ILPB1/415-1016/14-4/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB1/415-1016/14-4/APinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność rolnicza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. księga przychodów i rozchodów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 3 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 3 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • przychodów – jest nieprawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 24 listopada 2014 r. nr ILPB1/415-1016/14-2/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 24 listopada 2014 r., skutecznie doręczono w dniu 26 listopada 2014 r., natomiast w dniu 3 grudnia 2014 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której uzupełniono ww. wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 2 grudnia 2014 r.). Ponadto w dniu 2 grudnia uzupełniono wniosek o brakującą opłatę od wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne (w tym jest czynnym w VAT rolnikiem) i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

SA wystawia na gospodarstwo rolne Wnioskodawcy faktury za:

 1. zbiórkę i transport świń padłych do 20 kg-sm, od 20-50 kg-sm, od 50-110 kg-sm
 2. unieszkodliwianie świń padłych do 20 kg - sm, od 20-50 kg-sm, od 50-110 kg-sm.

Rozliczenie (zapłata) ww. faktur następuje w następujący sposób:

 1. poprzez pomoc finansową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która uiszcza około 85% wartości brutto faktury,
 2. kwota do zapłaty przez producenta rolnego (przez prowadzone przez Wnioskodawcę gospodarstwo rolne) to około 15% wartości brutto faktury.

Ponadto wystawia faktury z gospodarstwa rolnego na SA za pomoc przy załadunku padłych sztuk świń z własnego gospodarstwa rolnego.

Całkowite rozliczenie z SA następuje poprzez kompensaty.

W związku z powyższym do podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej księguje (wpisuje) jako przychód:

 1. pomoc finansową ARiMR za uregulowanie około 85% wartości brutto faktury wystawionej przez SA,
 2. wartość netto faktury za pomoc przy załadunku padłych sztuk świń z własnego gospodarstwa.

W związku z powyższym do podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej przez Zainteresowanego jednoosobowej działalności gospodarczej księguje on (wpisuje) jako koszt podatkowy:

 1. wartość netto faktury wystawionej przez SA.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał następujące informacje.

Koszty wynikające z faktur wystawionych przez SA za zbiórkę i transport świń padłych oraz unieszkodliwianie świń padłych nie dotyczą prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Koszty te dotyczą natomiast prowadzonej przez niego działalności rolniczej.

Koszty wynikające z ww. faktur wystawionych przez za zbiórkę i transport świń padłych oraz unieszkodliwianie świń padłych mają związek wyłącznie z prowadzonym przez Zainteresowanego gospodarstwem rolnym i nie są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Pomoc przy załadunku padłych świń z własnego gospodarstwa rolnego, w związku z którym Zainteresowany wystawia faktury, nie ma związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, gdyż dotyczy działalności rolniczej.

Pomoc przy załadunku padłych świń z własnego gospodarstwa rolnego ma związek wyłącznie z prowadzonym przez Zainteresowanego gospodarstwem rolnym i nie jest związana z prowadzoną przeze niego działalnością gospodarczą.

Pomoc finansowa ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została udzielona Wnioskodawcy jako osobie prowadzącej gospodarstwo rolne i w związku z tym gospodarstwem.

Departament Wsparcia Krajowego realizuje zadania Agencji dotyczące wykorzystania środków z budżetu krajowego, kontroli podmiotów uczestniczących w programach pomocy krajowej oraz podmiotów otrzymujących pomoc związaną z ponoszeniem przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

 • stosowania dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych oraz częściowej spłaty kapitału kredytu inwestycyjnego;
 • udzielania przez Agencję gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych oraz kredytów klęskowych;
 • udzielania przez Agencję poręczeń spłaty kredytów studenckich;
 • finansowania lub dofinansowania kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne;
 • udzielenia pomocy finansowej podmiotom zajmującym się zbieraniem, przetwarzaniem na mączkę zwłok zwierzęcych lub ich części oraz transportem mączki lub ich spalaniem z tytułu umów zawartych do 30 kwietnia 2007 r.;
 • udzielania pomocy na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych;
 • wsparcia zalesień gruntów rolnych, dokonanych w latach 2002-2003;
 • przyjmowania i weryfikacji formalno-merytorycznej sprawozdań i zapotrzebowań o przekazanie środków z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów:
 • zatwierdzania do wypłaty i sporządzania dyspozycji przekazania środków;
 • przyjmowania i weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków o udzielenie pomocy, wniosków o wypłatę pomocy oraz wniosków o limit akcji kredytowej i dopłat do oprocentowania kredytów;
 • rozpatrywania wniosków banków o realizację udzielonych poręczeń i gwarancji;
 • przeprowadzania kontroli w jednostkach zewnętrznych, w szczególności w bankach oraz w podmiotach współpracujących przy udzielaniu pomocy ze środków krajowych, w zakresie realizacji zawartych z Agencją umów oraz u beneficjentów uczestniczących w programach pomocy krajowej;
 • interpretacji przepisów prawa i informowania beneficjentów pomocy oraz podmiotów współpracujących z Agencji o szczegółowych zasadach i warunkach korzystania z pomocy;
 • przygotowywania i zawierania umów z podmiotami współpracującymi z Agencją w zakresie udzielania i otrzymywania pomocy pochodzącej z budżetu krajowego;
 • wydawania zezwoleń na wykreślenie hipotek ustanowionych na rzecz Agencji jako zabezpieczenie spłaty udzielonej pomocy finansowej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że prowadzi gospodarstwo rolne w ramach działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie:

 • przychodów:
  Czy prawidłowo jest wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w związku z tym w deklaracji rocznej PIT), jako przychód podatkowy:
  1. pomoc finansowa ARiMR - uregulowanie około 85% wartości brutto faktur wystawionych przez SA...
  2. wartość netto faktur za pomoc przy załadunku padłych sztuk świń z własnego gospodarstwa rolnego...
 • kosztów uzyskania przychodów:
  Czy prawidłowo jest wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w związku z tym w deklaracji rocznej PIT), jako koszt podatkowy:
  1. wartość netto faktur wystawionych przez SA...

Zdaniem Wnioskodawcy, wykazane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jego działalności gospodarczej (a w związku z tym w deklaracji rocznej PIT), jako przychód podatkowy:

 1. pomoc finansowa ARiMR - uregulowanie około 85% wartości brutto faktur wystawionych przez SA
 2. wartość netto faktur za pomoc przy załadunku padłych sztuk świń z własnego gospodarstwa jest prawidłowe.

Wnioskodawca uważa, że wykazane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jego działalności gospodarczej (a w związku z tym deklaracji rocznej PIT), jako koszt podatkowy:

 1. wartość netto faktur wystawionych przez SA - jest prawidłowe.

Swoje stanowisko Wnioskodawca uważa za prawidłowe, gdyż:

 1. wartości netto faktur za pomoc przy załadunku padłych sztuk świń z własnego gospodarstwa rolnego - jest to usługa inna niż produkt działalności rolniczej;
 2. pomoc finansowa ARiMR około 85% brutto faktur z SA - jest to nieodpłatne świadczenie.

Jeżeli z faktur z SA wystąpił przychód podatkowy jako nieodpłatne świadczenie, to wartość netto tych faktur stanowi koszt uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • przychodów – jest nieprawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów (art. 9 ust. 1a ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 9 ust. 2 cyt. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarł katalog źródeł przychodów. Zgodnie z tym przepisem źródłami przychodów są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. (uchylony)
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
 9. inne źródła.

Co więcej, w treści art. 2 ust. 1 pkt 1 wyraźnie wskazano, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Przy czym w myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne w ramach działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak wskazano, Wnioskodawca wystawia faktury z gospodarstwa rolnego na SA za pomoc przy załadunku padłych sztuk świń z własnego gospodarstwa rolnego. Przy czym, pomoc ta nie ma związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, gdyż dotyczy działalności rolniczej. Ma ona związek wyłącznie z prowadzonym przez Zainteresowanego gospodarstwem rolnym.

Co więcej, Wnioskodawcy – jako osobie prowadzącej gospodarstwo rolne i w związku z tym gospodarstwem – została udzielona pomoc finansowa ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci uiszczenia około 85% wartości brutto faktury wystawionej przez SA na gospodarstwo rolne Wnioskodawcy.

W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy prawidłowo wykazał w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej w związku z jednoosobową działalnością gospodarczą (a w związku z tym w deklaracji rocznej PIT), jako przychód podatkowy zarówno ww. pomoc finansową ARiMR, jak i wartość netto faktur za pomoc przy załadunku padłych sztuk świń z własnego gospodarstwa rolnego.

W odniesieniu do powyższej kwestii tut. Organ zauważa, że zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 cyt. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W treści złożonego wniosku Zainteresowany wyraźnie wskazał, że zarówno pomoc finansowa ARiMR, jak i wartość netto faktur za pomoc przy załadunku padłych sztuk świń z własnego gospodarstwa rolnego nie ma żadnego związku z prowadzoną przez niego jednoosobową działalnością gospodarcza, tylko dotyczy gospodarstwa rolnego. W związku z tym nie ma podstaw, aby do przychodów ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, zaliczać wskazane przez Zainteresowanego przychody, tj. przychody, które tego źródła nie dotyczą.

Zatem w rozpatrywanej sprawie nie ma podstaw, aby w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej w związku z jednoosobową działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (a w związku z tym w deklaracji rocznej PIT dotyczącej przychodów z tego źródła), wykazywać jako przychód podatkowy zarówno wartość pomocy finansowej ARiMR, jak i wartość netto faktur za pomoc przy załadunku padłych sztuk świń z własnego gospodarstwa rolnego.

Należy bowiem wskazać, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca – przychody te nie mają żadnego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, to nie mogą być kwalifikowane jako przychód z tej działalności i wykazywane w dokumentacji podatkowej dotyczącej tej działalności.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przychodów jest nieprawidłowe.

W treści wniosku wskazano również, że SA wystawia na gospodarstwo rolne Wnioskodawcy faktury za zbiórkę i transport świń padłych oraz ich unieszkodliwianie. Koszty wynikające z tych faktur nie dotyczą prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Mają one związek wyłącznie z prowadzonym przez Zainteresowanego gospodarstwem rolnym.

W związku z tym Zainteresowany powziął wątpliwość, czy prawidłowo wykazał w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (a w związku z tym w deklaracji rocznej PIT), jako koszt podatkowy wartość netto faktur wystawionych przez SA.

W odniesieniu do powyższej kwestii należy wskazać, że w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Z zacytowanych przepisów wynika, że koszty uzyskania przychodów nie są kosztami uzyskania jakichkolwiek przychodów, lecz zawsze związane są z uzyskaniem przychodów z konkretnego źródła. Koszty uzyskania przychodów z danego źródła pomniejszają przychody z tego właśnie źródła, a nie jakiekolwiek inne przychody.

Z treści złożonego wniosku wyraźnie wynika, że koszty wynikające z faktur wystawionych przez SA za zbiórkę i transport świń padłych oraz unieszkodliwianie świń padłych nie dotyczą prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Koszty te dotyczą prowadzonej przez niego działalności rolniczej. Mają one związek wyłącznie z prowadzonym przez Zainteresowanego gospodarstwem rolnym i nie są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Zatem wskazane przez Zainteresowanego koszty nie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, jakim jest prowadzona przez niego jednoosobowa działalność gospodarcza. W konsekwencji koszty te, jako niemające żadnego związku z prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą, nie mogą zostać ujęte w dokumentacji podatkowej prowadzonej w ramach tej działalności – tj. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wymaga bowiem podkreślenia, że nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów z tego właśnie źródła.

W związku z tym należy stwierdzić, że wartość netto faktur wystawionych przez SA za zbiórkę i transport świń padłych oraz unieszkodliwianie świń padłych nie powinna być wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej w związku z jednoosobową działalnością gospodarczą Wnioskodawcy ani też wykazana w rocznej deklaracji dotyczącej przychodów z tego źródła, ponieważ koszty te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie kosztów uzyskania przychodów jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IBPBI/1/4511-20/15/WRz | Interpretacja indywidualna

działalność rolnicza
IPPB1/415-1422/14-2/EC | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPPB4/415-811/14-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

księga przychodów i rozchodów
IBPBI/1/415-1486/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.