IBPBII/1/415-262/13/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy można kwotę odsetek stanowiącą przychód pomniejszyć do opodatkowania o prowizję 15 %, która została pobrana przez kancelarię adwokacką?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2013 r. (data wpływu do tut. Biura – 04 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pobranych przez kancelarię kosztów prowizji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 marca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pobranych przez kancelarię kosztów prowizji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W wypadku samochodowym Wnioskodawczyni, jej mąż i córka odnieśli obrażenia, po czym ubiegali się o odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy poprzez kancelarię adwokacką, która w ich imieniu złożyła pozew do sądu. Ponieważ sprawa toczyła się 4 lata do zasądzonego odszkodowania zostały wypłacone również odsetki. Wnioskodawczyni, jej mąż i córka zostali poinformowani przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, że odsetki od odszkodowania stanowią przychód podlegający opodatkowaniu z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kancelaria adwokacka pobrała prowizję od odszkodowania i od odsetek w wysokości 15% wystawiając fakturę VAT. Faktura VAT została imiennie wystawiona na Wnioskodawczynię ale w pozycji „pobrane opłaty” jest wyszczególniony mąż i córka. Odszkodowanie uzyskano w 2012 r. i podlega rozliczeniu do 30 kwietnia 2013 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy można kwotę odsetek stanowiącą przychód pomniejszyć do opodatkowania o prowizję 15 %, która została pobrana przez kancelarię adwokacką...
  2. Czy mąż i córka też mogą tę fakturę rozliczyć przed organem podatkowym...

Wnioskodawczyni uważa, że można pomniejszyć przychód do opodatkowania ponieważ 15% odsetek nie otrzymała a został jeszcze do tych odsetek naliczony podatek VAT, który też zapłaciła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie możliwości zaliczenia przez nią do kosztów uzyskania przychodów pobranych przez kancelarię kosztów prowizji. W pozostałym zakresie wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) kosztami uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni, jej mąż i córka odnieśli obrażenia w wypadku samochodowym. W związku z tym ubiegali się o odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy, korzystając z usług kancelarii adwokackiej, która w ich imieniu złożyła pozew do sądu. Ponieważ sprawa toczyła się 4 lata zasądzone odszkodowanie wypłacono łącznie z odsetkami. Wnioskodawczyni została poinformowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, że odsetki od odszkodowania stanowią przychód podlegający opodatkowaniu. Kancelaria adwokacka pobrała prowizję od odszkodowania i od odsetek w wysokości 15% wystawiając fakturę VAT. Faktura VAT została imiennie wystawiona na Wnioskodawczynię ale w pozycji „pobrane opłaty” jest wyszczególniony mąż i córka. Odszkodowanie uzyskano w 2012 r. i podlega rozliczeniu do 30 kwietnia 2013 r.

Wnioskodawczyni uważa, że przychód do opodatkowania z tytułu odsetek może pomniejszyć o pobraną przez kancelarię adwokacką prowizję w wysokości 15%.

W powołanym wyżej przepisie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo – skutkowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź funkcjonowanie tego źródła. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie zatem wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami,
  • nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów,
  • są właściwie udokumentowane.

W niniejszej sprawie występuje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy uzyskanym przez Wnioskodawczynię przychodem, a poniesionym wydatkiem z tytułu prowizji co oznacza, że wydatek z tego tytułu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zauważyć jednak należy, iż wskazane we wniosku koszty prowizji zostały poniesione w celu otrzymania odszkodowania łącznie z odsetkami.

W myśl art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 3a ww. ustawy zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż skoro w fakturze wystawionej na Wnioskodawczynię w pozycji „pobrane opłaty” jest wyszczególniony mąż i córka, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu odsetek Wnioskodawczyni może pomniejszyć o taką kwotę prowizji, która przypada na kwotę odsetek przez nią otrzymanych. Przy czym zaznaczyć należy – mając na uwadze zapis powołanego wyżej art. 22 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - że kwota prowizji, która przypada na wartość odszkodowania korzystającego ze zwolnienia nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, iż należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.