ILPB1/415-1140/14-3/AMN | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów.
ILPB1/415-1140/14-3/AMNinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. szkolenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 8 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W dniu 8 października 2014 r. Zainteresowany uzupełnił wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku z planowanym rozwojem firmy Wnioskodawca chce poszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą i ponosi niezbędne koszty związane z ukończeniem Studium (...) (etap wstępny Szkoły (...)), a następnie Szkoły (...), aby uzyskać odpowiednią wiedzę, umiejętności i odpowiednie certyfikaty oraz posiadać kwalifikacje wg zarządzenia prezesa NFZ z 2007.

Aby rozszerzyć prowadzoną aktualnie działalność o zakres zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów (86.90.Z) oraz działalność psychoterapeutyczną (85.l4.D) Wnioskodawca odbywa naukę w Centrum rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne PTP. Studium przygotowuje do uzyskania certyfikatu Socjoterapeuty i rekomendacji Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a następnie certyfikatu w trakcie szkolenia i kolejno Certyfikatu (...) i Certyfikatu (...) (uznawane przez NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki związane ze szkoleniem psychologicznym i psychoterapeutycznym w Studium (etap wstępny Szkoły (...)), a następnie Szkoły (...), w celu uzyskania kwalifikacji, dyplomu i certyfikatu (a także możliwości podpisania umowy z NFZ) do wykonywania zawodu w zakresie zdrowia psychicznego świadczonego przez psychologów i psychoterapeutów (86.90.Z) oraz działalności psychoterapeutycznej (85.1 4.D) mogą już zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli podatnik nie osiąga jeszcze z tej działalności przychodów...
 2. Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć także koszty podróży i noclegu...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane ze szkoleniem w Centrum można zaliczyć jako koszt podatkowy w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Uzasadnienie stanowiska

Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z podjętymi szkoleniami, przyczynić się mają do rozszerzenia oferty świadczonych usług, a w konsekwencji do zwiększenia przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Wydatki, o których mowa wyżej, związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z poszerzeniem działalności gospodarczej. Nie jest to szkolenie podnoszące ogólny poziom wiedzy i wykształcenia, wiąże się ściśle z poszerzeniem działalności gospodarczej, którą Wnioskodawca chce prowadzić, nie ma też charakteru osobistego, a pozwala nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wnioskodawca na potwierdzenie swojego stanowiska wskazał: interpretację indywidualną z 25 lutego 2011 r. nr IBPBI/l/415-1270/l0/WRz) oraz interpretację indywidualną z 18 lutego 2011 r. nr IBPBI/l/415-176/11/SK.

Ukończenie szkolenia w Centrum jest niezbędnym elementem do uzyskania przychodów w zakresie psychoterapii i jest podstawową drogą do zdobycia zawodu psychoterapeuty - szkolenie to jest dostosowane do limitów wymagań szkoleniowych i certyfikacyjnych obowiązujących w Polsce i spełnienia wymogów proponowanej ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ z 2007 roku psychoterapeuta, to „osoba, która ukończyła studia wyższe, posiada zaświadczenie o ukończeniu atestowanego lub rekomendowanego szkolenia w zakresie psychoterapii i może prowadzić psychoterapię. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji psychoterapeuty (do czasu wydania odrębnych przepisów określających umiejętności psychoterapeutów) jest certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”.

Zgodnie z tym samym dokumentem (zarządzeniem prezesa NFZ z 2007 roku), osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, to „osoba, która może prowadzić psychoterapię wtedy, gdy posiada zaświadczenie o uczestniczeniu w drugim lub następnych latach szkolenia atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w zakresie psychoterapii od kierownika odpowiedzialnego za szkolenie”.

Analogicznie - koszty dojazdu i noclegu związane ze szkoleniem są również kosztem podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu” zawarte we wskazanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z osiąganiem przychodów z tytułu działalności gospodarczej Wnioskodawcy podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Zauważyć należy, iż przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód).

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Wydatki związane ze szkoleniem nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione w związku z odbywaniem szkolenia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej istotne jest ustalenie:

 • czy takie wydatki związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
 • czy takie wydatki służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością, a więc które co do zasady mają charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w celu poszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej o zakres zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów oraz działalność psychoterapeutyczną odbywa naukę w Centrum rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne PTP, które przygotowuje do uzyskania certyfikatu Socjoterapeuty i rekomendacji Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a następnie certyfikatu w trakcie szkolenia i kolejno Certyfikatu (...) i Certyfikatu (...) (uznawane przez NFZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

Mając na uwadze opis stanu faktycznego i powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że wydatki - o których mowa we wniosku - choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na powstanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości, przychodu. Wobec tego wydatki na ten cel faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
ILPB2/415-994/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPPB3/423-700/14-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

szkolenie
IPPP3/443-799/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.