IBPBII/2/415-844/14/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą składniki majątku sfinansowane dotacją z Unii Europejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku, który otrzymano 22 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 1 czerwca 2007 r. Wnioskodawca wraz z małżonkiem nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0166 ha równocześnie kupując znajdujący się w obrębie tej nieruchomości budynek przeznaczony do remontu, z przeznaczeniem na funkcję usługowo-mieszkalną.

Wieloetapowy remont obiektu został ostatecznie zakończony w 2014 r., przy czym można wyodrębnić dwa główne etapy remontu:

  • do kwietnia 2011 r. (tj. do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku i uruchomienie działalności związanej z wynajmem mieszkań powstałych w wyniku remontu),
  • do sierpnia 2013 r. (tj. do momentu zakończenia remontu budynku związanego z uruchomieniem kawiarni).

Do końca 2009 r. faktury kosztowe za materiały i usługi związane z remontem budynku wystawiane były na Wnioskodawcę i małżonka Wnioskodawcy (osoby fizyczne). Od początku 2010 r. faktury kosztowe za materiały i usługi związane z remontem budynku wystawiane są na prowadzoną przez Wnioskodawcę firmę (jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej) i ewidencjonowane. Od momentu oddania budynku do użytkowania, tj. od 2011 r. budynek jest amortyzowany w ramach prowadzonej przez podatnika jednoosobowej działalności gospodarczej. Na remont budynku i uruchomienie opisanych powyżej dwóch działalności (tj. wynajem mieszkań oraz usługi gastronomiczne – kawiarnia) Wnioskodawca otrzymał dwie dotacje z Unii Europejskiej (z Regionalnego Programu Operacyjnego).

W styczniu 2014 r. Wnioskodawca planuje dokonać złożonego (z uwagi na otrzymane dotacje) zbycia opisanej powyżej nieruchomości w formie wyodrębnionej zorganizowanej części prowadzonego przedsiębiorstwa, w ten sposób że:

  1. z przedsiębiorstwa podatnika wyodrębniona zostanie zorganizowana jego część obejmująca działalność, która była przedmiotem dofinansowania w ramach ww. projektów unijnych (tj. działalność związana z wynajmem mieszkań oraz działalność kawiarni),
  2. wyodrębniona, zorganizowana część przedsiębiorstwa – obejmująca środki trwałe będące przedmiotem dofinansowania, wyposażenie zakupione w ramach kosztów niekwalifikowanych, jak również zobowiązania wynikające z umów o dofinansowanie w tym pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę oraz wskaźniki i cele projektów – zostanie wniesiona aportem do nowozałożonej spółki z o.o., w której w zamian za wniesiony aport udziały obejmą małżonkowie – Wnioskodawca (99% udziałów) i małżonek Wnioskodawcy (1 % udziałów),
  3. następnie udziałowcy nowopowstałej spółki – Wnioskodawca i jego małżonek – dokonają sprzedaży 100% udziałów w spółce osobie trzeciej.

Wnioskodawca wskazał, że podstawową działalnością przedsiębiorstwa podatnika są usługi związane z projektowaniem graficznym (Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku PKD: 18.13.Z) a zatem działalność związana z wynajmem mieszkań oraz usługi gastronomiczne realizowane przy wykorzystaniu opisanego powyżej środka trwałego może stanowić odrębnie zakład i może zostać wyodrębniona jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Oznacza to, że samo zbycie składników materialnych i niematerialnych nastąpi w formie odrębnego zakładu, nie zaś to, że przy pomocy tych składników nabywca będzie w stanie zorganizować odrębnie zakład. Nowopowstała spółka z o.o. będzie kontynuowała działalność wyodrębnionego zakładu w opisanych powyżej dwóch obszarach (wynajem mieszkań, usługi gastronomiczne).

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytania:
  1. W jaki sposób należy obliczyć przychód i koszt z tytułu przyszłej sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych wcześniej przez Wnioskodawcę na skutek wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa... Kto z tego tytułu będzie podatnikiem – Wnioskodawca czy spółka z o.o.... (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
  2. Czy kosztem uzyskania przy sprzedaży udziałów nowopowstałej spółki z o.o. objętych w zamian za aport będzie jego wartość, w tym wartość środka trwałego – nieruchomości – w części niezamortyzowanej u poprzedniego właściciela... (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)
  3. Czy w przypadku sprzedaży udziałów nowopowstałej spółki z o.o. objętych w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym środka trwałego współfinansowanego dotacjami, za koszt uzyskania należy uznać wartość takiego środka w pełnej wysokości, czy tylko w części sfinansowanej z własnych środków przedsiębiorcy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ww. koszt stanowi wartość tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustalona w oparciu o księgi przedsiębiorstwa na dzień objęcia tych udziałów. Koszty te nie mogą być jednak wyższe od wartości nominalnej udziałów z dnia ich objęcia.

Wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części stanowi suma wartości rynkowych wszystkich składników majątku ustalonych na dzień objęcia udziałów. W opinii Wnioskodawcy, w wyniku przyszłej sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych wcześniej przez Wnioskodawcę na skutek wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa podatnikiem będzie Wnioskodawca (a nie spółka z o.o.) i będzie opodatkowany zgodnie z art. 30b ustawy, tj. 19% od różnicy między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie wspomnianego art. 22 ust. 1f pkt 2 ww. ustawy. Ostatecznym terminem płatności podatku i złożenia zeznania będzie 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Dochód przy sprzedaży udziałów nie podlega kumulacji z innymi dochodami, wykazywany jest w odrębnym zeznaniu rocznym PIT-38.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl przywołanej powyżej opinii opartej na przepisach art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy sprzedaż udziałów w spółce, do której wniesiono aport rodzi konsekwencje podatkowe i należy rozliczyć zarówno przychód jak i koszty nabycia a więc również wartość środka trwałego stanowiącego składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w części niezamortyzowanej u Wnioskodawcy w ramach prowadzonej działalności na dzień wniesienia aportu/objęcia udziałów w spółce z o.o.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem sprzedaży jest wartość aportu, w tym wartość środka trwałego, w jego całej niezamortyzowanej wartości niezależnie od źródła finansowania. Z uregulowań zawartych w obu ustawach o podatku dochodowym wynika, że koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży środka trwałego stanowi jego niezamortyzowana wartość początkowa (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wśród dostępnych w internecie informacji (http://www.gazetapodatkowa.pl) – na podstawie uzyskanej opinii Ministerstwa Finansów z 9 września 2013 r. – w przypadku ustalania kosztów odpłatnego zbycia środka trwałego bez znaczenia pozostaje fakt, że jego zakup lub remont sfinansowany został dotacją budżetową lub innymi środkami pozabudżetowymi wyłączonymi z przychodów podatkowych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) albo przychodów zwolnionych od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w tym z dotacji otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie pytań nr 4-6. W zakresie pytań nr 1-3 oraz 7-8 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)–c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy – dochodem z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38, osiągnięta w roku podatkowym.

Z przywołanego wyżej przepisu wynika, że ustawodawca przewidział dwa rozwiązania dotyczące sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w zależności od tego czy zbywane udziały (akcje) zostały objęte za wkład niepieniężny, czy za wkład pieniężny (gotówkę). W pierwszym przypadku koszty uzyskania przychodów ustala się w oparciu o art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a w drugim przypadku – w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy.

W omawianej sprawie udziały w nowopowstałej spółce z o.o. Wnioskodawca obejmie w zamian za wkład niepieniężny w postaci wyodrębnionej z przedsiębiorstwa Wnioskodawcy części obejmującej działalność, która była przedmiotem dofinansowania w ramach projektów unijnych, tj. działalność związaną z wynajmem mieszkań oraz działalność kawiarni.

Jeżeli zatem w istocie ww. wyodrębniona część przedsiębiorstwa spełniać będzie warunki do uznania ją za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – ocena stanowiska w tym zakresie będzie przedmiotem odrębnej interpretacji – to przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w omawianej spółce z o.o. zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przeciwnym wypadku, tj. w sytuacji nie uznania ww. wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do ustalenia kosztów uzyskania przychodów zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1f pkt 1 ww. ustawy.

W myśl art. 22 ust. 1f pkt 2 ww. ustawy – w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

Wnioskodawca powołując się na pismo Ministerstwa Finansów z 9 września 2013 r. dotyczące sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży środka trwałego sfinansowanego dotacją twierdzi, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest wartość aportu, w tym wartość środka trwałego, w jego całej niezamortyzowanej wartości, tj. również w części sfinansowanej dotacją ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że wnioski płynące z przywołanego pisma Ministerstwa Finansów nie mogą mieć zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ ww. pismo dotyczy całkowicie odmiennego stanu faktycznego aniżeli zaprezentowany w rozpoznawanym wniosku. Ww. pismo dotyczy bowiem sytuacji, w której sprzedawany jest środek trwały zakupiony przez podatnika z dotacji, a więc dochód z tego tytułu ustalany jest na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy znajdującego się w Rozdziale 5 ustawy – „Szczególne zasady ustalania dochodu”. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie nie mamy do czynienia ze sprzedażą środka trwałego zakupionego przez podatnika z dotacji, tylko ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za wkład w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą m.in. środki trwałe będące przedmiotem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Dochodu a więc również kosztów ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. nie określa się na podstawie szczególnych zasad ustalania dochodu określonych w art. 24, lecz na podstawie zasad określonych w przywołanym na wstępie art. 30b ust. 2 pkt 4 w związku z art. 22 ust. 1f pkt 2 ww. ustawy.

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, który stanowi, że – przychodem z działalności są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Na mocy ww. przepisu dotacje związane z nabyciem bądź wytworzeniem podlegających amortyzacji środków trwałych nie stanowią w ogóle przychodu podatkowego.

Z kolei zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Zestawiając oba ww. przepisy dojść należy do wniosku, że skoro dotacja przeznaczona na zakup środka trwałego nie stanowi w ogóle przychodu, to w omawianej sprawie nie może znaleźć zastosowania wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, ponieważ w przepisie tym mowa jest o wydatkach i kosztach sfinansowanych z dochodów (przychodów) zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21.

Skoro zatem otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja nie jest przychodem, to Wnioskodawcy nie dotyczy wyłączenie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zabraniające wprost uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dochodem (przychodem) zwolnionym z opodatkowania.

Ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za wkład w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą m.in. środki trwałe będące przedmiotem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, dokonać należy zatem wyłącznie w oparciu o przywołany powyżej art. 22 ust. 1f pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z którym – w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

Stosownie do treści art. 24a ust. 1 ww. ustawy – osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

W tym miejscu zauważyć należy, że dotacja nie wpływa na wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wynikającą z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1 ustawy, a zatem koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. ustalić należy przyjmując wprost wartość składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynikającą z ksiąg i ewidencji, nie wyższą jednak niż wartość udziałów z dnia ich objęcia, określoną zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9, pomniejszoną o dokonane przez Wnioskodawcę odpisy amortyzacyjne. Bez wpływu na wysokość kosztów uzyskania przychodów pozostaje zatem źródło finansowania tychże składników, tj. czy zostały nabyte za środki własne Wnioskodawcy, czy też za środki pochodzące z dotacji.

Dochodów, z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. – zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy – nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy).

W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2).

Podsumowując, dochód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalić należy w oparciu o art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodem będzie w omawianej sprawie cena sprzedaży udziałów, natomiast koszty uzyskania przychodów określić należy zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ww. ustawy. Kosztem uzyskania przychodów w omawianej sprawie będzie wartość składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynikająca z ksiąg i ewidencji, nie wyższa jednak niż wartość tych udziałów z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9, pomniejszona o dokonane przez Wnioskodawcę odpisy amortyzacyjne. Bez wpływu na wysokość kosztów uzyskania przychodu pozostaje źródło finansowania tychże składników, tj. czy zostały nabyte za środki własne Wnioskodawcy, czy też za środki pochodzące z dotacji. Obowiązek rozliczenia transakcji sprzedaży udziałów ciążył będzie na Wnioskodawcy. W terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym będzie miała miejsce sprzedaż udziałów Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykazania ww. dochodu na formularzu PIT-38 i wpłaty należnego podatku.

Stanowisko Wnioskodawcy uznać należało zatem za prawidłowe jednakże Organ nie do końca podziela argumentację Wnioskodawcy. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej wartości środka trwałego sfinansowanego dotacją nie wynika bowiem z przytoczonego przez Wnioskodawcę pisma Ministerstwa Finansów, ponieważ to dotyczy całkowicie odmiennego stanu faktycznego, ale wynika z przepisów przywołanych przez Organ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.