ILPB1/415-410/12-2/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy dokonując opłaty semestralnej w m-cu lutym 2012 r. za cały semestr „z góry” na podstawie f-ry VAT wystawionej na działalność gospodarczą koszt czesnego Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i rozliczyć w chwili otrzymania odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, ponieważ Zainteresowany nie rozliczył jej w miesiącu poniesionego wydatku, tj. w miesiącu lutym 2012 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2012 r. (data wpływu 23 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów jest:

  • prawidłowe w części dotyczącej możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
  • nieprawidłowe w części dotyczącej momentu rozliczenia poniesionego wydatku.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług fizjoterapeutycznych, rozlicza się na zasadach ogólnych, tj. księga przychodów i rozchodów, nie jest VAT-owcem, jednocześnie jest studentem na studiach II stopnia, studiów niestacjonarnych o kierunku na wydziale fizjoterapeutycznym. Zainteresowany ponosi opłaty czesnego (semestralna) za uczelnię.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dokonując opłaty semestralnej w miesiącu lutym 2012 r. za cały semestr „z góry” na podstawie faktury VAT wystawionej na działalność gospodarczą, koszt czesnego Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i rozliczyć w chwili otrzymania odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, ponieważ nie rozliczył jej w miesiącu poniesionego wydatku, tj. w miesiącu lutym 2012 r., gdyż w tej sprawie Wnioskodawca zwracał się z wnioskiem w miesiącu styczniu 2012 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, kształci się w kierunku prowadzonej działalności gospodarczej fizjoterapeutycznej, zdobywa wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, podnosi swoje kwalifikacje i ponosi z tego tytułu koszty (opłata czesnego za studia semestralna), w celu zachowania i zabezpieczenia źródła dochodu. Zainteresowany uważa, że poniesiony koszt związany z opłata semestralną za studia będzie mógł rozliczyć – uznać za koszty uzyskania przychodu.

Opłatę semestralną dokonał w miesiącu lutym 2012 r. za cały semestr „z góry”. Uczelnia wystawiła fakturę VAT na działalność gospodarczą. Pomimo, że koszt powstał w miesiącu lutym Zainteresowany nie rozliczył jej w miesiącu poniesionego wydatku.

Wnioskodawca uważa, że poniesiony wydatek będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i w chwili otrzymania odpowiedzi na niniejszy wniosek zaksięgować jako koszt uzyskania przychodu w pełnej kwocie, ponieważ związana jest z przychodami roku podatkowego 2012 (koszt – opłata semestralna dotyczy roku (miesięcy) 2012 r). Art. 22 ust. 5, 6, 6b.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

  • prawidłowe w części dotyczącej możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów,
  • nieprawidłowe w części dotyczącej momentu rozliczenia poniesionego wydatku.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem, kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawcy, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Wydatki na studia nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do stwierdzenia, czy wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę na opłacenie studiów wyższych o kierunku na wydziale fizjoterapeutycznym może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
  • czy taki wydatek służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Z powyższych wydatków, jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć uprawnienia, umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wydatki ponoszone w związku ze studiami o kierunku na wydziale fizjoterapeutycznym, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem ich należytego udokumentowania.

Z przedstawionych informacji wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie usług fizjoterapeutycznych, podjęcie studiów II stopnia o kierunku na wydziale fizjoterapeutycznym przyczyni się do zdobycia wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty i podniesie kwalifikacje do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zatem, wydatki związane z podjęciem studiów II stopnia na wydziale fizjoterapeutycznym Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej – w tej części stanowisko Zainteresowanego uznano za prawidłowe.

Jednakże zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienia ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Odnosząc się natomiast do kwestii sposobu rozliczenia poniesionych kosztów tut. organ stwierdza co następuje.

Art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa ogólną zasadę potrącalności kosztów w czasie. W myśl tej regulacji koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

W myśl art. 22 ust. 6b ww. ustawy, ustawodawca sprecyzował, co należy rozumieć przez moment poniesienia kosztu w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zgodnie z tym przepisem za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Mając na względzie przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy, stwierdzić należy, iż u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Z przedstawionych informacji wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług fizjoterapeutycznych i podjął studia II o kierunku na wydziale fizjoterapeutycznym. Zainteresowany dokonał opłaty semestralnej w miesiącu lutym 2012 r. za cały semestr, a uczelnia wystawiła na powyższą wpłatę fakturę VAT.

Reasumując, dokonując opłaty semestralnej w miesiącu lutym 2012 r. za cały semestr „z góry” na podstawie faktury VAT wystawionej na działalność gospodarczą koszt czesnego Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jednakże rozliczyć powyższy wydatek jest zobowiązany w momencie poniesienia wydatku czyli w dniu wystawienia faktury – w tej części stanowisko Zainteresowanego uznano za nieprawidłowe.

Tutejszy organ wskazuje, że oczekiwanie przez Wnioskodawcę na odpowiedź na złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej celem rozliczenia poniesionego wydatku nie ma wpływu na moment zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazują, w jakim momencie należy koszt zaksięgować, tj. w dniu wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.