ILPB1/415-1344/14-4/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia obligacji do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wierzytelności pożyczkowych do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego.
ILPB1/415-1344/14-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. aport
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. likwidacja spółki
 5. udział
 6. wierzytelność
 7. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia obligacji do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wierzytelności pożyczkowych do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: przychodów ze zbycia obligacji otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej i wykupu obligacji przez emitenta, przychodów ze zbycia wierzytelności pożyczkowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej, kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia obligacji otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej lub wykupu obligacji przez emitenta, kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia wierzytelności pożyczkowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej, kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia obligacji do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wierzytelności pożyczkowych do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w spółce z o.o. (dalej: „Spółka z o.o.”). Po nabyciu udziałów Spółki z o.o. Wnioskodawca zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. w drodze wniesienia udziałów innej spółki kapitałowej (dalej: „Spółka 2”). W następnym kroku Spółka z o.o. planuje zbyć w celu umorzenia część udziałów Spółki 2. W zamian za umorzone udziały Spółki 2, Spółka z o.o. może otrzymać wynagrodzenie w Formie niepieniężnej np. obligacji, udziałów lub akcji spółek kapitałowych, wierzytelności pożyczkowych (dalej łącznie jako: „Aktywa”).

Wynagrodzenie w formie niepieniężnej zostanie wypłacone przy zastosowaniu instytucji datio in solutum, która w prawie polskim jest opisana w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; dalej: „KC”). Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa.

Następnie Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę jawną (dalej: „Spółka jawna”), a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego).

Przedmiotem działalności Spółki z o.o., jak i Spółki jawnej będzie przede wszystkim inwestowanie w udziały / akcje spółek kapitałowych (PKD 70.10.Z „.Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych”). W związku z tym Spółka z o.o. jak i Spółka jawna mogą uzyskiwać przychody z tytułu zbycia udziałów / akcji spółek kapitałowych (w tym z tytułu zbycia w celu umorzenia) lub innych papierów wartościowych (np. obligacji).

Wskutek likwidacji Spółki jawnej Wnioskodawca może otrzymać środki pieniężne, jak i Aktywa.

Wnioskodawca nie wyklucza sytuacji, w której otrzymane w wyniku likwidacji Spółki jawnej Aktywa zostaną zbyte (w tym możliwe jest również ich zbycie w celu umorzenia). Obligacje mogą być również wykupione przez emitenta. Wierzytelności pożyczkowe mogą zostać spłacone przez wierzyciela bądź także zbyte.

Możliwe jest także, że otrzymane w wyniku likwidacji Spółki jawnej Aktywa zostaną wniesione aportem (wkładem niepieniężnym) do innej spółki kapitałowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia obligacji do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wierzytelności pożyczkowych do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego.
 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia obligacji do spółki kapitałowej w drodze aportu...
 2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia wierzytelności do spółki kapitałowej w drodze aportu...

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia w drodze aportu obligacji do spółki kapitałowej w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę z o.o. na ich objęcie. Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia w drodze aportu wierzytelności pożyczkowych do spółki kapitałowej w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę z o.o. na ich objęcie.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Ustalając koszty uzyskania przychodów w momencie wniesienia aportem obligacji i wierzytelności zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 4 ustawy o PIT, który stanowi, że w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów ustala się koszt uzyskania, przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę aportem do spółki kapitałowej wierzytelności oraz obligacji, otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 4 ustawy o PIT.

A zatem kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie koszt jaki poniosła Spółka z o.o. na nabycie, objęcie omawianych składników majątkowych.

Stanowisko powyższe potwierdza praktyka organów podatkowych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 sierpnia 2014 r., sygn. ITPB1/415-993/12/14-S/PSZ:
  „Stwierdzić zatem należy, że w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę aportem do spółki kapitałowej wskazanych składników majątkowych, otrzymanych w wyniku likwidacji spółki komandytowej zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 4 ww. ustawy.
  To oznacza, że kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie koszt jaki poniosła spółka komandytowo-akcyjna na nabycie, objęcie omawianych składników majątkowych”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 8 sierpnia 2014 r., sygn. ITPB1/415-996/12/14-S/MR:
  „Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki kapitałowej składniki majątkowe otrzymane w związku z likwidacją spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.
  Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę aportem do spółki kapitałowej wskazanych składników majątkowych, otrzymanych w wyniku likwidacji spółki komandytowej zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 4 ww. ustawy.
  To oznacza, że kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie koszt jaki poniosła spółka komandytowo-akcyjna na nabycie, objęcie omawianych składników majątkowych”.

Podsumowując powyższe, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu wniesienia w drodze aportu obligacji oraz wierzytelności pożyczkowych do spółki kapitałowej w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę z o.o. na ich objęcie. Wydatkiem poniesionym przez Spółkę z o.o. na objęcie obligacji lub wierzytelności będzie wartość wynagrodzenia w formie niepieniężnej, które Spółka z o.o. otrzyma od Spółki 2 w zamian za umorzone udziały.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia obligacji do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wierzytelności pożyczkowych do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego – jest prawidłowe.

W sytuacji wniesienia składników majątku opisanych we wniosku tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, zauważyć należy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów w momencie wniesienia aportem wskazanych składników zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości:

 1. wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;
 2. wartości:
  1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  3. określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
  – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni;
 3. faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki;
 4. wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki;
 5. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki kapitałowej składniki majątkowe otrzymane w związku z likwidacją spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stwierdzić zatem należy, że w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę aportem do spółki kapitałowej wskazanych składników majątkowych, tj. obligacji i wierzytelności pożyczkowych, otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1e pkt 4 ww. ustawy.

To oznacza, że kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie koszt jaki poniosła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na nabycie, objęcie omawianych składników majątkowych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia obligacji do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego uznano za prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wierzytelności pożyczkowych do spółki kapitałowej tytułem wkładu niepieniężnego uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Tut. Organ informuje, że w zakresie pozostałej problematyki dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, tj.:

 • w zakresie przychodów ze zbycia obligacji otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej i wykupu obligacji przez emitenta oraz w zakresie przychodów ze zbycia wierzytelności pożyczkowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej, wniosek rozstrzygnięto interpretacją indywidualną z dnia 20 lutego 2015 r., nr ILPB1/415-1344/14-2/AG, natomiast
 • w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia obligacji otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej lub wykupu obligacji przez emitenta oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia wierzytelności pożyczkowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej, wniosek rozstrzygnięto interpretacją indywidualną z dnia 20 lutego 2015 r., nr ILPB1/415-1344/14-3/AG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.