IBPBII/1/415-999/14/MK | Interpretacja indywidualna

Czy możliwe jest obniżenie przychodu z tytułu wynagrodzenia uzyskanego w związku ze skutecznym zarekomendowaniem osoby – która zawrze umowę na świadczenie usług za pomocą udostępnionych urządzeń z organizatorem programu lojalnościowego – o wartość miesięcznej opłaty abonamentowej?
IBPBII/1/415-999/14/MKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 8 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 24 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obniżenia przychodu z tytułu wynagrodzenia uzyskanego w związku ze skutecznym zarekomendowaniem osoby – która zawrze umowę na świadczenie usług za pomocą udostępnionych urządzeń z organizatorem programu lojalnościowego – o wartość miesięcznej opłaty abonamentowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obniżenia przychodu z tytułu wynagrodzenia uzyskanego w związku ze skutecznym zarekomendowaniem osoby – która zawrze umowę na świadczenie usług za pomocą udostępnionych urządzeń z organizatorem programu lojalnościowego – o wartość miesięcznej opłaty abonamentowej.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 10 lutego 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 24 lutego 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma prowadząca działalność gospodarczą planuje wdrożenie nowych usług, w które Wnioskodawca jako osoba fizyczna zamierza się zaangażować. Ofertą firmy będzie sprzedaż usług w dwóch formach:

 1. Dzierżawy urządzeń do monitorowania bezpieczeństwa pomieszczeń – umowa dzierżawy z miesięczną opłatą dzierżawną.
 2. Świadczenie usług za pomocą udostępnionych urządzeń – umowa na świadczenie usług – z miesięczną opłatą abonamentową. (Przykład: Świadczenie usług dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody CWU w obiekcie Wnioskodawcy za pomocą udostępnionych przez firmę urządzeń do produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych).

Dodatkowo firma planuje przygotować program lojalnościowy promujący nowe usługi udostępnienia urządzeń. Poprzez uczestnictwo w programie lojalnościowym Wnioskodawca ma możliwość polecania usług znajomym, za co mógłby otrzymać wynagrodzenie określone w regulaminie programu.

Dla formy udostępnienia nr 1.

Usługa dzierżawy urządzeń będzie się dla Wnioskodawcy wiązała z podpisaniem umowy oraz uiszczaniem opłaty dzierżawy, która będzie pobierana przez firmę co miesiąc w wysokości określonej w regulaminie programu. (Przykładem opisującym zdarzenie przyszłe, jest np. usługa dzierżawy urządzeń alarmowych do monitorowania bezpieczeństwa pomieszczeń). Po podpisaniu przez Wnioskodawcę umowy dzierżawy urządzeń, Wnioskodawca nabędzie prawo uczestniczenia w programie lojalnościowym, tym samym zaakceptuje zapisy regulaminu ogólnodostępnego na stronie internetowej, co potwierdzi podpisem w stosownej deklaracji. Udział w programie będzie dobrowolny. Wnioskodawca w dowolnym momencie będę mógł zrezygnować z udziału w programie składając stosowne oświadczenie. Jeżeli polecające działania Wnioskodawcy, polegające na promowaniu usług dzierżawy, doprowadzą do skutecznego zarekomendowania osoby, która zawrze umowę dzierżawy z organizatorem programu oraz Wnioskodawca spełni dodatkowe warunki (miesięczna terminowa opłata kosztów dzierżawy, utrzymanie umowy zarekomendowanej osoby – weryfikowane miesięcznie) – wówczas otrzyma comiesięczne wynagrodzenie wypłacane w okresie trwania umowy osoby zarekomendowanej.

Dla formy udostępnienia nr 2.

Świadczenie usług za pomocą udostępnionych urządzeń będzie wiązało się z podpisaniem umowy oraz opłatą abonamentową pobieraną co miesiąc w wysokości określonej w regulaminie programu. (Przykładem jest usługa sprzedaży energii cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej za pomocą niezbędnej infrastruktury technicznej udostępnionych i będących własnością firmy – organizatora). Jeżeli Wnioskodawca stanie się klientem firmy przez podpisanie umowy na świadczenie usług, Wnioskodawca będzie mógł uczestniczyć w programie lojalnościowym akceptując zapisy regulaminu ogólnodostępnego na stronie internetowej, co potwierdzi podpisem w stosownej deklaracji. Udział w programie będzie dobrowolny. Każdy w dowolnym momencie będzie mógł zrezygnować z udziału w programie składając stosowne oświadczenie. Jeżeli działanie Wnioskodawcy, polegające na promowaniu świadczonych przez firmę usług doprowadzi do skutecznego zarekomendowania osoby, która zawrze umowę na świadczenie tych usług oraz Wnioskodawca spełni dodatkowe warunki (miesięczna terminowa opłata kosztów abonamentu, utrzymanie umowy zarekomendowanej osoby – weryfikowane miesięcznie) – wówczas Wnioskodawca otrzyma comiesięczne wynagrodzenie wypłacane w okresie trwania umowy osoby zarekomendowanej.

Będąc uczestnikiem (partnerem) programu dla usług firmy i form udostępnienia: nr 1 i nr 2 Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie w postaci środków pieniężnych. Czynność weryfikacji warunków regulaminu będzie powtarzana co miesiąc – Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie na koniec każdego miesiąca po weryfikacji i spełnieniu warunków regulaminu. Wysokość wypłacanych nagród zostanie określona w regulaminie programu.

Wnioskodawca nie staje się osobą fizyczną wykonującą czynności agencyjne, a jedynie osobą polecającą usługi firmy. Wnioskodawca nie stanie się też pracownikiem firmy i nie będzie upoważniony do reprezentowania firmy, ani też innych podmiotów reprezentowanych przez firmę w ramach świadczenia usług. Nagrody, które Wnioskodawca pozyska w związku z polecaniem usług w programie lojalnościowym będą mu wypłacane na rachunek bankowy. Na początek każdego miesiąca Wnioskodawca otrzyma fakturę VAT za świadczoną usługę zgodnie z zapisami umowy i regulaminu.

Otrzymywane świadczenia będą dla Wnioskodawcy stanowiły przychód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na firmie będą natomiast ciążyły obowiązki wynikające z art. 42a ww. ustawy, zgodnie z którym podmioty dokonujące wypłat należności, od których nie mają obowiązku pobierać zaliczki bądź zryczałtowanego podatku dochodowego, obowiązane są sporządzić informacje o uzyskanych przychodach według ustalonego wzoru (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać Wnioskodawcy oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 24 lutego 2015 r. wynika, że:

 1. Wynagrodzenie za skuteczne zarekomendowanie osoby, która zawrze umowę dzierżawy z organizatorem programu lojalnościowego nie obniży opłaty dzierżawy, będzie na stałym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy.
 2. Urządzenie, którym Wnioskodawca dysponuje na podstawie umowy dzierżawy jest wykorzystane do jego potrzeb, na własny użytek.
 3. Urządzenie dzierżawione jest do celów własnych. Rekomendowanie osób do programu lojalnościowego nie jest obowiązkowe, możliwa jest dzierżawa bez wynagrodzenia za skuteczne rekomendowanie, po spełnieniu warunków, niemniej jednym z warunków do wypłaty wynagrodzenia, jest dzierżawa urządzeń.
 4. Urządzenie jest dzierżawione dla celów osobistych. Za dzierżawę ponoszona jest opłata z tytułu umowy dzierżawy.
 5. Opłata dzierżawy ponoszona jest w celu użytkowania urządzenia na cel osobisty (zapewnienie bezpieczeństwa przez monitoring, czy też podgrzewanie wody użytkowej). Uczestnik programu (dzierżawca) nie ma obowiązku rekomendować urządzeń kolejnym osobom.
 6. Wynagrodzenie za skuteczne zarekomendowanie osoby zostanie wypłacone na rachunek Wnioskodawcy po spełnieniu warunków m.in. posiadanie własnej umowy dzierżawy, terminowe opłacanie opłaty dzierżawy/abonamentowej w pełnej wysokości, skuteczne zarekomendowanie osoby, która zawrze umowę. Podsumowując – wynagrodzenie nie obniży wartości opłaty abonamentowej.
 7. Urządzenia, którym Wnioskodawca dysponuje na podstawie umowy na świadczenie usług wykorzystywane jest przez niego dla własnych potrzeb – do podgrzewania CWU za pomocą infrastruktury technicznej będącej własnością organizatora.
 8. Urządzenie jest dzierżawione dla celów osobistych (a zatem nie dla celów uczestnictwa w programie lojalnościowym).
 9. Opłata abonamentowa za dzierżawione urządzenie, ponoszona jest w celu wykorzystania urządzenia dla celów osobistych.
 10. Wnioskodawca dzierżawi urządzenia do celów osobistych, za dzierżawę ponoszona jest opłata. Wnioskodawca nie ma obowiązku rekomendować urządzeń, niemniej organizator (firma) daje taką możliwość. Jako dzierżawca Wnioskodawca nie pozyskuje klientów dla firmy, ponieważ nie ma zawartej z organizatorem żadnej umowy o pracę (stałej, zlecenie o dzieło). Jedynie może – ale nie musi – rekomendować urządzenia znajomym będąc ich użytkownikiem, poprzez dzierżawę dla celów osobistych.
 11. Opłaty dzierżawy oraz opłata abonamentowa są ponoszone z tytułu zawartej umowy dzierżawy urządzeń. Wnioskodawca nie ma obowiązku uczestniczenia w programie lojalnościowym, niemniej organizator daje taką możliwość. Wypłata wynagrodzenia za skuteczne rekomendowanie, jest możliwa po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. Jednym z nich jest posiadanie umowy dzierżawy urządzeń dla celów osobistych oraz terminowe regulowanie opłat.

Podsumowując, Wnioskodawca stwierdza, że opłaty za dzierżawę i abonamentowa są wymagalne jedynie jako jeden z warunków do wypłaty wynagrodzenia za skuteczne rekomendowanie usług i urządzeń firmy będącej organizatorem programu lojalnościowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy osoba, będąc uczestnikiem programu lojalnościowego ma możliwość obniżenia kwoty podatku dochodowego z racji uzyskanych przychodów dla form udostępnienia nr 2 za polecenie usług o wartość miesięcznej opłaty abonamentowej potwierdzonych fakturami wystawionymi przez firmę co miesiąc...

Wnioskodawca, powołując treść art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, że w doktrynie prawa podatkowego przyjmuje się, iż koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronienie istniejącego źródła przychodów tak, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób.

Powiązaniem przyczynowo skutkowym, będące jednym z warunków utrzymania wynagrodzenia przez Wnioskodawcę, jest comiesięczne terminowe regulowanie opłat za dzierżawę urządzeń (1 forma) lub za abonament (2 forma) w postaci zapłaty faktury wystawionej przez firmę (dostawcę usług i organizatora programu lojalnościowego). Według Wnioskodawcy, bez poniesienia kosztów za dzierżawę lub abonament nie otrzyma wynagrodzenia.

W związku z powyższym pomniejszenie uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów – z tytułu polecania usług firmy – w deklaracji rocznej, potwierdzonych dokumentem PIT-8C o wysokość miesięcznej opłaty dzierżawy (1 forma) lub miesięcznej opłaty abonamentowej (2 forma) – Wnioskodawca uważa za prawidłowe.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obniżenia przychodu z tytułu wynagrodzenia uzyskanego w związku ze skutecznym zarekomendowaniem osoby – która zawrze umowę na świadczenie usług za pomocą udostępnionych urządzeń z organizatorem programu lojalnościowego – o wartość miesięcznej opłaty abonamentowej.

W zakresie obniżenia przychodu z tytułu wynagrodzenia uzyskanego w związku ze skutecznym zarekomendowaniem osoby – która zawrze umowę dzierżawy z organizatorem programu lojalnościowego – o wartość miesięcznej dzierżawy urządzeń – wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że firma prowadząca działalność gospodarczą planuje wdrożenie nowych usług, w które Wnioskodawca jako osoba fizyczna zamierza się zaangażować. Ofertą firmy będzie m.in. świadczenie usług za pomocą udostępnionych urządzeń – umowa na świadczenie usług dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody CWU w obiekcie Wnioskodawcy za pomocą udostępnionych przez firmę urządzeń do produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – z miesięczną opłatą abonamentową.

Dodatkowo firma planuje przygotować program lojalnościowy promujący nowe usługi udostępnienia urządzeń. Poprzez uczestnictwo w programie lojalnościowym Wnioskodawca ma możliwość polecania usług znajomym, za co mógłby otrzymać wynagrodzenie określone w regulaminie programu.

Świadczenie usług za pomocą udostępnionych urządzeń będzie wiązało się z podpisaniem umowy oraz opłatą abonamentową pobieraną co miesiąc w wysokości określonej w regulaminie programu. (Przykładem jest usługa sprzedaży energii cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej za pomocą niezbędnej infrastruktury technicznej udostępnionych i będących własnością firmy – organizatora). Jeżeli Wnioskodawca stanie się klientem firmy przez podpisanie umowy na świadczenie usług, Wnioskodawca będzie mógł uczestniczyć w programie lojalnościowym akceptując zapisy regulaminu ogólnodostępnego na stronie internetowej, co potwierdzi podpisem w stosownej deklaracji. Udział w programie będzie dobrowolny. Wnioskodawca w dowolnym momencie będzie mógł zrezygnować z udziału w programie składając stosowne oświadczenie. Jeżeli polecające działanie Wnioskodawcy, polegające na promowaniu świadczonych przez firmę usług doprowadzi do skutecznego zarekomendowania osoby, która zawrze umowę na świadczenie tych usług oraz Wnioskodawca spełni dodatkowe warunki (miesięczna terminowa opłata kosztów abonamentu, utrzymanie umowy zarekomendowanej osoby – weryfikowane miesięcznie) – wówczas Wnioskodawca otrzyma comiesięczne wynagrodzenie wypłacane w okresie trwania umowy osoby zarekomendowanej.

Będąc uczestnikiem (partnerem) programu dla usług firmy i form udostępnienia Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie. Nagrody, które Wnioskodawca pozyska w związku z polecaniem usług w programie lojalnościowym będą mu wypłacane na rachunek bankowy. Na początek każdego miesiąca Wnioskodawca otrzyma fakturę VAT za świadczoną usługę zgodnie z zapisami umowy i regulaminu.

Wynagrodzenie za skuteczne zarekomendowanie osoby, która zawrze umowę dzierżawy z organizatorem programu lojalnościowego nie obniży opłaty abonamentowej, będzie na stałym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy. Urządzenia, którymi Wnioskodawca dysponuje na podstawie umowy na świadczenie usług zostaną wykorzystane do jego potrzeb, na własny użytek (dla celów osobistych). Za dzierżawione urządzenia ponoszona jest opłata abonamentowa. Nie ma obowiązku rekomendowania urządzeń znajomym. Wypłata wynagrodzenia za skuteczne rekomendowanie jest możliwa po spełnieniu warunków określonych w regulaminie. Opłaty abonamentowe są wymagalne jedynie jako jeden z warunków do wypłaty wynagrodzenia za skuteczne rekomendowanie urządzeń firmy.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że do źródła, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczyć należy comiesięczne wynagrodzenie za skuteczne zarekomendowanie osoby, która zawrze umowę na świadczenie usług za pomocą udostępnionych urządzeń z organizatorem programu lojalnościowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Przepis art. 22 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Jak wynika z przywołanych przepisów kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z uzyskanymi przychodami. Z oceny związku z uzyskanym przychodem winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie mógł się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Koszty poniesione w celu uzyskania przychodów to te, które zostały poniesione z zamiarem uzyskania przychodu. Ten zamiar (cel) musi być, po pierwsze – obiektywnie realny, po drugie – istniejące okoliczności faktyczne muszą wskazywać na to, że dany wydatek w istocie mógł podatnikowi pozwolić na przewidywanie osiągnięcia przychodu. Natomiast koszty ponoszone w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu, to wydatki mające na celu ochronę źródła przychodu, tak by źródło to istniało w stanie niepogorszonym.

Koszty uzyskania przychodów nie są kosztami uzyskania jakichkolwiek przychodów, lecz zawsze związane są z uzyskaniem przychodu z konkretnego źródła. Koszty uzyskania przychodu z danego źródła pomniejszają przychody z tego właśnie źródła, a nie jakiekolwiek przychody. Koszty uzyskania przychodu są zatem ściśle i funkcjonalnie przyporządkowanie do danego źródła przychodów.

Aby bowiem w ogóle mogło dojść do powstania kosztu uzyskania przychodu, podatnik musi ponieść faktyczny wydatek (ekonomiczny ciężar) związany ze zdarzeniem prawnym, mającym wpływ na uzyskanie przychodu lub zachowanie, bądź zabezpieczenie źródła przychodu.

Aby stwierdzić, czy opisane we wniosku wydatki w postaci miesięcznej opłaty abonamentowej stanowią koszty uzyskania przychodu należy dokonać oceny, czy spełniają kryterium celowości, wynikające z powołanego powyżej art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uiszczanie firmie – która świadczyć będzie usługi za pomocą udostępnionych urządzeń (świadczenie usług dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody CWU w obiekcie Wnioskodawcy za pomocą udostępnionych przez firmę urządzeń do produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych) – miesięcznej opłaty abonamentowej stanowi jeden z warunków do przystąpienia do programu lojalnościowego. Niemniej, z treści wniosku wynika, że urządzenia do produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wykorzystywane będą wyłącznie dla własnych potrzeb, na własny użytek, do własnych celów. Dlatego też należy przyjąć, że opłata ta nie będzie ponoszona w celu dysponowania urządzeniem dla celów pozyskania klienta, tj. do celów uczestnictwa w programie lojalnościowym. Na wysokość wynagrodzenia otrzymanego z tytułu uczestnictwa nie będzie miała wpływu wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej. Należy zauważyć, że bez względu na to czy Wnioskodawca będzie brał udział w programie lojalnościowym, czy też w nim nie będzie brał udziału – i tak ponosić będzie koszt opłaty abonamentowej. Opłata ta nie będzie zatem stanowić kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia wypłacanego przez ww. firmę w związku ze skutecznym zarekomendowaniem osoby – która zawrze umowę dzierżawy z organizatorem programu lojalnościowego. Opłata ta uiszczona jest bowiem nie w celu osiągnięcia wynagrodzenia z tytułu udziału w programie lojalnościowym lecz dlatego, że Wnioskodawca wykorzystuje wskazane urządzenie dla celów osobistych; jest to więc opłata za dzierżawę urządzenia użytkowanego dla własnych potrzeb.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że wynagrodzenie uzyskane w związku ze skutecznym zarekomendowaniem osoby – która zawrze umowę na świadczenie usług za pomocą udostępnionych urządzeń z organizatorem programu lojalnościowego – stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu miesięcznej opłaty abonamentowej, nie spełniają kryterium związku przyczynowo-skutkowego z przychodem lub źródłem przychodu, nie będą bowiem ponoszone w celu uzyskania ww. wynagrodzenia, jak też nie są związane z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu. Dlatego też ponoszone wydatki z tytułu miesięcznej opłaty abonamentowej nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym ponoszenie opłaty abonamentowej nie wpłynie na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu osiągania wynagrodzenia w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IBPBI/2/423-1468/14/MO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.