IBPBI/2/4510-525/15/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia, czy w przypadku nieuregulowania kwoty z tytułu nabycia Obligacji, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności (przy założeniu, że termin płatności będzie krótszy niż 60 dni), Wnioskodawca powinien zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę wydatkowaną na nabycie Obligacji, która nie została uregulowana w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności
IBPBI/2/4510-525/15/BGinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. obligacje
  3. papier wartościowy
  4. zatory płatnicze
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 września 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 14 września 2015 r.), uzupełnionym 22 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku nieuregulowania kwoty z tytułu nabycia Obligacji, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności (przy założeniu, że termin płatności będzie krótszy niż 60 dni), Wnioskodawca powinien zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę wydatkowaną na nabycie Obligacji, która nie została uregulowana w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku nieuregulowania kwoty z tytułu nabycia Obligacji, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności (przy założeniu, że termin płatności będzie krótszy niż 60 dni), Wnioskodawca powinien zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę wydatkowaną na nabycie Obligacji, która nie została uregulowana w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadczącą usługi doradztwa finansowego. W celu osiągania dodatkowych przychodów Spółka planuje inwestowanie swoich aktywów w instrumenty finansowe m.in. takie jak obligacje spółek kapitałowych (dalej: „Obligacje”).

Istnieje taka możliwość, że w związku z takimi transakcjami może się zdarzyć, że niektóre płatności należne z tytułu nabytych Obligacji zostaną uregulowane po upływie 30 dni od dnia ustalonego terminu płatności (przy założeniu, że termin płatności będzie krótszy niż 60 dni).

Wnioskodawca planuje również, że w niedalekiej przyszłości (jeszcze w tym samym roku podatkowym) może dokonać sprzedaży zakupionych Obligacji. Jest prawdopodobnym, że sprzedaż Obligacji odbędzie się zanim płatność należna z tytułu nabycia Obligacji zostanie uregulowana.

Transakcje zakupu i sprzedaży Obligacji przez Wnioskodawcę mogą być dokonywane zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niepowiązanymi z Wnioskodawcą.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku nieuregulowania kwoty z tytułu nabycia Obligacji, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności (przy założeniu, że termin płatności będzie krótszy niż 60 dni), Wnioskodawca powinien zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę wydatkowaną na nabycie Obligacji, która nie została uregulowana w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nieuregulowania kwoty z tytułu nabycia Obligacji, w terminie 30 dnia od dnia upływu terminu płatności (przy założeniu, że termin płatności będzie krótszy niż 60 dni), Wnioskodawca będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wydatkowaną na nabycie Obligacji, która nie została uregulowana w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności.

Zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów

Na wstępie Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w momencie nabycia Obligacji, Wnioskodawca nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kwoty wydatkowanej na zakup Obligacji. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. W myśl przywołanego przepisu, wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. W związku z tym, Wnioskodawca rozpozna wydatki na nabycie Obligacji jako koszty uzyskania przychodów dopiero w momencie ich sprzedaży.

Może się zdarzyć, że należność z tytułu zakupu Obligacji przez Wnioskodawcę nie zostanie uregulowana w terminie 30 dnia od dnia upływu terminu płatności (przy założeniu, że termin płatności będzie krótszy niż 60 dni), przy czym termin 30-dniowy upłynie już po sprzedaży Obligacji i zaliczeniu wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca uważa, że w przypadku nieuregulowania kwoty z tytułu nabycia Obligacji, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności (przy założeniu, że termin płatności będzie krótszy niż 60 dni), będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wydatkowaną na nabycie Obligacji.

Zgodnie z art. 15b ust. 1 updop, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Zdaniem Wnioskodawcy, przez „uregulowanie zobowiązania” należy rozumieć wszystkie przyjęte sposoby wygaśnięcia zobowiązania bez uszczerbku wierzyciela. Powyższa regulacja dotycząca korekty kosztów uzyskania przychodów nie zawiera wyłączeń w odniesieniu do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych (w tym obligacji) i dlatego też powinna mieć ona zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Nabycie wyemitowanych obligacji przez spółkę wiąże się bowiem z koniecznością uregulowania zobowiązania z tytułu ich nabycia.

Moment, w którym powinno zostać dokonane zmniejszenie nieuregulowanych kwot, które uprzednio zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, został określony w art. 15b ust. 1 updop. Zgodnie z przywołanym przepisem, zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin 30 dni od dnia upływu terminu płatności. Ponadto, art. 15b ust. 5 updop wskazuje, że jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku nieuregulowania kwoty z tytułu nabycia Obligacji, w terminie 30 dnia od dnia upływu terminu płatności (przy założeniu, że termin płatności będzie krótszy niż 60 dni), Wnioskodawca będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wydatkowaną na nabycie Obligacji, która nie została uregulowana w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W odniesieniu do wydatków poniesionych na nabycie obligacji zastosowanie znajduje art. 16 ust. 1 pkt 8 updop. Stosownie do treści tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e. Należy podkreślić, że przepis ten nie wyłącza definitywnie z kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych za zakup obligacji, a jedynie odracza moment ich rozpoznania. Oznacza to, że wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych jedynie w określonym w tym przepisie momencie, tj. w momencie zbycia tych papierów wartościowych lub ich wykupu przez emitenta.

Mocą art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342), do updop został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2013 r. przepis art. 15b.

Zgodnie z art. 15b ust. 1 updop, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Zatem, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku gdy termin płatności zobowiązania jest krótszy lub wynosi 60 dni należy dokonać z upływem 30 dnia od daty upływu terminu wymagalności (płatności) zobowiązania.

Jednocześnie, jak wynika z art. 15b ust. 3 updop, zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach.

Ponadto, jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia (art. 15b ust. 4 updop).

Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów (art. 15b ust. 5 updop).

Celem wprowadzenia art. 15b updop, było ograniczenie tzw. „zatorów płatniczych”, poprzez obowiązek dokonania przez podatnika korekty kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania przez niego kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) w terminie wskazanym w przepisach podatkowych.

Przepisy podatkowe zawierają rozwiązanie polegające na obowiązku dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony w przypadku, gdy termin płatności jest krótszy lub wynosi 60 dni. Natomiast w przypadku późniejszego uregulowania zmniejszonego wcześniej zobowiązania, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Odnosząc cytowane powyżej przepisy do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przypadku, nieuregulowania kwoty z tytułu nabycia Obligacji, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności (przy założeniu, że termin płatności będzie krótszy niż 60 dni), przy czym termin 30-dniowy upłynie już po sprzedaży Obligacji i zaliczeniu wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wydatkowaną na nabycie Obligacji, która nie została uregulowana w terminie 30 dni od dnia upływu terminu płatności.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.