskodawca otrzymał darowiznę w postaci nieruchomości. Na nieruchomości składają się grunty wraz z budynkami i budowlami. Darowane budynki i budowle są kompletne i zdatne do użytku.

Przed dokonaniem darowizny niezależny podmiot dokonał wyceny wartości rynkowej nieruchomości (z podziałem na wartość gruntu oraz budynków i budowli). Wartość budynków i budowli była wyższa niż 3500 zł.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej którą prowadzi Wnioskodawca planuje on wynajmować otrzymane, w formie darowizny, nieruchomości. Przewidywany okres wykorzystywania nieruchomości jest dłuższy niż jeden rok.

Jednym z podmiotów na rzecz którego Wnioskodawca będzie wynajmował nieruchomość będzie spółka jawna, w której wspólnikami są Wnioskodawca oraz jego rodzice – zostanie w tym zakresie zawarta stosowna umowa.

Spółka jawna w wynajmowanych nieruchomościach prowadzić będzie działalność gospodarczą.

Opłaty za wynajem nieruchomości skalkulowane będą na warunkach rynkowych.

Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości będzie nabywał lub zostanie obdarowany innymi nieruchomościami, jednakże jest to uzależnione od wielu czynników i w chwili obecnej nie sposób określić czy i kiedy wnioskodawca będzie nabywał nowe nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dochody z tytułu wynajmowania nieruchomości należy uznać, na podstawie przepisów Ustaw PIT, za dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1).
 2. Czy nabyte budynki i budowle stanowią środki trwałe, które podlega amortyzacji, a odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2).
 3. Czy wartością początkową środków trwałych postaci darowanych gruntów, budynków i budowli będzie wartość rynkowa tych budowli i budynków... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3).
 4. Czy w przypadku wynajmowania nieruchomości spółce jawnej w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, wydatki poniesione przez spółkę jawną na rzecz Wnioskodawcy, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do jego prawa udziału w zysku... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4).

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał, że zapytanie nr 4 dotyczy czynszu najmu płaconego przez Spółkę, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4 (tj. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem). Natomiast wniosek w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmowania nieruchomości, amortyzacji środków trwałych oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1, 2 i 3) został rozstrzygnięty w dniu 2 listopada 2015 r. odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/4511-1-1093/15-4/TW.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wynajmowania nieruchomości spółce jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, wydatki poniesione przez spółkę jawną na rzecz Wnioskodawcy, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do jego prawa udziału w zysku.

Zdaniem Zainteresowanego, w pierwszej kolejności należy wskazać, że dochody Wnioskodawcy zarówno z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również dochody z tytułu bycia wspólnikiem w spółce jawnej, na gruncie Ustawy PIT winny być kwalifikowane jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, iż z prawnego punktu widzenia spółka jawna jest podmiotem zupełnie odrębnym od Wnioskodawcy. Spółka jawna jest bowiem spółką handlową, która została uregulowana w Ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030 z zm.).

Wskazać również należy, iż zgodnie z art. 8 Ustawy PIT „Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.” Z przepisu tego wynika, iż koszty poniesione przez spółkę jawną winny być przypisane proporcjonalnie do posiadanego udziału przez Wnioskodawcę (jako wspólnika).

Jeżeli zatem spółka jawna zawrze umowę na najem nieruchomości i będzie płacić czynsz najmu na rzecz Wnioskodawcy, to koszty poniesione przez spółkę jawną będą stanowić dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów. Oczywistym jest bowiem, iż Wnioskodawca, z tytułu otrzymanych opłat czynszowych zobowiązany będzie do wykazania przychodu podatkowego. Nie ma zatem, ani logicznych, ani prawnych przeszkód (w tym w szczególności tego rodzaju wydatki nie zostały określone w art. 23 Ustawy PIT), aby takie koszty ponoszone przez spółkę jawną zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów ponoszonych Wnioskodawcy.

Podobne stanowisko zostało wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2012 r. (nr ILPB1/415-1367/11-2/AA). Jak bowiem stwierdził Dyrektor we wspomnianej interpretacji: „Należy wskazać, iż sam fakt, że wspólnikiem spółki cywilnej jest ta sama osoba, która świadczy usługi na rzecz spółki, nie stanowi przeszkody dla możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki, wydatków na nabycie usług wspólnika – świadczonych przez niego w ramach prowadzonej odrębnie indywidualnej działalności gospodarczej”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na gruncie rozpatrywanej sprawy wyjaśnić należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują ograniczenia w zakresie możliwości zawierania umów między odrębnymi podmiotami gospodarczymi, w których ta sama osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawiera umowy najmu ze spółką jawną, w której jest również wspólnikiem.

Zauważyć bowiem należy, że wskazana we wniosku umowa najmu, została zawarta pomiędzy dwoma odrębnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, tj. pomiędzy jednym podmiotem – Wnioskodawcą (wynajmującym) i drugim podmiotem prawa – spółką jawną (najemcą).

W rozpatrywanej sprawie wydatki ponoszone przez spółkę jawną tytułem najmu nieruchomości (czynsz najmu płacony przez spółkę, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem) mogą stanowić – stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w całości koszty uzyskania przychodów spółki jawnej, przy czym, dla Wnioskodawcy ww. wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodów w wielkości proporcjonalnej do jego udziału w zyskach spółki, stosownie do treści art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, w przypadku wynajmowania nieruchomości spółce jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem wydatki poniesione przez spółkę jawną na rzecz Wnioskodawcy (czynsz najmu płacony przez spółkę, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem), będą stanowiły dla Zainteresowanego koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do jego prawa udziału w zysku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.