IBPBI/2/4510-108/15/KP | Interpretacja indywidualna

Zastosowania art. 15b ust. 6 updop, do transakcji zakupu wartości niematerialnych i prawnych, za które należność została rozłożona na raty
IBPBI/2/4510-108/15/KPinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. rata
  3. zatory płatnicze
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przed-stawione we wniosku z 15 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 27 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania art. 15b ust. 6 updop, do transakcji zakupu wartości niematerialnych i prawnych, za które należność została rozłożona na raty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepi-sów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. 15b ust. 6 updop, do transakcji zakupu wartości niematerialnych i prawnych, za które należność została rozłożona na raty.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, jest zarejestrowanym czynnym podatni-kiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest dystrybucja artykułów spożywczych. W ramach prowadzonej działal-ności gospodarczej współpracuje z wieloma kontrahentami oraz podejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie sprzedaży i poszerzenie rynku zbytu, które mają bezpośred-nie przełożenie na poziom osiąganych przychodów.

Wnioskodawca, w miesiącu styczniu 2013 r. nabył rynek zbytu Przedsiębiorstwa (rynek), tj. bazę danych wszystkich kontrahentów Przedsiębiorstwa oraz zespół innych danych, informacji i mechanizmów umożliwiający kontakt Przedsiębiorstwa z producentami i do-stawcami szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych oraz kontakt Przedsiębiorstwa ze stałymi i potencjalnymi odbiorcami takich towarów w celu dokonywania transakcji han-dlowych, wykorzystywane przez Przedsiębiorstwo w bieżącej działalności, z uwzględnie-niem wypracowanych warunków współpracy, cen zakupów i sprzedaży, terminów płatno-ści itp., obejmujący dotychczasową działalność Przedsiębiorstwa w zakresie zakupu, sprzedaży i dystrybucji szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych. Na podstawie za-wartej umowy sprzedawca wystawił 3 stycznia 2013 r. fakturę VAT, która zawierała cenę sprzedaży netto rynku, powiększoną o obowiązujący podatek VAT. Stosownie do po-szczególnych zapisów umowy sprzedaży, płatność za rynek jest uiszczana w następujący sposób: do 28 stycznia 2013 r. Wnioskodawca uiścił pierwszą ratę w wysokości 10,1% wartości netto rynku, do 24 lutego 2013 r. Wnioskodawca uiścił kwotę podatku VAT wskazaną na fakturze, natomiast pozostała wartość zobowiązania jest płacona w osiemna-stu miesięcznych ratach, płatnych z góry do piętnastego dnia miesiąca począwszy od stycznia 2014 r. włącznie.

Zakupiony rynek Wnioskodawca zaliczył w miesiącu styczniu 2013 r. do wartości niema-terialnych i prawnych i od miesiąca lutego 2013 r. nalicza od niego odpisy amortyzacyjne, które zgodnie z art. 15 ust.6 updop, zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Wniosko-dawca traktuje zakupiony rynek jako zakup na raty wartości niematerialnej i prawnej, i zgodnie z wprowadzonymi 1 stycznia 2013 r. regulacjami zmierzającymi do likwidacji tzw. „zatorów płatniczych” (art. 15b updop) koryguje koszty uzyskania przychodów. Ter-miny płatności każdej raty Wnioskodawca liczy oddzielnie i od tego samego dnia, tj. od wystawienia faktury potwierdzającej nabycie rynku, zatem dla pierwszej raty płatnej do 28 stycznia 2013 r. (termin płatności nie przekracza 60 dni) Spółka stosuje art. 15b ust.1, a do rat płatnych od stycznia 2014 r., (dla których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni) Wnioskodawca stosuje art. 15b ust. 2 updop.

Jeżeli od dnia upływu terminów, o których mowa w art. 15 b ust. 1 i 2 updop, tj. 30 dni od terminu płatności i 90 dni od dnia zaliczenia odpisu amortyzacyjnego do kosztów, zaliczo-na do kosztów uzyskania przychodów część odpisów amortyzacyjnych znajduje pokrycie w dokonanych płatnościach, to Wnioskodawca nie zmniejsza kosztów uzyskania przycho-dów. Natomiast jeżeli Spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpis amortyza-cyjny, który nie ma pokrycia częściowo lub w całości w zapłaconej racie i nie ureguluje tej płatności w terminach wskazanych powyżej, to zmniejsza koszty uzyskania przychodów o stosowną część dokonanego odpisu; korekta odpisów amortyzacyjnych jest dokonywana tylko wówczas, gdy od dnia upływu ustawowych terminów płatności suma odpisów amor-tyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów jest większa niż wysokość spłaconego zobowiązania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sposób postępowania Wnioskodawcy opisany w poz. 68 niniejszego wniosku w zakre-sie dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów, a w szczególności korekty odpi-sów amortyzacyjnych nabytej na raty wartości niematerialnej i prawnej jest poprawny w świetle art. 15b updop...

Zdaniem Wnioskodawcy, sposób postępowania przez Spółkę w zakresie dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów, a w szczególności korekty odpisów amortyzacyj-nych nabytej na raty wartości niematerialnej i prawnej jest poprawny w świetle art. 15b updop. Wnioskodawca dokonał zakupu wartości niematerialnej i prawnej. Płatność została rozłożona na dwadzieścia rat. Spółka uiszcza raty zgodnie z terminami określonymi w umowie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnię-cia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpie-czenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosz-tów uzyskania przychodów, należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością go-spodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wyni-kać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu - w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. W związku z powyższym, kosztami są zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim.

Jednocześnie w myśl art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytu-łu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyza-cyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawodawca wprowadził do updop regulacje zmierzające do likwidacji tzw. „zatorów płatniczych” (art. 15b updop). Zgodnie z wprowadzonymi regula-cjami, w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) dłużnik - w określonych terminach - zobowiązany jest do dokonania korekty kosztów uzy-skania przychodów. Zgodnie z art. 15b ust. 1 updop, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obo-wiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego doku-mentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od, daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wyni-kającą z tych dokumentów. Natomiast zgodnie z art. 15b ust. 2 updop, jeżeli termin płatno-ści jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynika-jącą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zali-czenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach (art. 15b ust. 3 updop). Zgodnie z art. 15b ust. 4 updop, jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, po-datnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwo-ty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zosta-ły zmniejszone koszty uzyskania przychodów (art. 15b ust. 5 updop). Przepisy te (art. 15b ust. 1-5 updop) stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów amorty-zacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów (art. 15b ust. 6 updop). Zgodnie z ust. 7 tego artykułu, w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia, wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upływa nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadze-nia ich do ewidencji, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej ich cena nabycia lub koszt wytworzenia wynikający z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zostały uregulowane w terminie określonym w ust. 1 lub 2. Jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiąza-nia zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie zdania pierwszego.

W związku z powyższym, jeżeli do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 15b ust. 1 i 2 updop, tj. 30 dni od terminu płatności i 90 dni od dnia zaliczenia odpisu amortyzacyj-nego do kosztów, zaliczona do kosztów uzyskania przychodów część odpisów amortyza-cyjnych znajduje pokrycie w dokonanych płatnościach, to nie powinno mieć miejsca zmniejszenie kosztów. Natomiast jeżeli Wnioskodawca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpis amortyzacyjny, który nie ma pokrycia (częściowo, czy w całości) w zapłaconej racie i nie ureguluje tej płatności w terminach wskazanych - powyżej, to zobo-wiązany będzie do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o stosowną część doko-nanego odpisu. Wyżej wymienione przepisy mają również zastosowanie do płatności roz-łożonych na raty, tj. również do przedstawionego we wniosku zakupu na raty wartości niematerialnej i prawnej. Terminy płatności każdej raty należy liczyć od tego samego dnia, tj. od dnia wystawienia faktury. Termin płatności należy liczyć dla każdej raty oddzielnie; w sytuacji, gdy łączny termin płatności rat jest dłuższy niż 60 dni, do części rat, których termin płatności jest dłuższy od dnia wystawienia faktury lub rachunku nie przekracza 60 dni, znajdzie zastosowanie art. 15b ust. 1 updop, a do rat których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, art. 15b ust. 2 updop. Jeżeli do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 15b ust. 1 i 2 updop, tj. 30 dni od terminu płatności i 90 dni od dnia zaliczenia odpi-su amortyzacyjnego do kosztów, zaliczona do kosztów uzyskania przychodów część odpi-sów amortyzacyjnych znajduje pokrycie w dokonanych płatnościach, to nie powinno mieć miejsca zmniejszenie kosztów. Natomiast jeżeli zaliczony zostanie do kosztów uzyskania przychodów odpis amortyzacyjny, który nie ma pokrycia (częściowo lub w całości) w za-płaconej racie i płatność nie zostanie uregulowana w terminach wskazanych powyżej, to istnieje obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o stosowną część doko-nanego odpisu

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji, zgodnie z zadanym we wniosku pytaniem wyznaczającym jej zakres, jest wyłącznie kwestia stosowania art. 15b updop tj. przepisów o tzw. zatorach płatniczych. Tut. Organ nie odniósł się zatem do możliwości amortyzowania nabytej bazy klientów, nazwanej we wniosku „rynkiem” - jako wartości niematerialnej i prawnej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przy-chodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabez-pieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgod-nie z powyższymi uregulowaniami podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatko-wych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działal-nością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie następujące warunki, a mianowicie:

  • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,
  • musi być definitywny, a więc bezzwrotny,
  • musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpie-czenia źródła przychodów,
  • musi zostać właściwie udokumentowany,
  • nie może być kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 updop.

Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust. 6 updop kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amor-tyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342) – ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regula-cje zmierzające do likwidacji tzw. „zatorów płatniczych” (art. 15b updop). Stosownie do tego przepisu w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury (innego doku-mentu) dłużnik – w określonych terminach – zobowiązany jest do dokonania korekty kosz-tów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15b ust. 1 updop, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przycho-dów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulo-wania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obo-wiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych do-kumentów. Natomiast zgodnie z art. 15b ust. 2 updop, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumen-tów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach (art. 15b ust. 3 updop). Stosownie do art. 15b ust. 4 updop, jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, po-datnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwo-ty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zosta-ły zmniejszone koszty uzyskania przychodów (art. 15b ust. 5 updop). W myśl art. 15b ust. 6 updop, przepisy art. 15b ust. 1-5, stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia lub wy-tworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej czę-ści odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Na podstawie art. 15b ust. 7 updop w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwa-łych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upływa nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej ich ce-na nabycia lub koszt wytworzenia wynikający z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zostały uregulowane w terminie określonym w ust. 1 lub 2. Jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiąza-nia zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie zdania pierwszego.

Celem wprowadzenia art. 15b updop, było ograniczenie tzw. „zatorów płatniczych”, przez obowiązek dokonania przez podatnika korekty kosztów podatkowych w przypadku nieure-gulowania przez niego kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) w terminie wska-zanym w przepisach podatkowych. Przepisy podatkowe zawierają rozwiązanie polegające na obowiązku dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku nie-uregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynika-jącej z faktury (innego dokumentu) do kosztów uzyskania przychodów. Zatem korekta kosztów podatkowych jest uzależniona od terminu płatności ustalonego przez strony i bra-ku zapłaty w odpowiednim, wskazanym w przepisach terminie. Powyższe przepisy mają również zastosowanie do płatności rozłożonych na raty, tj. również do przedstawionej we wniosku sytuacji tj. zakupu na raty wartości niematerialnej i prawnej. Terminy płatności każdej raty należy liczyć od tego samego dnia, tj. od dnia wystawienia faktury (rachunku) lub innego dokumentu, potwierdzającego nabycie wartości niematerialnej i prawnej. Nale-ży jednak podkreślić, że termin płatności należy liczyć dla każdej raty oddzielnie, a zatem w sytuacji gdy łączny termin płatności rat jest dłuższy niż 60 dni, do części rat, których termin płatności (liczony od dnia wystawienia faktury lub rachunku) nie przekracza 60 dni, zastosowanie znajdzie art. 15b ust. 1 updop, a do rat których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – art. 15b ust. 2 updop.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w styczniu 2013 r. dokonał zakupu, bazy klientów, którą również w styczniu przyjął do używania jako wartość niematerialną i prawną, od której dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Zapłata należności, zgodnie z umową, będzie dokonana w systemie ratalnym. Faktura z tytułu do-konanej sprzedaży została wystawiona 3 stycznia 2013 r. Stosownie do postanowień umo-wy pierwsza rata w wysokości 10,1 % wartości netto transakcji, została uiszczona do 28 stycznia 2013 r.

Do dnia 24 lutego 2013 r. została uiszczona druga rata w kwocie odpowiadającej wysoko-ści podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze. Pozostała część należności uregu-lowana ma być w osiemnastu miesięcznych ratach, płatnych z góry do piętnastego dnia miesiąca począwszy od stycznia 2014 r. włącznie.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy wskazać, że jeżeli do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 15b ust. 1 i 2 ww. ustawy, tj. 30 dni od terminu płatności i 90 dni od dnia zaliczenia odpisu amortyzacyjnego do kosztów, zaliczona do kosztów uzyskania przychodów część odpisów amortyzacyjnych znajduje pokrycie

w dokonanych płatnościach, to nie powinno mieć miejsca zmniejszenie kosztów podatko-wych. Natomiast jeżeli Spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpis amortyza-cyjny, który nie ma pokrycia (częściowo, czy w całości) w zapłaconej racie i nie ureguluje tej płatności w terminach wskazanych powyżej, to zobowiązana będzie do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o stosowną część dokonanego odpisu.

Reasumując fakt ustalenia przez strony transakcji ratalnej płatności za zakupione wartości niematerialne i prawne, rodzi po stronie Wnioskodawcy, obowiązek korekty kosztów uzy-skania przychodów, a konkretnie korekty uprzednio dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych, w oparciu o przepis art. 15b updop, w sytuacjach wskazanych w tym przepisie.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzed-nim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia na-ruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeże-li organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.