IBPBI/2/4510-109/15/KP | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, dochodów z odsetek od lokat bankowych przeznaczonych na cele statutowe organizacji pożytku publicznego
IBPBI/2/4510-109/15/KPinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. strata
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku, z 23 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 27 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, dochodów z odsetek od lokat bankowych przeznaczonych na cele statutowe organizacji pożytku publicznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, dochodów z odsetek od lokat bankowych przeznaczonych na cele statutowe organizacji pożytku publicznego. Wniosek został uzupełniony pismem z 25 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 kwietnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 15 kwietnia 2015 r., Znak: IBPBI/2/4510-109/15/KP, w którym Wnioskodawca doprecyzował opis stanu faktycznego i uzupełnił braki formalne wniosku.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie (dalej również „Wnioskodawca) zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 lipca 2004 r., a 28 listopada otrzymało status organizacji pożytku publicznego, w znaczeniu określonym w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oprócz działalności statutowej, opisanej w § 2 Statutu Stowarzyszenia – tekst jednolity przyjęty 14 czerwca 2012 r. – Wnioskodawca prowadzi również działalność gospodarczą. Część środków finansowych jest deponowana na bankowych lokatach terminowych, co powoduje powstanie dochodu w postaci odsetek od ulokowanej sumy kapitałowej; odsetki są przeznaczane wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 18 kwietnia 2015 r., Wnioskodawca wskazał, że status organizacji pożytku publicznego uzyskał-28 listopada 2008 r.; dochód w postaci odsetek od lokat bankowych powstał w latach 2011– 2014 i od którego odprowadzony został podatek dochodowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odsetki od lokat terminowych, w przypadku ich przeznaczenia wyłącznie na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, są wolne od podatku dochodowego ...

Zdaniem Wnioskodawcy, na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Powyższe wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, dlatego jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Nadto nie zostało wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jako podmiot zwolniony od podatku. Oznacza to, że w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej podlega ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ww. ustawie.

Zaznaczyć jednak należy, że Wnioskodawca 28 listopada (2008 r.) otrzymał status organizacji pożytku publicznego w znaczeniu określonym w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mając powyższe na uwadze, właściwym unormowaniem odnoszącym się do stanu faktycznego opisanego w zadanym pytaniu będzie przepis art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Tym samym w świetle przytoczonych powyżej przepisów, zasadnicze znaczenie będzie miał cel na jaki zostaną przeznaczone dochody uzyskane z tytułu lokowanych środków pieniężnych na rachunku bankowym i lokatach terminowych. Uzasadnione jest więc przedstawione powyżej stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku przeznaczenia dochodów uzyskanych z lokat terminowych wyłącznie na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej, dochody takie nie podlegają opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Natomiast zgodnie ust. 2 tego artykułu, organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 tej ustawy, organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:

  1. podatku dochodowego od osób prawnych,
  2. podatku od nieruchomości,
  3. podatku od czynności cywilnoprawnych,
  4. opłaty skarbowej,
  5. opłat sądowych

-w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Odrębne przepisy, do których odsyła cytowany przepis, regulujące zagadnienie zwolnienia organizacji pożytku publicznego od podatku dochodowego od osób prawnych. to przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop”).

Na wstępie należy zauważyć, że w updop ujęto dwa rodzaje zwolnień podatkowych, a mianowicie zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe. Zwolnienia podmiotowe uregulowano w art. 6 updop, w którym enumeratywnie wymieniono podmioty zwolnione od podatku. Zwolnienia przedmiotowe ujęto natomiast w Rozdziale 4 updop (art. 17 updop). Wnioskodawca nie został ujęty w zamkniętym katalogu zawartym w art. 6 updop, a zatem nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Natomiast w myśl art. 7 ust. 2 updop dochodem, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Tak ustalony dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 updop.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Art. 17 ust. 1b updop stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z treści art. 17 ust. 1a pkt 2 updop wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach. Z powyższego przepisu wynika, że aby skorzystać ze zwolnienia koniecznym jest spełnienie dwóch warunków tj.:

  • posiadanie przez podmiot statusu organizacji pożytku publicznego, o której mowa w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • przeznaczenie i wydatkowanie uzyskanego dochodu na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Nieistotne jest przy tym źródło tego dochodu, tj. czy został on osiągnięty w związku z realizacją zadań pożytku publicznego, czy też z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest bowiem przeznaczenie i - bez względu na termin – wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową. W świetle powyższego decydujące znaczenie dla możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych środków finansowych otrzymanych przez Wnioskodawcę (Stowarzyszenie) jako organizację pożytku publicznego, ma cel na jaki przeznaczone zostaną te środki.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Wnioskodawca część środków finansowych deponuje na bankowych lokatach terminowych, co powoduje powstanie dochodu w postaci odsetek od ulokowanej sumy kapitałowej. Odsetki są przeznaczane wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dochód uzyskany z odsetek od lokat bankowych, przeznaczony na cele statutowe organizacji pożytku publicznego, spełnia ustawowe przesłanki określone w art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, uprawniające do zwolnienia z opodatkowania.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IPPB1/415-1469/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

strata
DD10/033/228/MZO/13/PK-1868/2012 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.