IBPBII/2/415-1073/14/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wydatki na remont budynku mieszkalnego (kamienica) w części w jakiej zostały sfinansowane przyznanymi premiami (kompensacyjna, remontowa), będą stanowiły koszt uzyskania przychodu z tytułu najmu lokali w tym budynku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 28 listopada 2014 r. (data otrzymania 3 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na remont budynku mieszkalnego (kamienicy) sfinansowanych premią kompensacyjną i remontową – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na remont budynku mieszkalnego (kamienicy) sfinansowanych premią kompensacyjną i remontową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz z bratem jest właścicielem budynku mieszkalnego (kamienicy), zlokalizowanego w K., w którym wynajmują lokale mieszkalne i użytkowe. Najem nie jest wykonywany jako działalność gospodarcza, ale ma charakter najmu prywatnego. Uzyskane przychody z najmu, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, Wnioskodawca opodatkowuje na zasadach ogólnych, prowadząc księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT z tytułu najmu lokalu w budynku. Wnioskodawca w związku z realizacją przedsięwzięcia remontowego w wyżej wskazanym budynku, wystąpił w 2013 r. z wnioskiem do Banku o przyznanie premii remontowej i kompensacyjnej, na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 ze zm.). Bank, pismami z 16 września 2013 r. zawiadomił Wnioskodawcę o przyznaniu obu premii, w wysokości odpowiednio 23.942,25 zł (remontowa) i 120.813,00 zł (kompensacyjna). Na sfinansowanie przedsięwzięcia remontowego, przed uzyskaniem obu przyznanych premii, Wnioskodawca wraz z bratem uzyskał kredyt w kwocie 150.000,00 zł. Przedsięwzięcie remontowe zostało zrealizowane i zakończone oraz rozliczone 14 lipca 2014 r. Bank po wystąpieniu przez Wnioskodawcę ze stosownymi wnioskami, wypłacił obie premie, które przelał na rachunek banku kredytującego.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki na remont budynku mieszkalnego (kamienica) w części w jakiej zostały sfinansowane przyznanymi premiami, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu osiągniętego w 2014 r. przez Wnioskodawcę z tytułu najmu lokali w tym budynku...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na remont budynku mieszkalnego (kamienicy) zrefundowane następnie premiami przyznanymi na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego źródłem przychodu jest najem. Pomiędzy wydatkami Wnioskodawcy na remont budynku a przychodami uzyskiwanymi z najmu istnieje związek przyczynowy. Wydatki te mają, bowiem bezpośrednio wpływ na źródło przychodu - najem, tj. wydatki zostały poniesione m.in. z zamiarem osiągnięcia przychodu z najmu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów najmu. Przedsięwzięcie remontowe zrefinansowane przyznanymi premiami przyczyniły się do zachowania źródła przychodu oraz uzyskiwania wyższych dochodów z tytułu najmu, dzięki poprawie stanu technicznego budynku.

Przyznane premie, które zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 133 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od podatku dochodowego, nie są źródłem przychodów, z którymi związane są przedmiotowe wydatki. Premie te, zgodnie z zamiarem ustawodawcy, mają bowiem na celu rekompensatę strat poniesionych przez właścicieli budynków mieszkalnych, w związku z obowiązującymi w okresie od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r. zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w budynkach.

Wobec powyższych okoliczności zdaniem Wnioskodawcy, nie znajdzie zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów – kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Ustawodawca wskazał w art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116,122,129, 136 i 137.

Jeśli zatem intencją ustawodawcy byłoby, aby wydatki i koszty sfinansowane poprzez wskazane premie nie stanowiły dla podatnika kosztów uzyskania przychodów, to wyraziłby to wprost poprzez odwołanie się w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również do art. 21 ust. 1 pkt 133 ustawy. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, przepisy prawa podatkowego należy interpretować ściśle, zaś ich wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna. Mając powyższe na uwadze, ze wskazanego przepisu wynika, że ustawodawca nie wyłączył z kosztów uzyskania przychodów wydatków i kosztów refinansowanych poprzez przedmiotowe premie (w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy nie został wskazany przepis art. 21 ust. 1 pkt 133).

Zatem wydatki wskazane w opisie będą mogły zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów za 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna wydana została wyłącznie dla Wnioskodawcy. Natomiast brat Wnioskodawcy – jako odrębny podatnik – winien zwrócić się z odrębnym wnioskiem o wydanie interpretacji w swojej indywidualnej sprawie, jeżeli jest zainteresowany jej uzyskaniem. Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Nie ma zatem możliwości wydania indywidualnej interpretacji dla dwóch zainteresowanych osób na podstawie jednego wniosku nawet jeśli osobami tymi są współwłaściciele nieruchomości. Każdy ze współwłaścicieli jest bowiem odrębnym podatnikiem.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Koszty uzyskania przychodów nie są kosztami uzyskania jakichkolwiek przychodów, lecz zawsze związane są z uzyskaniem przychodu z konkretnego źródła. Koszty uzyskania przychodu z danego źródła pomniejszają przychody z tego właśnie źródła. Koszty te są zatem ściśle i funkcjonalnie przyporządkowane do danego źródła przychodów.

Jednakże w myśl art. 23 ust. 1 pkt 31 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów – kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Z treści przywołanego wyżej przepisu jednoznacznie wynika, że nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, kosztów ze źródeł przychodów jeżeli dochody z tych źródeł są zwolnione z podatku dochodowego. Oznacza to, że jeżeli podatnik osiąga dochody, które korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego, to tym samym nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących tych dochodów zwolnionych od podatku dochodowego.

Z kolei z przepisu z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Użyte przez ustawodawcę w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określenie „bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów) nie oznacza, że chodzi wyłącznie o wydatki i koszty wcześniej, uprzednio sfinansowane z określonych dochodów (przychodów) podatnika, tj. sfinansowane przed ich poniesieniem, lecz również o wydatki i koszty, które zostały poniesione, a następnie zwrócone.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawcy na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów została przyznana premia kompensacyjna i remontowa na remont kamienicy, w której Wnioskodawca w ramach najmu prywatnego wynajmuje lokale mieszkalne i użytkowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 133 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych –wolne od podatku dochodowego są premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna uzyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 76, poz. 493 oraz z 2011 r. nr 106, poz. 622).

W świetle art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu i termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 712) – inwestorowi będącemu osobą fizyczną, wspólnotą mieszkaniową z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa społecznego, przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, zwana dalej „premią remontową”, jeżeli:

 1. w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10%, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, i
 2. wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.

2.Jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3, warunkiem uzyskania premii remontowej jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, co najmniej o 25%.

3.Jeżeli dany budynek wielorodzinny był przedmiotem:

 1. przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię remontową - warunkiem uzyskania premii związanej z kolejnym przedsięwzięciem remontowym dotyczącym tego budynku jest uzyskanie oszczędności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na poziomie co najmniej 5%, chyba że w efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć osiągnięto oszczędności na poziomie co najmniej 25% rocznego zapotrzebowania na energię przed realizacją pierwszego przedsięwzięcia remontowego;
 2. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną - nie stosuje się warunków określonych w pkt 1 oraz w ust. 1 pkt 1 i ust. 2;
 3. przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego, w związku z którymi przekazano odpowiednio premię remontową lub termomodernizacyjną - suma wartości wskaźników kosztów przedsięwzięcia ustalonych na dzień złożenia każdego z wniosków o premię nie może być wyższa niż 0,70.

4.Przepisy ust. 3 pkt 2 i 3 stosuje się również w przypadku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię termomodernizacyjną zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie ustawy.

5.Inwestorowi, o którym mowa w ust. 1, który złożył więcej niż jeden wniosek o przyznanie premii, premia remontowa przysługuje, jeżeli:

 1. zakres prac, których dotyczą wnioski, jest różny i
 2. suma wskaźników kosztów tych przedsięwzięć oraz przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, ustalonych na dzień złożenia każdego wniosku o premię, nie jest wyższa niż 0,70.

6.Jeżeli z audytu remontowego budynku wielorodzinnego wynika, że spełnia on wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego, nie stosuje się warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz w ust. 3 pkt 1.

Z kolei art. 10 tej ustawy stanowi, że – inwestorowi będącemu osobą fizyczną, który jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku mieszkalnego, albo nabył ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem - przysługuje premia kompensacyjna.

2.W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, o których mowa w ust. 1, inwestorem są łącznie wszyscy współwłaściciele będący osobami fizycznymi, którzy byli współwłaścicielami tego budynku albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 r., lub nabyli współwłasność tego budynku albo tej jego części w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem lub współwłaścicielem.

3.W odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego premia kompensacyjna przysługuje jeden raz.

4.Premię kompensacyjną przeznacza się na refinansowanie całości lub części kosztów:

 1. przedsięwzięcia remontowego,
 2. remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego

-jeżeli dotyczą budynku spełniającego kryteria określone w ust. 1.

Okolicznością istotną dla rozstrzygnięcia sprawy jest, że przyznane premie wskazane w ustawie (remontowa i kompensacyjna), zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 133 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych służą refinansowaniu w części spłaty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego oraz refinansowaniu w całości lub części wydatków poniesionych na remont.

W tej sytuacji wydatki sfinansowane tymi środkami nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów z najmu, gdyż zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty – kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Okoliczność, że z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że nie są kosztem uzyskania wydatki sfinansowane przychodami zwolnionymi na podstawie wprost w tym przepisie wskazanych punktów z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wśród nich nie wymieniono pkt 133 zwalniającego premię remontową i kompensacyjną nie ma wpływu na możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów z najmu. Wynika to z faktu, że wydatki poniesione na remont jako że dotyczą przychodów zwolnionych od podatku nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z najmu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wprost wyłącza taką możliwość. Potwierdzeniem tego jest wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 1437/12.

Podsumowując, wydatki poniesione na remont budynku mieszkalnego (kamienicy) nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z najmu.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała