ILPB1/415-822/14-4/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej nabytego prawa oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego prawa.
ILPB1/415-822/14-4/AAinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. cena nabycia
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 3 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej nabytego prawa oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego prawa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej nabytego prawa oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego prawa.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 27 października 2014 r. znak ILPB1/415-822/14-2/AA na podstawie art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 29 października 2014 r., wniosek uzupełniono w dniu 3 listopada 2014 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 31 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną jest komandytariuszem w spółce komandytowej z siedzibą w Polsce - (dalej: „Spółka komandytowa”).

Wnioskodawca zamierza również zostać wspólnikiem w spółce jawnej (dalej: „Spółka jawna”), do której aportem zostanie wniesione przedsiębiorstwo. W skład przedsiębiorstwa będzie wchodziło m.in. prawo autorskie do utworu stanowiącego oznaczenie przedsiębiorstwa (dalej: „Prawo”). Prawo dotyczy utworu, który został wytworzony w zakresie spółki komandytowej i który zostanie przed czynnością aportu zgłoszony do Rejestru Znaków Towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP.

W przyszłości rozważana jest także transakcja, w ramach której spółka jawna dokona sprzedaży na rzecz Spółki komandytowej, w której Wnioskodawca jest komandytariuszem Prawa.

Cena nabycia Prawa zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalnego rzeczoznawcę.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że:

 • Prawo zostanie nabyte w celu gospodarczego wykorzystania;
 • przewidywany okres używania Prawa będzie dłuższy niż rok;
 • Prawo będzie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej, umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT.

W związku z powyższym, Prawo zostanie zakwalifikowane jako wartość niematerialna i prawna oraz wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zapłata ceny nabycia Prawa zostanie dokonana. Rozważanych jest przy tym kilka sposobów zapłaty: zapłata przelewem kwoty pieniężnej, zapłata poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu ceny z inną wierzytelnością, bądź też zapłata poprzez konfuzję (confusio) w drodze połączenia spółki komandytowej ze spółką jawną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów z tytułu podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nabytego Prawa proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej, pod warunkiem uregulowania należności za nabycie Prawa...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wartością początkową nabytego przez Spółkę komandytową Prawa, stanowiącą podstawę dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych będzie cena jego nabycia...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów z tytułu podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nabytych Praw proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej, pod warunkiem uregulowania należności za nabycie Praw.

W świetle art. 22 ust. 8 ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Natomiast w myśl art. 22b ust. 1 ustawy o PIT, co do zasady, amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe.
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Natomiast stosownie do treści art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zatem uznać, iż Prawo jest prawem, o którym mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

W rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym Spółka komandytowa dokona zakupu Prawa, które zostanie odpowiednio wprowadzone do podatkowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i będzie wykorzystane w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres przekraczający jeden rok. W związku z powyższym, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, mając na uwadze w szczególności treść przepisów art. 22 ust. 8 oraz art. 22b ust. 1 ustawy o PIT, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Prawa będą stanowić koszt uzyskania przychodów. Należy wskazać, że na gruncie przepisów ustawy o PIT spółki komandytowe (tj. spółki osobowe nieposiadające osobowości prawnej) nie są podatnikami podatku dochodowego. W takim przypadku podatnikami w zakresie dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez spółki komandytowe są odpowiednio wspólnicy tych spółek.

Zgodnie bowiem z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o PIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o PIT wskazane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

W związku z powyższym, wykazywane przez Spółkę komandytową m.in. przychody i koszty uzyskania przychodów będą podlegać łączeniu z przychodami i kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) w Spółce komandytowej. W konsekwencji, także koszty z tytułu podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nabytego Prawa będą podlegać łączeniu z kosztami podatkowymi Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) w Spółce komandytowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, rozstrzygając o możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych należy także uwzględnić treść przepisu art. 24d ustawy o PIT. Zgodnie z treścią art. 24d ustawy o PIT z kosztów uzyskania przychodów będą bowiem wyłączone odpisy amortyzacyjne, w tej części, która odpowiada nieuregulowanym płatnościom składającym się na wartość początkową.

Mając na uwadze treść art. 24d ustawy o PIT, należy zatem stwierdzić, iż istotnym elementem pozwalającym na zaliczenie odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości niematerialnej i prawnej do kosztów podatkowych jest uregulowanie zobowiązania wynikającego z faktury lub innego dokumentu dotyczącego nabycia ww. wartości niematerialnej i prawnej.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy będzie on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów z tytułu podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nabytych Praw proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej, pod warunkiem uregulowania należności za nabycie Praw.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, wartością początkową nabytego przez Spółkę komandytową Prawa stanowiącą podstawę dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych będzie cena jego nabycia. Zgodnie z normą art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

Jednocześnie, w myśl art. 22g ust. 3 ustawy o PIT za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl art. 22g ust. 5 ustawy o PIT cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej prawnej.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, wartością początkową dla celów amortyzacji podatkowej jest cena ich nabycia określona zgodnie z treścią art. 22g ust. 3 i ust. 5 ustawy o PIT.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 22g ust. 18 ustawy o PIT, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę - przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia. Niemniej jednak, wynagrodzenie za nabycie Prawa przez Wnioskodawcę nie będzie uzależnione od wysokości przychodów uzyskanych przez nabywcę (tj. Wnioskodawcę). W konsekwencji, ww. przepis nie znajdzie zastosowania w sytuacji Wnioskodawcy.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, nie powinno budzić żadnych wątpliwości, iż wartością początkową zakupionego przez Spółkę komandytową Prawa stanowiącą podstawę dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych będzie cena jego nabycia w rozumieniu art. 22g ust. 3 i ust. 5 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.