IBPBII/2/415-1009/14/JG | Interpretacja indywidualna

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, przekształconego z prawa lokatorskiego
IBPBII/2/415-1009/14/JGinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. sprzedaż
 3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 3 listopada 2014 r. (data otrzymania 10 listopada 2014 r.), uzupełnionym 15 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, przekształconego z prawa lokatorskiego:

 • w części dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na koszty przygotowawcze w kwocie 75,59 zł i koszty wykreślenia hipoteki w kwocie 75 zł – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, przekształconego z prawa lokatorskiego.

W związku z brakami formalnymi, pismem z 3 grudnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-1009/14/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 15 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w lutym 2006 r. uzyskał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Potwierdza to umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zawarta pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a Wnioskodawcą. Przedmiotem umowy jest mieszkanie M-4 o pow. 62,60m2, które Wnioskodawca odziedziczył w spadku po zmarłych rodzicach (matka w 2004 r. ojciec w 2005 r.). Wnioskodawca należny podatek od spadku po rodzicach zapłacił. Wnioskodawca cały czas w tym mieszkaniu zamieszkiwał i był zameldowany. W grudniu 2009 r. Wnioskodawca wykupił mieszkanie na własność co potwierdza akt notarialny zawarty 3 grudnia 2009 r.

Wnioskodawca aby nabyć na własność mieszkanie musiał ponieść następujące koszty:

 • kredyt podstawowy w kwocie 10.380,11 zł (zapłacony 19 października 2009 r.),
 • skapitalizowane odsetki w kwocie 5.160, 62 zł (zapłacone 19 października 2009 r.),
 • odsetki wykupione przez budżet nie podlegające umorzeniu w kwocie 14.488,88 zł (zapłacone 19 października 2009 r.),
 • odsetki bieżące w kwocie 36,82 zł (zapłacone 19 października 2009 r.),
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność w kwocie 8.871,29 zł (zapłacone 27 listopada 2009 r.),
 • zdjęcie hipoteki w kwocie 75 zł (zapłacone 27 listopada 2009 r.). Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do banku o zdjęcie hipoteki z mieszkania, ponieważ ciążył na nim kredyt, który Spółdzielnia budując mieszkania zaciągnęła. W momencie wykupu tego mieszkania na własność należało ten wpis usunąć z ksiąg wieczystych (kredyt został spłacony),
 • koszty przygotowawcze w kwocie 75,59 zł (zapłacone 27 listopada 2009 r.); wydatki wchodzące w skład kosztów przygotowawczych w kwocie 75,59 zł to wypisy z ksiąg wieczystych, wypis z ewidencji gruntów i budynku, czyli przygotowanie dokumentów,
 • koszty aktu notarialnego w kwocie 749,18 zł (zapłacone 3 grudnia 2009 r.).

Razem ww. koszty stanowiły kwotę 39.837,49 zł.

Wnioskodawca przed upływem 5 lat, od wykupu mieszkania na własność, dokonał jego sprzedaży za kwotę 169.500 zł, potwierdza to akt notarialny zawarty 9 lutego 2012 r. Wnioskodawca przychód rozliczył w PIT-39 za rok podatkowy 2012, w którym wykazał całą kwotę ze sprzedaży jako dochód zwolniony na postawie art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy. Termin wydatkowania środków upływa 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawca kwotę uzyskaną ze sprzedaży przeznaczył na budowę nowego domu. Wnioskodawca obecnie zamierza złożyć korektę PIT-39, ponieważ do tej pory wydał na budowę około 140.000 zł (udokumentowane fakturami), oraz poniesione wcześniej koszty na wykup mieszkania w kwocie 39.837,49 (udokumentowane), których wcześniej nie odliczył.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

Czy wszystkie opisane powyżej wydatki, które Wnioskodawca poniósł na wykup mieszkania może zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania i w korekcie PIT- 39 wykazać w poz. 21, a jeżeli nie to które wydatki z wymienionych prawnie stanowią koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wydatki (udokumentowane), które poniósł i opisał może zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania ponieważ były konieczne aby do transakcji sprzedaży mogło dojść. Koszty uzyskania przychodu stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w czasie ich posiadania art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest częściowo nieprawidłowe a częściowo prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność),
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw do dnia odpłatnego zbycia upłynęło 5 lat, zbycie nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Stosownie do treści art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy (spadkodawców) prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy (spadkodawców) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Należy wyjaśnić, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego dziedziczeniu podlega wyłącznie wkład mieszkaniowy związany z tym prawem a nie samo prawo, które przysługiwało spadkodawcy (spadkodawcom). W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego właścicielem mieszkania i zarządzającym jest spółdzielnia mieszkaniowa. Osoby zamieszkujące w takich mieszkaniach jedynie je użytkują, nie posiadają do nich tytułu własności. Mogą używać mieszkania, ale nie są jego właścicielami. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.

Podkreślić należy, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, z którego ustanowieniem wiąże się uiszczenie wkładu mieszkaniowego – w myśl art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) – jest prawem niezbywalnym, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie ma charakteru własnościowego. Dopiero w momencie dokonania wykupu mieszkania Wnioskodawca nabył prawo własności.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca lokal mieszkalny nabył na własność w 2009 r., który następnie sprzedał w 2012 r., a więc przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym miało miejsce nabycie. Tym samym jego sprzedaż stanowi podlegające opodatkowaniu źródło przychodu. Dokonując analizy skutków podatkowych sprzedaży należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. z uwagi na fakt, że nabycie udziału w nieruchomości nastąpiło w 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W świetle art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przy sprzedaży nieruchomości lub prawa mogą wystąpić koszty dwojakiego rodzaju:

 • koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wydatki konieczne aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku,
 • koszty uzyskania przychodu czyli wydatki poniesione w związku z nabyciem zbywanego mieszkania tj. cena nabycia oraz nakłady poczynione na zbywaną nieruchomość.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych – uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do wydatków takich można zaliczyć przykładowo koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie, związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód. Jeżeli Wnioskodawca poniósł takiego rodzaju wydatki, to wówczas przychód podlegający opodatkowaniu może zostać obniżony o koszty odpłatnego zbycia.

Stosownie do art. 22 ust. 6c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wysokość tych nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych ( art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

W rozpatrywanej sprawie wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia możliwość pomniejszenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania o koszty związane z nabyciem mieszkania jako koszty uzyskania przychodu, na które składają się następujące koszty:

 • kredytu podstawowego w kwocie 10.380,11 zł (zapłacone 19 października 2009 r.),
 • skapitalizowanych odsetek w kwocie 5.160,62 zł (zapłacone 19 października 2009 r.),
 • odsetek wykupionych przez budżet nie podlegające umorzeniu w kwocie 14.488,88 zł (zapłacone 19 października 2009 r.),
 • odsetek bieżących w kwocie 36,82 zł (zapłacone 19 października 2009 r.),
 • przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność w kwocie 8.871,29 zł (zapłacone 27 listopada 2009 r.),
 • zdjęcia hipoteki w kwocie 75 zł (zapłacone 27 listopada 2009 r.),
 • koszty przygotowawcze w kwocie 75,59 zł (zapłacone 27 listopada 2009 r.),
 • koszty aktu notarialnego w kwocie 749,18 zł (zapłacone 3 grudnia 2009 r.).

W świetle art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definicję kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, że koszty takie stanowią udokumentowane koszty nabycia tej nieruchomości oraz udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość zbywanych rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Przywołany przepis jednoznacznie wskazuje, że kosztami uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia mogą być tylko udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia zbywanej nieruchomości powiększone o udokumentowane nakłady zwiększające wartość tej zbywanej nieruchomości. Przepis ten formułuje katalog zamknięty, który w żadnym wypadku nie dopuszcza zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu innych wydatków niż wymienione. Zatem sam fakt poniesienia przez podatnika wydatku nie upoważnia go jeszcze do zaliczenia tego wydatku do kosztów nabycia lub nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6c ustawy. Nie każdy bowiem wydatek ma bezpośredni wpływ na nabycie zbywanej nieruchomości, podobnie jak nie każdy wydatek będzie uznany za nakład na nieruchomość zwiększający jej wartość. Nie wystarczy samo subiektywne przekonanie podatnika, że każdy poniesiony wydatek będzie uznany za wydatek mający wpływ na wysokość podstawy opodatkowania przychodu bo jest związany z działaniami dotyczącymi sprzedaży, w jakiś sposób z różnych względów tym działaniom towarzyszy.

Jak wskazał Organ powyżej, nabycie w drodze przekształcenia prawa do lokalu (wykupienia), uzależnione jest od spełnienia przez członka spółdzielni określonych warunków finansowych. Tak więc nabycie prawa lokatorskiego na własność wiąże się z obowiązkiem uiszczenia na rzecz spółdzielni mieszkaniowych określonych należności wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Powyższe oznacza, że ze wskazanych przez Wnioskodawcę kosztów związanych z nabyciem mieszkania na własność, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane ze spłatą kredytu mieszkaniowego wpłacone na konto spółdzielni tj. kredyt w kwocie 10.380,11 zł, odsetki odpowiednio w kwotach 5.160,62 zł, 14.488,88 zł i 36.82 zł. Poza wydatkami związanymi ze spłatą kredytu za koszt uzyskania przychodu można uznać kwotę 8.871,29 zł dotyczącą przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność. Do kosztów uzyskania przychodu mogą zostać zaliczone również poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego w kwocie 749.18 zł. W rezultacie jako koszt uzyskania przychodu Wnioskodawca może zaliczyć wartość wydatków w kwocie 39.686,90 zł.

Za koszt uzyskania przychodu nie można natomiast uznać wydatku w kwocie 75 zł za zdjęcie hipoteki z mieszkania ani też kwoty 75,59 zł jako kosztu przygotowawczego w postaci wypisu z ksiąg wieczystych, wypisu z ewidencji gruntów i budynków. Oba wydatki nie są bezpośrednio związane z nabyciem mieszkania i w konsekwencji nie składają się na koszt jego nabycia, co oznacza że nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 22 ust. 6c. ww. ustawy. Również te wydatki nie są nakładem na nieruchomość, który zwiększa jej wartość.

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P – przychód ze sprzedaży.

Zatem w sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Jeśli jednak tylko część przychodu przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, to powyższe zwolnienie obejmować będzie tylko taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Podsumowując, przychodem Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego jest cena określona w umowie sprzedaży, jeżeli odpowiada wartości rynkowej, a więc kwota 169.500 zł. Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia ww. lokalu. Wnioskodawca może zaliczyć wydatki związane ze spłatą kredytu mieszkaniowego wpłacone na konto spółdzielni tj. kredyt w kwocie 10.380,11 zł, odsetki w kwotach: 5.160,62 zł, 14.488,88 zł i 36.82 zł. Poza wydatkami związanymi ze spłatą kredytu kosztem uzyskania przychodu będzie także wydatek w kwocie 8.871,29 zł związany z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność. Kosztem uzyskania przychodu będą również poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane ze sporządzeniem aktu notarialnego w kwocie 749.18 zł. Suma powyższych wydatków: tj. kwota 39.686,90 zł będzie stanowić koszt uzyskania przychodu co oznacza że tę wartość wydatków Wnioskodawca może wykazać w korekcie zeznania PIT-39 w poz. 21 jako koszt uzyskania przychodu. Do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca nie może jednak zaliczyć wydatku w kwocie 75 zł za zdjęcie hipoteki z mieszkania ani też kwoty 75,59 zł jako kosztu przygotowawczego w postaci wypisu z ksiąg wieczystych, wypisu z ewidencji gruntów i budynków. Wydatki te w kwocie 150,59 zł nie są bezpośrednio związane z nabyciem mieszkania i w konsekwencji nie składają się na koszt jego nabycia jak również nie są nakładem zwiększającym wartość nieruchomości, dlatego też nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu podlegający wykazaniu w korekcie zeznania PIT-39 w poz. 21.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe w części dotyczącej uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków na koszty przygotowawcze oraz wykreślenia hipoteki a w pozostałym zakresie za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
ILPB1/415-731/14-2/AP | Interpretacja indywidualna

sprzedaż
ILPB2/415-815/14-5/ES | Interpretacja indywidualna

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
IBPBII/2/415-935/14/MZa | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.