ILPB1/4511-1-1093/15-4/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresi opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmowania nieruchomości, amortyzacji środków trwałych oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych.
ILPB1/4511-1-1093/15-4/TWinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. udział
 3. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym w dniach 21 i 26 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmowania nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1) – jest prawidłowe,
 • amortyzacji środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2) – jest prawidłowe,
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmowania nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1),
 • amortyzacji środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2),
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3),
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4).

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz w art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 15 października 2015 r., znak ILPB1/4511-1-1093/15-2/TW na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 19 października 2015 r.. Wniosek uzupełniono w dniu 21 października 2015 r. (data dokonania wpłaty) i w dniu 26 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz wspólnikiem spółki jawnej. Wnioskodawca otrzymał darowiznę w postaci nieruchomości. Na nieruchomości składają się grunty wraz z budynkami i budowlami. Darowane budynki i budowle są kompletne i zdatne do użytku.

Przed dokonaniem darowizny niezależny podmiot dokonał wyceny wartości rynkowej nieruchomości (z podziałem na wartość gruntu oraz budynków i budowli). Wartość budynków i budowli była wyższa niż 3500 zł.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej którą prowadzi Wnioskodawca planuje on wynajmować otrzymane, w formie darowizny, nieruchomości. Przewidywany okres wykorzystywania nieruchomości jest dłuższy niż jeden rok.

Jednym z podmiotów na rzecz którego Wnioskodawca będzie wynajmował nieruchomość będzie spółka jawna, w której wspólnikami są Wnioskodawca oraz jego rodzice – zostanie w tym zakresie zawarta stosowna umowa.

Spółka jawna w wynajmowanych nieruchomościach prowadzić będzie działalność gospodarczą.

Opłaty za wynajem nieruchomości skalkulowane będą na warunkach rynkowych.

Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości będzie nabywał lub zostanie obdarowany innymi nieruchomościami, jednakże jest to uzależnione od wielu czynników i w chwili obecnej nie sposób określić czy i kiedy wnioskodawca będzie nabywał nowe nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dochody z tytułu wynajmowania nieruchomości należy uznać, na podstawie przepisów Ustaw PIT, za dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1).
 2. Czy nabyte budynki i budowle stanowią środki trwałe, które podlega amortyzacji, a odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2).
 3. Czy wartością początkową środków trwałych postaci darowanych gruntów, budynków i budowli będzie wartość rynkowa tych budowli i budynków... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3).
 4. Czy w przypadku wynajmowania nieruchomości spółce jawnej w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, wydatki poniesione przez spółkę jawną na rzecz Wnioskodawcy, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do jego prawa udziału w zysku... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4).

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał, że zapytanie nr 4 dotyczy czynszu najmu płaconego przez Spółkę, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1, 2 i 3 (tj. w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmowania nieruchomości, amortyzacji środków trwałych oraz ustalenia wartości początkowej środków trwałych). Natomiast wniosek w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę jawną, której Wnioskodawca jest wspólnikiem (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4) został rozstrzygnięty w dniu 2 listopada 2015 r. odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/4511-1-1093/15-5/TW.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania 1, dochody z tytułu wynajmowania nieruchomości należy uznać, na podstawie przepisów Ustawy PIT, za dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania 2, nabyte budynki i budowle stanowią środki trwałe, które podlegają amortyzacji, a odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania 3, wartością początkową środków trwałych w postaci darowanych gruntów, budynków i budowli będzie wartość rynkowa tych budowli i budynków.

Uzasadnienie.

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z tytułu wynajmowania nieruchomości należy kwalifikować, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT.

Definicja działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 Ustawy PIT, zgodnie z którym to przepisem jest to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Aby zatem przychód uzyskany z prowadzonej działalności mógł być uznany za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, działalność ta musi spełniać następujące przesłanki:

 • musi być działalnością zarobkową,
 • musi być działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, działalnością polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż lub działalnością polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • musi być działalnością prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
 • działalność ta nie może polegać na wykonywaniu czynności w okolicznościach, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy,
 • przychody z niej uzyskane nie mogą być zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9 tej ustawy.

Z kolei w art. 14 Ustawy PIT zostały zdefiniowane przychody z działalności gospodarczej. W myśl art. 14 ust. 1 Ustawy PIT za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w ustępie 3 art. 14 ustawy.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 za źródło przychodów uznaje się m.in. najem, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W opisywanej sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie wynajmowanie nieruchomości i Wnioskodawca dokonywać będzie takich transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej. Tak uzyskany przychód (dochód) podlegać będzie łącznemu opodatkowaniu z uzyskiwanymi pozostałymi przychodami uzyskanymi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Aby działalność ta mogła być traktowana jako działalność gospodarcza, musi spełniać przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 Ustawy PIT. Oznacza to, że musi być wykonywana m.in. w sposób zorganizowany i ciągły.

Wynajmowanie nieruchomości będzie przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem opisane wcześniej działania będą podejmowane „w wykonywaniu działalności gospodarczej”. Co więcej, sam przepis art. 10 ust. 1 pkt 6 stanowi, że odrębnym źródłem dochodów jest wynajem nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. A zatem sam przepis umożliwia wynajmowanie nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m.in. wynajmowania nieruchomości stanowi przejaw działalności prowadzonej w profesjonalny, zarobkowy, zorganizowany i ciągły sposób. Należy więc stwierdzić, iż wynajmowanie nieruchomości w tych warunkach jest przedmiotem działalności gospodarczej. Ze względu na powyższe, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa podatkowego, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, iż wynajmowania nieruchomości podmiotom trzecim (na podstawie umowy najmu) skutkuje osiąganiem przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT (tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej).

Ad. 2

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Powyższe oznacza, że podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 23 ust. 1 ww. ustawy), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni lub pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodu, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ustawy.

Stosownie do art. 22 ust. 8 Ustawy PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

W myśl art. 22a ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. budowle, budynki o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Jak wynika z cytowanego unormowania, za podlegające amortyzacji środki trwałe można uznać m.in. budowle i budynki, o ile spełniają one łącznie następujące warunki:

 • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie;
 • są kompletne i zdatne do użytku;
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres ich używania przekracza rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo zostały oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 Ustawy PIT.

A zatem z powyższego wynika, iż Ustawa PIT przewiduje zamknięty katalog środków trwałych. Oznacza to, że przedmioty, które nie zostały wymienione wprost w ustawie jako środki trwałe nie mogą zostać zaliczone do tej kategorii. Tym samym nie podlegają amortyzacji.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż nabycie prawa własności składnika majątku może nastąpić w formie sprzedaży, zamiany, wkładu niepieniężnego, darowizny, spadku, na podstawie innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości.

Zatem przeniesienie własności w drodze darowizny jest „nabyciem”, w rozumieniu art. 22b ust. 1 Ustawy PIT, po stronie podmiotu obdarowanego.

W katalogu wartości środków trwałych podlegających amortyzacji wprost zostały wskazane budynki i budowle.

Jeżeli zatem Wnioskodawca wykorzystywać będzie nabywaną nieruchomość w prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. w postaci wynajmowania tej nieruchomości), oraz okres używania budynków i budowli będzie dłuższy niż rok, a wartość tych budynków i budowli będzie większa niż 3500 zł, to Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak nabytych budynków i budowli.

Natomiast w kwestii możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów stwierdzić należy, że zgodnie z powołanym już art. 22 ust. 8 Ustawy PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a Ustawy PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

 • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
 • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
 • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Zatem kosztem uzyskania przychodów są również odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane od składników majątku nabytych w drodze spadku lub darowizny, spełniających warunki pozwalające uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

W związku z powyższym, odpisy amortyzacyjne od nieruchomości nabytej w drodze darowizny, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Ad. 3

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Jeżeli zatem w umowie darowizny nie zostanie określona wartość początkowa budynków i budowli, to wówczas, za wartość początkową tych budynków i budowli należy uznać wartość rynkową budynków i budowli.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Tut. Organ wskazuje, że przedstawiając własne stanowisko, Wnioskodawca odniósł się do art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Wskazał, że zgodnie z tym przepisem amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. budowle, budynki o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Jednakże tut. Organ zauważa, że do amortyzacji budowli i budynków odnosi się art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie pkt 2 tego przepisu.

Powyższe, nie ma jednak wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie przedmiotowego wniosku.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.