ILPB1/415-1223/14-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów.
ILPB1/415-1223/14-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. studia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest osobą prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zainteresowany nie zatrudnia pracowników, wszelkie zlecone czynności wykonuje samodzielnie.

Specyfika prowadzonej działalności wymaga gruntownej, wszechstronnej wiedzy prawnej, żeby usługi wykonać rzetelnie. Niejednokrotnie klient oczekuje wykonania kompleksowej obsługi.

Zdarza się, że Wnioskodawca otrzymuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zlecenia wykonania usług, które wykraczają poza zakres wiedzy prawnej Wnioskodawcy, to niestety zmusza Wnioskodawcę do rezygnacji z takiego zlecenia.

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego i księgowego stworzyła perspektywy rosnącej konkurencji i konieczność poprawy wizerunku i wzmocnienia konkurencyjności na rynku.

W celu wzmocnienia swojej pozycji na rynku usług doradztwa podatkowego oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych Wnioskodawca podjął kolejne studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. Studia te mają uzupełnić oraz poszerzyć wiedzę Wnioskodawcy na temat przepisów prawnych, tych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem oraz umożliwić Zainteresowanemu poznanie nowej wiedzy, która umożliwi Wnioskodawcy zwiększenie zakresu świadczonych usług o dodatkowe czynności z zakresu prawa. Studia te pozwolą poprawić jakość świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki związane z edukacją w ramach studiów, stanowiące czesne za studia, a także materiały edukacyjne, głównie książki oraz koszty dojazdu na uczelnie stanowią koszty uzyskania przychodu prowadzonej przeze Wnioskodawcę działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu, to koszty, które poniesione zostały, aby przychody zdanego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła.

Do stwierdzenia, czy poniesione opłaty za studia mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

 • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 • czy też, wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Podjęte przez Wnioskodawcę studia prawa przyczynią do pogłębienia wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością.

Prawo podatkowe jest częścią prawa finansowego, a to z kolei prawa administracyjnego i jest objęte programem studiów. Ponadto inne gałęzie prawa na co dzień związane są z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i wzajemnie się przenikają, a mianowicie prawo pracy, prawo handlowe, karne oraz cywilne, itd. Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa na pewno wzmocni konkurencyjność Wnioskodawcy na rynku usług doradztwa podatkowego i usług księgowych. Gruntowna wiedza prawna pozwoli Zainteresowanemu na podejmowanie zleceń bardziej kompleksowych, zawierających zagadnienia z innych dziedzin prawa, które Wnioskodawca będzie mógł realizować samodzielnie bez wsparcia ze strony prawników. Zmniejszy się wówczas również ryzyko popełniania przez Wnioskodawcę błędów w zakresie usług dotychczas przez Zainteresowanego realizowanym.

W konsekwencji, podjęte przez Wnioskodawcę studia na pewno wpłyną na zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów, z pewnością również przyczynią się do osiągania kolejnych przychodów.

Reasumując, podjęte przez Wnioskodawcę studia prawa nierozerwalnie związane są z działalnością gospodarczą Zainteresowanego. Wobec tego, wydatki związane z ich realizacją, a mianowicie: czesne za studia, koszty materiałów edukacyjnych (w szczególności koszty zakupu książek) oraz koszty dojazdu na uczelnie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

 • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tytułu tych studiów do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione opłaty za studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

 • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Specyfika prowadzonej działalności wymaga gruntownej, wszechstronnej wiedzy prawnej, żeby usługi wykonać rzetelnie. W celu wzmocnienia swojej pozycji na rynku świadczonych usług Wnioskodawca podjął kolejne studia jednolite magisterskie na kierunku prawo. Studia te mają uzupełnić oraz poszerzyć wiedzę Wnioskodawcy na temat przepisów prawnych, tych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem oraz umożliwić Zainteresowanemu poznanie nowej wiedzy, która umożliwi Wnioskodawcy zwiększenie zakresu świadczonych usług o dodatkowe czynności z zakresu prawa. Studia te pozwolą poprawić jakość świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wydatki – o których mowa we wniosku - ponoszone na ww. studia stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPP2/4512-82/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
ILPB3/423-17/12/15-S/MM | Interpretacja indywidualna

studia
IPPB1/415-1245/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.