ILPB1/415-229/12-4/AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy koszty obowiązkowych ubezpieczeń wynikających z umowy kredytowej można uznać za koszty uzyskania przychodu z najmu mieszkania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2012 r. (data wpływu 6 marca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 31 maja 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 24 maja 2012 r. znak ILPB1/415-229/12-2/AMN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 28 maja 2012 r., w dniu 31 maja 2012 r. wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem (wspólność majątkowa) zakupiła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Mieszkanie to zostało przeznaczone na wynajem (na cele mieszkaniowe). Środki na zakup mieszkania pochodziły z kredytu hipotecznego. Odsetki od kredytu są rozliczane jako koszty uzyskania przychodu z najmu.

Umowa kredytowa przewiduje oprócz hipoteki dodatkowe obowiązkowe prawne zabezpieczenie kredytu:

 1. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - płatne raz na 3 lata,
 2. ubezpieczenie na życie kredytobiorcy wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia na życie na bank - płatne miesięcznie.

Bez powzięcia tych zabezpieczeń kredyt nie zostałby udzielony przez bank.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana podała, iż:

 1. kredyt hipoteczny został udzielony Wnioskodawczyni i jej mężowi - małżeństwo bez rozdzielności majątkowej,
 2. właścicielami mieszkania są: Wnioskodawczyni i Jej mąż,
 3. jako osoby wynajmujące na umowie najmu mieszkania są wskazani: Wnioskodawczyni i Jej mąż,
 4. oboje małżonkowie wybrali formę opodatkowania przychodów z najmu - opodatkowanie według skali podatkowej,
 5. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Data nabycia środka trwałego to 09.08.2008 r., data przyjęcia środka trwałego do używania 28.09.2008 r.,
 6. data udzielenia kredytu to 14.08.2008 r.,
 7. ubezpieczenie na życie kredytobiorcy zostało opłacone jednorazowo w kwocie 4702,50 zł jako składka na 24 miesiące ubezpieczenia w dniu 14.08.2008 r. Po upływie 24 miesięcy tj. od dnia 06.09.2010 r., składka na ubezpieczenie na życie kredytobiorcy jest płacona miesięcznie jako iloczyn obowiązującej stawki ubezpieczeniowej i aktualnego salda zadłużenia,
 8. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest płatne raz na 3 lata. Pierwsza składka w kwocie 2992,50 zł została opłacana w dniu 14.08.2008 r. Kolejna składka w kwocie 3646,88 zł została opłacona w dniu 04.10.2011 r.,
 9. koszty ww. ubezpieczeń poniesione w dniu 14.08.2008 r., nie zostały wliczone do wartości początkowej nieruchomości.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy koszty obowiązkowych ubezpieczeń wynikających z umowy kredytowej można uznać za koszty uzyskania przychodu z najmu mieszkania...

Zdaniem Wnioskodawczyni, koszty obowiązkowych ubezpieczeń wynikających z umowy kredytowej powinny być uznane za koszty uzyskania przychodu z najmu. Wynajmowane mieszkanie zostało zakupione na kredyt. Koszty obowiązkowych ubezpieczeń były i są warunkiem koniecznym do zakupu mieszkania. Kredyt ten nie zostałby udzielony przez bank gdyby wskazane zabezpieczenia nie zostały zagwarantowane przez podatnika. Gdyby podatnik nie otrzymał kredytu, nie zakupiłby mieszkania i nie uzyskiwałby przychodów z najmu. Koszty tych ubezpieczeń mają podobny charakter jak odsetki od kredytu. Są obowiązkowym kosztem pozyskania środków na zakup źródła przychodów i w związku z tym powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów z najmu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), źródłem przychodu jest m.in. najem (z wyjątkiem najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą).

W odniesieniu do przychodów z najmu ma zastosowanie ogólna definicja kosztu podatkowego, zawarta w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

W myśl art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Stosownie do treści art. 22b ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zatem, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego zaliczane jest do wartości niematerialnych i prawnych (art. 22b ust. 1 pkt 1 ustawy).

Stosownie do treści art. 22f ust. 1 cytowanej ustawy podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Zgodnie z art. 22d ust. 2 ww. ustawy, składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.

Należy wskazać, iż podatnik, który podejmie decyzję o amortyzowaniu przedmiotu najmu, musi ustalić jego wartość początkową.

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określone zostały w art. 22g ww. ustawy.

Przepis artykułu 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia.

Jednakże nie bez znaczenia jest moment poniesienia przez podatników wydatków związanych z zakupem środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zaznaczyć bowiem należy, że zgodnie z art. 22g ust. 3 ww. ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Jeśli więc dodatkowe (obowiązkowe) wydatki na zabezpieczenie kredytu udzielonego na zakup przedmiotowego lokalu mieszkalnego zostały poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania, to zwiększają one wartość początkową tego środka trwałego i poprzez odpisy amortyzacyjne mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż skoro nabyty przez Wnioskodawczynię lokal mieszkalny został przeznaczony na wynajem, to dodatkowe (obowiązkowe) wydatki na zabezpieczenie kredytu udzielonego na zakup tego lokalu tj. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz ubezpieczenie na życie kredytobiorcy wraz z przelewem praw z umowy ubezpieczenia na życie na bank (w sytuacji, gdy ich poniesienie nierozerwalnie związane było z zaciągniętym kredytem) spełniają przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą stanowić koszty uzyskania przychodu z najmu mieszkania, jednakże:

 • koszty obowiązkowych ubezpieczeń wynikających z umowy kredytowej poniesione przed oddaniem przedmiotowego lokalu mieszkalnego do użytkowania powiększają wartość początkową tego środka trwałego, zgodnie z art. 22g ust. 1 i 3 ww. ustawy i podlegać mogą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu z najmu tego lokalu poprzez odpisy amortyzacyjne, dokonywane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy Wnioskodawczyni podejmie decyzję o amortyzowaniu wynajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • koszty obowiązkowych ubezpieczeń wynikających z umowy kredytowej poniesione po oddaniu tego składnika majątku do użytkowania podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu z najmu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.