IBPBII/2/415-936/14/JG | Interpretacja indywidualna

W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
IBPBII/2/415-936/14/JGinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. lokal mieszkalny
 3. nabycie
 4. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 23 października 2014 r. (data otrzymania 24 października 2014 r.), uzupełnionym 26 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W związku z brakami formalnymi, pismem z 17 listopada 2014 r., Znak: IBPBII/2/415-936/14/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 26 listopada 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca 16 września 2010 r. na podstawie aktu notarialnego nabył na własność od Spółdzielni Mieszkaniowej lokal mieszkalny zlokalizowany w S. użytkowany wcześniej na zasadach spółdzielczego prawa lokatorskiego. Następnie 5 marca 2013 r. ze względów rodzinnych Wnioskodawca sprzedał ww. lokal mieszkalny i przeniósł się do miejscowości K. Tam czasowo zamieszkał u swojej córki. W dniu 23 października 2013 r. Wnioskodawca zawarł w formie aktu notarialnego umowę deweloperską, na mocy której nabędzie w bieżącym roku lokal mieszkalny położony w K. (stan deweloperski). Wnioskodawca przedstawił listę udokumentowanych fakturami VAT z 2014 r. wydatków dotyczących zakupu i montażu: mebli kuchennych (w zabudowie) i wyposażenia kuchni (płyta indukcyjna, piekarnik, zlewozmywak, bateria, okap), szaf i regałów bibliotecznych (w zabudowie), instalacji oświetlenia (sufitowego i ściennego), które dotyczą nowo nabytego lokalu mieszkalnego w K.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

Które z wymienionych niżej wydatków mogą zostać zaliczone do kosztów zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 • koszty sprzedaży starego mieszkania – wynagrodzenie biura nieruchomości,
 • koszty aktów notarialnych – nabycie nowego mieszkania,
 • koszty transportu (z miejscowości S. do miejscowości K.) i przechowania (w miejscowości K.) ruchomości pozostałych po likwidacji mieszkania w miejscowości S.,
 • prace wykończeniowe w nowym mieszkaniu: gładzie, przeróbki instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej, instalacja wyposażenia sanitarnego (wc, kabina prysznicowa, umywalka, meble łazienkowe wiszące, drobny sprzęt sanitarny –montowane do ściany), kafelkowanie łazienki, wykonanie podłóg w pozostałych pomieszczeniach, malowanie ścian,
 • zakup i montaż: mebli kuchennych (w zabudowie) i wyposażenia kuchni (płyta indukcyjna, piekarnik, zlewozmywak, bateria, okap),
 • zakup i montaż szaf i regałów bibliotecznych (w zabudowie),
 • zakup i instalacja oświetlenia (sufitowego i ściennego)...

Jak wyglądałaby sytuacja gdyby część z ww. zakupów była dokonana w 2014 r. w systemie ratalnym, ze spłatą od stycznia 2015 r. (przez 40 miesięcy)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca definiuje, że przychodem ze zbycia nieruchomości jest cena określona w umowie sprzedaży, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia nieruchomości (bez doprecyzowania pojęcia tych kosztów) w tym konkretnym przypadku pośrednictwo biura nieruchomości było niezbędne aby transakcja zbycia mogła dojść do skutku, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca przebywał już w K. Stąd Wnioskodawca wywodzi wniosek, że wynagrodzenie pośrednika zmniejsza wielkość przychodu ze sprzedaży nieruchomości,
 • koszty aktów notarialnych – nabycie nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego stąd uważa, że winny one stanowić koszty nabycia nieruchomości,
 • koszty transportu i przechowania ruchomości pozostałych po likwidacji mieszkania w S. zaliczyłby do kosztów zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że ruchomości te stanowić będą wyposażenie nowego mieszkania a ze względu na zmianę miejsca zamieszkania należało je przetransportować i przechować do momentu nabycia nowego lokalu mieszkalnego,
 • pozostałe trzy pozycje – wymienione w nich wydatki zdecydowanie powiększają wartość nabytej nieruchomości i nie będą mogły być wykorzystane w innej nieruchomości z uwagi na fakt, że zaprojektowane zostały i wykonane dla tych konkretnych pomieszczeń; w związku z powyższym Wnioskodawca zaliczyłaby je do kosztów nabycia nowego lokalu.

W zakresie zakupów w systemie ratalnym Wnioskodawca zaliczyłby je do kosztów zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że przedmioty nabyte w tej formie podwyższą wartość mieszkania a na nabywcy ciąży obowiązek spłaty zadłużenia kredytowego, włącznie z egzekucją należności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość),
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2010 r. Wnioskodawca nabył na własność lokal mieszkalny, który następnie sprzedał w 2013 r., a więc przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym miało miejsce nabycie. Tym samym jego sprzedaż stanowi podlegające opodatkowaniu źródło przychodu. Dokonując analizy skutków podatkowych sprzedaży należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. z uwagi na fakt, że nabycie udziału w nieruchomości nastąpiło w 2010 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W świetle art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Jednym z elementów mającym wpływ na podstawę opodatkowania są koszty odpłatnego zbycia. Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do wydatków takich można zaliczyć przykładowo koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie, związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy.

Kolejnym elementem mającym wpływ na podstawę opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) są koszty uzyskania przychodu.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c ww. ustawy).

W świetle art. 22 ust. 6c definicję kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, że koszty takie stanowią udokumentowane koszty nabycia tej nieruchomości oraz udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość zbywanych rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Przywołany przepis jednoznacznie wskazuje, że kosztami uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia mogą być tylko udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia zbywanej nieruchomości powiększone o udokumentowane nakłady zwiększające wartość tej zbywanej nieruchomości. Przepis ten formułuje katalog zamknięty, który w żadnym wypadku nie dopuszcza zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu innych wydatków niż wymienione. Zatem sam fakt poniesienia przez podatnika wydatku nie upoważnia go jeszcze do zaliczenia tego wydatku do kosztów nabycia lub nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy. Nie każdy bowiem wydatek ma bezpośredni wpływ na nabycie zbywanej nieruchomości, podobnie jak nie każdy wydatek będzie uznany za nakład na nieruchomość zwiększający jej wartość. Nie wystarczy samo subiektywne przekonanie podatnika, że każdy poniesiony wydatek będzie uznany za wydatek mający wpływ na wysokość podstawy opodatkowania przychodu bo jest związany z działaniami dotyczącymi sprzedaży, w jakiś sposób z różnych względów tym działaniom towarzyszy.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy – wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia możliwości pomniejszenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego o następujące koszty:

 • koszty sprzedaży starego mieszkania – wynagrodzenie biura nieruchomości,
 • koszty aktów notarialnych – nabycie nowego mieszkania,
 • koszty transportu (z miejscowości S. do miejscowości K.) i przechowania (w miejscowości K.) ruchomości pozostałych po likwidacji mieszkania w miejscowości S.,
 • prace wykończeniowe w nowym mieszkaniu: gładzie, przeróbki instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej, instalacja wyposażenia sanitarnego (wc, kabina prysznicowa, umywalka, meble łazienkowe wiszące, drobny sprzęt sanitarny – montowane do ściany), kafelkowanie łazienki, wykonanie podłóg w pozostałych pomieszczeniach, malowanie ścian,
 • zakup i montaż: mebli kuchennych (w zabudowie) i wyposażenia kuchni (płyta indukcyjna, piekarnik, zlewozmywak, bateria, okap),
 • zakup i montaż szaf i regałów bibliotecznych (w zabudowie),
 • zakup i instalacja oświetlenia (sufitowego i ściennego).

O tym, który wskazany z powyższych wydatków będzie mógł zostać zaliczony przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodu nie decyduje sam fakt ich poniesienia. Podstawa opodatkowania przychodu jest ściśle związana z powstałym źródłem przychodu. Tym źródłem przychodu w przypadku Wnioskodawcy jest przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Dlatego koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego mogą stanowić wydatki związane wyłącznie z nabyciem zbytego lokalu mieszkalnego i nakładami na zbyty lokal.

W tym miejscu zaznaczyć wypada, że Wnioskodawca myli kilka kategorii pojęć wydatków. Przed przystąpieniem do opisu stanu faktycznego sprawy pisze, że chodzi o interpretację w zakresie dotyczącym kosztów uzyskania przychodów. Jednakże czym innym są koszty uzyskania przychodu, czym innym koszty odpłatnego zbycia a jeszcze czym innym wydatki uwzględnione do obliczenia dochodu zwolnionego z opodatkowania.

Jak już wyjaśniono przychodem z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia a następnie pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Koszty odpłatnego zbycia czyli wydatki konieczne aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku. W rozpatrywanej sprawie ze wskazanych wydatków za koszt odpłatnego zbycia będzie można uznać wyłącznie wydatek związany z prowizją na rzecz biura pośrednictwa nieruchomości zapłacony przy zbywaniu mieszkania, jeśli Wnioskodawca taki wydatek poniósł. Tak więc tylko poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek w postaci wynagrodzenia dla biura nieruchomości będzie stanowić koszt odpłatnego zbycia nieruchomości, czyli o tę wartość Wnioskodawca może pomniejszyć cenę ze sprzedaży nieruchomości.

Kolejnym wydatkiem, o jaki można pomniejszyć przychód do opodatkowania są koszty uzyskania przychodu. Chodzi jednak o koszty dotyczące mieszkania zbywanego przez podatnika, bo z tytułu tego właśnie zbycia powstaje źródło przychodu. Takimi kosztami są zatem cena nabycia zbywanego mieszkania oraz nakłady zwiększające wartość tego mieszkania. Do kosztów uzyskania przychodu jako koszt nabycia zalicza się cenę zakupu zbywanego lokalu mieszkalnego oraz koszty wynikające z aktu notarialnego, na podstawie którego podatnik zakupił zbywane przez siebie mieszkanie (zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna,VAT, opłata sądowa). Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył mieszkanie od Spółdzielni Mieszkaniowej, gdyż uprzednio dysponował lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego. W tej sytuacji jeżeli Wnioskodawca na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) na rzecz spółdzielni mieszkaniowej zobowiązany był w związku ze zmianą prawa lokatorskiego na własność do uiszczenia określonych należności, to należności te mogą stanowić koszt nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli Wnioskodawca w czasie posiadania mieszkania, które w 2013 r. sprzedał poniósł na to mieszkanie nakłady i potrafi je udokumentować fakturami VAT, to te wydatki również można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Co istotne jednak – chodzi wyłącznie o nakłady na zbywane mieszkanie, nakłady na inne mieszkanie w K. nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania w S., bo przecież nie spowodowały zwiększenia wartości sprzedanego mieszkania.

Żaden ze wskazanych przez Wnioskodawcę wydatków oprócz wydatku na rzecz biura nieruchomości, który jest kosztem odpłatnego zbycia, nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ponieważ w ogóle nie dotyczyły sprzedanego mieszkania. Wydatki w postaci kosztów aktów notarialnych w związku z nabyciem nowego mieszkania, prace wykończeniowe w nowym mieszkaniu: gładzie, przeróbki instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej, instalacja wyposażenia sanitarnego (wc, kabina prysznicowa, umywalka, meble łazienkowe wiszące, drobny sprzęt sanitarny, montowane do ściany), kafelkowanie łazienki, wykonanie podłóg w pozostałych pomieszczeniach, malowanie ścian, zakup i montaż: mebli kuchennych (w zabudowie) i wyposażenia kuchni (płyta indukcyjna, piekarnik, zlewozmywak, bateria, okap), zakup i montaż szaf i regałów bibliotecznych (w zabudowie), zakup i instalacja oświetlenia (sufitowego i ściennego) to wydatki jakie Wnioskodawca poniósł na nabycie nowego mieszkania, prace wykończeniowe w nowym mieszkaniu nabytym w stanie deweloperskim oraz na umeblowanie i wyposażenie nowego mieszkania. Skoro powyższe wydatki są związane z nowo nabytym lokalem mieszkalnym, to nie mogą one wpłynąć na wysokość kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania w S. Niektóre z tych wydatków, jak słusznie zauważa Wnioskodawca, podwyższają wartość nieruchomości, ale nie podwyższają wartości zbywanego lokalu mieszkalnego tylko nowo nabytego lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca dopiero w sytuacji sprzedaży nowo nabytego mieszkania niektóre z pozostałych wydatków będzie mógł rozpatrywać pod kątem kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży nowo nabytego mieszkania w K.

Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z nabyciem i wykończeniem nowego lokalu mieszkalnego w stanie deweloperskim można by rozpatrywać w kontekście zwolnienia podatkowego wynikającego z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiącego o przeznaczeniu środków ze sprzedaży na tzw. własne cele mieszkaniowe. Nawet jednak to zwolnienie nie dotyczy kosztów umeblowania i wyposażenia w sprzęty nowo nabytego lokalu mieszkalnego. Z uwagi na fakt, że przedmiotem wniosku o wydanie niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie kwestia ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stąd Organ nie może rozpatrywać przesłanek do korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z opodatkowania, gdyż wykraczałoby to poza zakres wniosku.

Należy jedynie podkreślić, że wydatku związanego z kosztami transportu i przechowywania ruchomości z S. nie można zaliczyć do jakiegokolwiek kategorii kosztów, które mogą mieć wpływ na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania. Koszty transportu jak i przechowywania ruchomości nie stanowią ani kosztu odpłatnego zbycia nieruchomości, ani kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 6c ww. ustaw. Wskazany wydatek nie ma żadnego związku z powstałym do opodatkowania źródłem przychodu.

Podsumowując, opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlega dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości w tym lokalu mieszkalnego (art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz kosztami uzyskania tego przychodu (art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Oznacza to, że przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiący podstawę opodatkowania pomniejszamy o koszty odpłatnego zbycia czyli o wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne aby transakcja sprzedaży doszła do skutku. Takim kosztem odpłatnego zbycia wśród wydatków wskazanych przez Wnioskodawcę we wniosku będzie tylko wydatek związany z prowizją na rzecz biura pośrednictwa nieruchomości zapłacony przy zbywaniu mieszkania jeśli do jej uiszczenia zobowiązany był Wnioskodawca. Elementem, o który może zostać pomniejszony przychód są koszty uzyskania przychodu czyli wydatki poniesione w związku z nabyciem zbywanego mieszkania tj. cena nabycia oraz nakłady poczynione na zbywaną nieruchomość. Żaden ze wskazanych przez Wnioskodawcę wydatków nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, gdyż żaden z nich nie dotyczy zbywanego lokalu mieszkalnego, wszystkie dotyczą nowo nabytego lokalu mieszkalnego (poza wynagrodzeniem biura nieruchomości, które nie jest jednak kosztem uzyskania przychodu a wyłącznie kosztem odpłatnego zbycia). W tej sytuacji sposób dokonywania zakupów wyposażenia nowego mieszkania w systemie ratalnych pozostaje bez znaczenia dla ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania w S. Również koszty transportu jak i przechowywania ruchomości z S. nie stanowią ani kosztu odpłatnego zbycia, ani kosztu uzyskania przychodu. Nie można bowiem uznać kosztu transportu i przechowywania ruchomości jako kosztu odpłatnego zbycia, czyli wydatku koniecznego do zawarcia umowy sprzedaży, wydatki te nie stanowią także ceny nabycia zbywanego lokalu mieszkalnego ani też nie są nakładem zwiększającym wartość zbywanej nieruchomości by móc uznać je za koszt uzyskania przychodu.

Stanowiska Wnioskodawcy nie można było uznać za prawidłowe, gdyż Wnioskodawca pytał o koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu w S., a żaden z wymienionych przez niego wydatków nie należy do tej kategorii. Nawet wydatek na prowizję biura nieruchomości nie jest kosztem uzyskania przychodu, lecz kosztem odpłatnego zbycia lokalu w S.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.