IBPBI/2/4510-280/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy zapłacone odsetki od udzielonego kredytu bankowego na zakup akcji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
IBPBI/2/4510-280/15/BDinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. kredyt
  3. objęcie akcji
  4. odsetki
  5. odsetki od kredytu
  6. udział
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 marca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zapłacone odsetki od udzielonego kredytu bankowego na zakup akcji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy naliczone i zapłacone odsetki od udzielonego kredytu bankowego na zakup akcji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (zapłaty).

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zajmuje się produkcją wysokiej jakości tektury i papierów makulaturowych oraz bobin. W dniu 3 grudnia 2014 r. Spółka podpisała z bankiem umowę kredytu nieodnawialnego, którego przedmiotem było finansowanie zakupu przez Spółkę akcji od podmiotu trzeciego, na podstawie zawartej w dniu 24 stycznia 2014 r. umowy sprzedaży akcji. Należy podkreślić, że stroną kupującą w dniu podpisania umowy sprzedaży akcji była Spółka X, która została przejęta przez Spółkę na podstawie art. 492 § 1 ust. 1 ustawy kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). W związku z tym Spółka weszła we wszystkie prawa i obowiązki kupującego.

Zgodnie z umową kredytu okres kredytowania wynosi do dnia 3 grudnia 2017 r., a jego oprocentowanie jest zmienne i stanowi stopę oprocentowania WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o 2,00 punkty procentowe. Termin wymagalności odsetek to piąty dzień każdego miesiąca, a ostatnia rata odsetkowa jest wymagalna w ostatnim dniu okresu kredytowania. Umowa przewidywała również prowizję od udzielonego kredytu. Należy dodać, iż umowa kredytu zakładała także, że sposób spłaty kredytu odbędzie się w ratach kapitałowo-odsetkowych, płatnych każdego miesiąca w dniach wymagalności odsetek.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zapłacone odsetki od udzielonego kredytu stanowią dla Spółki koszt podatkowy w momencie ich poniesienia (zapłaty)...

Spółka wskazała, że zdaniem Ministra Finansów odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup papierów wartościowych należy uznawać za koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia. W piśmie z 7 września 2002 r. nr PB4/AK-8214-6905-192/02 (wydanym w trybie art. 14 ust. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, a więc będącym urzędową interpretacją przepisów prawa stwierdzono, że należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Zdaniem Ministerstwa Finansów dotyczy to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów. Odsetki od takich pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji), niewątpliwie jednak pozostają w związku z przychodami podatnika. Dlatego też odsetki od tego rodzaju pożyczek i kredytów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. dalej: updop), Minister Finansów uznaje za koszt w momencie zapłaty lub kapitalizacji. Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji podatkowej z 20 maja 2009 r. sygn. IPPB3/423-107/09-2/AG uznał, że koszty nabycia udziałów lub innych papierów wartościowych stanowią bezpośrednio wydatkowane kwoty przeznaczone na zakup. Nie są nimi koszty pośrednie w postaci odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lub objęcie tych papierów wartościowych lub udziałów. Odsetki od kredytu zaciągniętego celem objęcia nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w spółce zależnej będą dla spółki kosztem uzyskania przychodów w momencie ich spłaty.

Powyższy pogląd organów podatkowych podtrzymują również sądy administracyjne, które wskazują, że w wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 updop odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (por. wyrok NSA z 7 kwietnia 2006 r. sygn II FSK 508/05, Lex nr 232897).

W zakresie określenia momentu zaliczenia w koszty odsetek od kredytu bankowego na zakup akcji Spółka stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) updop za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Powyższe przepisy ustanawiają ogólną zasadę, zgodnie z którą odsetki od zaciągniętego kredytu stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Zatem, w ocenie Spółki odsetki od kredytu bankowego na zakup przez nią akcji będą dla niej kosztem uzyskania przychodów każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Podobne stanowisko prezentują organy podatkowe. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, jeżeli fakt poniesienia wydatków (na nabycie udziałów), jak również ich związek z przychodem będzie przez Spółkę właściwie udokumentowany, należy uznać, że odsetki, stosownie do art. 16 ust 1 pkt 11 updop, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty. Natomiast skapitalizowane odsetki od kredytu będą stanowiły dla kredytobiorcy koszt uzyskania przychodu, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) updop, w dacie ich kapitalizacji (zob. interpretacja indywidualna z 15 stycznia 2013 r., sygn. ITPB3/423-645/11/MK; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 lipca 2012 r., sygn. ILPB3/423-177/12-2/AO).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.