IBPBI/2/4510-199/15/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy odpisy amortyzacyjne, od środków trwałych sfinansowanych środkami pochodzącymi z części umorzonej pożyczki (w kwocie 3.000.000,00 zł) będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 25 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych w części z umorzonej pożyczki (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych w części z umorzonej pożyczki. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 18 lutego 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1492/14/SD wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 25 lutego 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka na podstawie umowy zawartej 11 października 2011 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymała pożyczkę w wysokości 7.500.000,00 zł na realizację zadania pn. „...”. Fundusz działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), postanowień Statutu WFOŚiGW, „Zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW” oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Funduszu z 25 lipca 2011 r. i uchwały Zarządu Funduszu z 11 sierpnia 2011 r. udzielił ww. pożyczki w ramach pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. Unii Europejskiej L 379 s.5).

W oparciu o „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW” Spółka po spłaceniu pożyczki w wysokości 4.000.000,00 zł (53,33%) złożyła w maju 2014 r. wniosek o częściowe jej umorzenie w ramach pomocy regionalnej na nową inwestycję - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1667) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. nr 53, poz. 312 ze zm.). We wniosku o umorzenie pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 40% jej wartości Spółka zadeklarowała, że otrzymane z umorzenia środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.”...”. Termin zakończenia realizacji tego zadania zaplanowany został na 15 grudnia 2016 r.

W wyniku realizacji ww. inwestycji planowanym do uzyskania efektem ekologicznym jest zmniejszenie emisji S02, natomiast cel wnioskowanej pomocy określony został jako redukcja emisji ze źródeł spalania paliw, w szczególności dostosowanie do wymogów ochrony środowiska źródeł spalania paliw o mocy od 50 MW.

W dniu 9 czerwca 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką, a WFOŚiGW w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy z 11 października 2011 r. Fundusz w wyniku rozpatrzenia wniosku oraz działając na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), postanowień Statutu WFOŚiGW, „Zasad udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW”, rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1667) oraz uchwały Rady Nadzorczej Funduszu z 22 maja 2014 r. w sprawie częściowego umorzenia pożyczki, warunkowo umorzył kwotę 3.000.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki Spółka zobowiązana jest do:

  • przeznaczenia uzyskanej z umorzenia kwoty 3.000.000,00 zł na realizację zadania p.n. „...” oraz zakończenia realizacji tego zadania do 15 grudnia 2016 r.,
  • osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego określonego we wniosku o umorzenie pożyczki,
  • przedstawiania w okresach półrocznych sprawozdań z realizacji ww. zadania (począwszy od 15 stycznia 2015 r.),
  • całkowitego rozliczenia wobec Funduszu kwoty umorzonej, poprzez złożenie końcowego rozliczenia zadania, na które przeznaczono środki finansowe z umorzenia j.w. Rozliczenie to powinno być sporządzone w formie „Sprawozdania rozliczającego środki” w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania tj. do dnia 15 stycznia 2017 r.

Ponadto Spółka zobowiązana jest do zapewnienia użytkowania zadania objętego dofinansowaniem na podstawie ww. umowy w okresie co najmniej 5 lat, licząc od daty przekazania go do użytkowania tj. od 15 grudnia 2016 r.

Do dnia końcowego rozliczenia warunkowo umorzonej pożyczki, zabezpieczeniem wierzytelności Funduszu wynikających z umowy warunkowego umorzenia będą te zabezpieczenia, które zostały określone w umowie pożyczki wraz z aneksem.

W przypadku stwierdzenia przez Fundusz nieprawidłowości w realizacji ww. zadania, w szczególności nieterminowej jego realizacji, nierozliczenia zadania zgodnie z postanowieniami ww. umowy, nieosiągnięcia zaplanowanych efektów ekologicznego i rzeczowego, a także niedopełnienia obowiązku użytkowania zadania w okresie 5 lat licząc od daty przekazania go do użytkowania Spółka, może zostać zobowiązana do zwrotu całości lub części warunkowo umorzonej kwoty wraz z oprocentowaniem w wysokości odsetek ustawowych liczonych począwszy od daty zawarcia umowy warunkowego umorzenia pożyczki do dnia zwrotu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy odpisy amortyzacyjne, od środków trwałych sfinansowanych środkami pochodzącymi z części umorzonej pożyczki (w kwocie 3.000.000,00 zł) będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o pdop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tyt. zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych według zasad określonych w art. 16-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym, od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Ze względu na to, że umorzenie ww. pożyczki nie jest uznane za dotację, ani za zwrot wydatków inwestycyjnych oraz to, że kwota umorzonej pożyczki będzie uznana za przychód podatkowy (nie zostanie odliczona od podstawy opodatkowania), to przepisy art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop, nie będą miały zastosowania w omawianym przypadku. Po zakończeniu ww. inwestycji całość nakładów (również te, sfinansowane z warunkowego umorzenia pożyczki) będzie stanowiła wartość początkową środków trwałych.

Zdaniem Spółki, odpisy amortyzacyjne naliczane od tej wartości będą w całości kosztem uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-1492/14/SD Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdził, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość umorzonej pożyczki na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem, bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w ustawie o pdop, wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie są jednorazowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Art. 15 ust. 6 ustawy o pdop stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o pdop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z powyższego przepisu wynika, że odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środka trwałego, która sfinansowana została otrzymanym wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że skoro jak wyżej wskazano, kwota umorzonej pożyczki będzie stanowiła dla Spółki przychód podatkowy generujący dochód podlegający opodatkowaniu, to w konsekwencji art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o pdop, nie będzie miał zastosowania. Tym samym odpisy amortyzacyjne (dokonane na podstawie przepisów art. 16a – 16m ustawy o pdop) od środków trwałych sfinansowanych w części z umorzonej pożyczki, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.