ILPB1/415-1068/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów.
ILPB1/415-1068/14-2/AGinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. studia podyplomowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od dnia 2 sierpnia 2014 r. wykonuje zawód radcy prawnego w formie kancelarii radcy prawnego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zajmuje się m.in. udzielaniem porad prawnych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Do obowiązków Wnioskodawcy należy również prowadzenie stałej obsługi przedsiębiorców oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami i organami administracyjnymi.

Wnioskodawca zamierza wyspecjalizować się w dziedzinie szeroko pojętego prawa podatkowego, co zwiększy jego konkurencyjność na rynku usług prawniczych i umożliwi kompleksową obsługę klientów także w zakresie ich zobowiązań publicznoprawnych. W związku z powyższym w październiku 2014 r. Wnioskodawca zamierza rozpocząć na Uniwersytecie studia podyplomowe.

Celem ww. studiów jest rozszerzenie, pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy zdobytej dotychczas przez Wnioskodawcę w dziedzinie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, celnego, dewizowego i systemów podatkowych. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące prawa podatkowego materialnego (PIT, CIT, VAT, PCC, podatek akcyzowy, podatek od gier, podatki i opłaty lokalne), jak również postępowania podatkowego, w tym egzekucji w sprawach podatkowych. Studia mają również na celu przybliżenie słuchaczom zagadnień związanych z rachunkowością finansową i podatkową, zasad prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowej, wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz funkcjonowania organów podatkowych. Studia, o których mowa służą nie tyle przekazaniu wiedzy teoretycznej, lecz wskazaniu, w jaki sposób należy stosować przepisy podatkowe w praktyce, w tym w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych i ETS.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki poniesione na studia podyplomowe (opłatę za studia tzw. czesne, wydatki na zakup materiałów naukowych), w sytuacji gdy wiedza uzyskana w ten sposób wykorzystywana będzie do wykonywania obowiązków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tejże działalności...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na powyższe pytania powinna być twierdząca. Takie stanowisko znajduje uzasadnienie w treści przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści przepisu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Wydatki Wnioskodawcy związane ze studiami podyplomowymi nie zostały wymienione w art. 23 ww. ustawy, a zatem przepis ten nie stanowi przeszkody do ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że zasadniczo każdy wydatek celowo poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu, poza wyraźnie wskazanymi w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. powinien być uznany za koszt uzyskania przychodu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 stycznia 2010 r., sygn. akt: II FSK 1271/08). Jednocześnie przyjmuje się, że uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodu uzależnione jest od istnienia pomiędzy tym wydatkiem, a przychodem lub źródłem przychodu związku o charakterze przyczynowo-skutkowym, albo też gospodarczym. Efektem istnienia tego związku jest osiągnięcie przychodu przez podatnika (nawet przewidywanie jego osiągnięcia) lub osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu.

W ocenie Wnioskodawcy pomiędzy wydatkami związanymi z odbywaniem studiów podyplomowych, a przychodem z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, niewątpliwie istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Dzięki studiom podyplomowym Wnioskodawca podniesie bowiem swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębi wiedzę z zakresu szeroko pojętego prawa podatkowego, która to wiedza będzie wykorzystywana przez niego do wykonywania obowiązków w ramach kancelarii radcy prawnego.

Z uwagi na wzrastającą liczbę podmiotów świadczących profesjonalne usługi prawnicze, konieczne jest zdobycie dodatkowej wiedzy i praktyki oraz wyspecjalizowania się w konkretnej dziedzinie, którą w przypadku Wnioskodawcy będzie m.in. prawo podatkowe. Te umiejętności poprzez swoją unikatowość w branży radców prawnych, zwiększą konkurencyjność świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz ich atrakcyjność dla klientów, zarówno obecnych, jak i przyszłych.

Prowadząc Kancelarię Radcy Prawnego Wnioskodawca zajmuje się m.in. stałą obsługę przedsiębiorców, którzy oczekują porad prawnych i prowadzenia ich spraw nie tylko w zakresie prawa cywilnego i handlowego, ale także w zakresie ich zobowiązań publicznoprawnych, a w szczególności podatków. Dzięki zdobytej podczas studiów podyplomowej wiedzy Wnioskodawca będzie w stanie dopasować świadczone usługi do stale rosnących wymagań na rynku i zapewnić kompleksową obsługę klientów, w tym przede wszystkim prowadzących działalność gospodarczą.

Dzięki powyższym studiom oraz poszerzeniu wiedzy z zakresu prawa podatkowego Wnioskodawca spodziewa się wzrostu ilości obsługiwanych klientów, a co się z tym wiąże także zwiększonych przychodów. Studia podyplomowe wpłyną również na zakres oraz jakość świadczonych przez Wnioskodawcę usług, przyczyniając się do zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów.

Na marginesie Zainteresowany wskazuje, że podobne stanowisko zostało wyrażone także przez organy podatkowe w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. ILPB1/415-1202/13-2/TW; z dnia 26 lipca 2012 r., sygn. ILPB1/415-622/12-2/AG; z dnia 10 września 2010 r., sygn. ILPB1/415-705/10-2/KŁ; z dnia 6 kwietnia 2009 r., sygn. ILPB1/415-82/09-2/AG; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. IPPB1/415-957/13-2/ES; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 marca 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-1251/13/SK.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że wydatki, które Wnioskodawca poniesie w związku z kształceniem na studiach podyplomowych, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako mające związek z prowadzoną działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeśli będą one faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane. Wydatki te są niewątpliwie uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, gdyż pozwolą Wnioskodawcy nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, a jednocześnie nie mają one charakteru osobistego, tj. nie służą wyłącznie podniesieniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Natomiast odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku sądu administracyjnego tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi został on wydany w indywidualnej sprawie i dotyczy wyłącznie tej sprawy, w której zapadł.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.