ILPB1/415-1315/14-2/AA | Interpretacja indywidualna

Czy koszt poniesionych studiów może być ujęty w kosztach uzyskania przychodu?
ILPB1/415-1315/14-2/AAinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. studia podyplomowe
  4. wydatek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 2012 roku prowadzi działalność gospodarczą, która zajmuje się projektowaniem architektury oraz wnętrz. W ramach prowadzonej działalności można wyszczególnić m.in. PKD 71.11.Z, 71.12.Z, 72.19.Z, 72.20.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 73.20.C, 74.10.Z, 74.20.2, 74.90.Z, 77.40.Z. Po ukończeniu w 2011 roku dziennych studiów wyższych na Politechnice Wnioskodawca posiada tytuł magistra inżyniera architekta.

Prowadząc samodzielnie działalność Wnioskodawca postanowił uzupełnić swoje wykształcenie jako managera (menedżera) firmy.

Koszt rozpoczętych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym pod nazwą: „Menedżerskie studia podyplomowe zarządzanie firmą (...)”, wynoszący 3.800 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) Wnioskodawca ma zamiar ująć w kosztach uzyskania przychodu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z wcześniej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca wnioskuje o interpretację przepisów prawa, czy koszt poniesionych studiów może być ujęty w kosztach uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, studia magisterskie na Politechnice na wydziale architektury są podstawą prowadzenia działalności. Brak wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu oraz finansowania działalności, skłoniły Wnioskodawcę do rozpoczęcia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym. Podjęte studia podyplomowe nie są merytorycznie związane z prowadzoną działalnością, czyli projektowaniem architektonicznym. Wiedza zdobyta na tych studiach menedżerskich przyśpieszy i wpłynie pozytywnie na rozwój firmy poprzez usprawnione zarządzanie finansami, promocją i marketingiem pozwalającym na zdobywanie zleceń oraz w dalszym etapie sprawnym i mądrym zarządzaniem pracownikami.

Przedmioty, które wchodzą w zakres podjętych studiów m.in. zarządzanie firmą, zarządzanie małą firmą, instrumentarium finansowe, metody i techniki zarządzania, źródła finansowania w działalności firmy, fundusze unijne dla przedsiębiorców oraz otoczenie prawne firmy z całą pewnością przyczynią się do rozwoju firmy, a co za tym idzie zwiększą przychody działalności.

Swoje przekonanie o istocie wpływu tych studiów na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój firmy poprzez zwiększenie przychodów Wnioskodawca opiera na swoim już ponad dwuletnim doświadczeniu w tym zakresie.

Samo wykształcenie i wiedza z zakresu oferowanych usług jest niewystarczająca do prowadzenia sprawnie działającego przedsiębiorstwa i jego rozwoju. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas tych studiów podyplomowych niewątpliwie pomogą w rozwoju działalności i będą jednym z czynników wpływających na zwiększenie przychodów. Tematyka studiów podyplomowych jest podstawą prowadzenia firmy jako przedsiębiorstwa, po których ukończeniu menedżer firmy (Wnioskodawca) będzie posiadał wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu, których nie uzyskał podczas studiów dziennych architektury.

Rozwój firmy i zwiększenie przychodów uzależnione jest od ciągłego podnoszenia kwalifikacji osób zarządzających oraz pracowników firmy, by stale zwiększać konkurencyjność danej firmy na rynku. Rozwój ten przejawiać się musi zarówno w rozwoju merytorycznym (poprzez udział w konferencjach i szkoleniach branżowych, w których Wnioskodawca uczestniczy), jak i w ciągłym pogłębianiu wiedzy z zakresu zarządzania (podjęte studia), by osiągnąć zadawalający poziom działania przedsiębiorstwa i jego zwiększonych przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów (w tym podyplomowych) nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tytułu tych studiów do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki z tytułu opłat za studia podyplomowe mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która zajmuje się projektowaniem architektury oraz wnętrz. Prowadząc samodzielnie działalność, Wnioskodawca postanowił uzupełnić swoje wykształcenie jako menedżera firmy i rozpoczął w tym zakresie podyplomowe studia.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że koszty ponoszone w związku z podjęciem nauki na ww. studiach podyplomowych, jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej będą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zauważyć również należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.