IBPBI/2/423-993/14/AP | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki poniesione w opisanym wyżej stanie faktycznym tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty uzupełniającej zasądzone wyrokami sądów cywilnych powinny stanowić dla Szpitala koszty uzyskania przychodu?
IBPBI/2/423-993/14/APinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odszkodowania
 3. renta
 4. szpital
 5. zadośćuczynienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 maja 2014 r. (data wpływu do Organu 21 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty uzupełniającej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2014 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty uzupełniającej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z 24 marca 2011 r. wypłacił spadkobiercom zmarłego pacjenta kwotę 844.206,85 zł. Urząd Skarbowy stał na stanowisku, że ww. kwota nie stanowi kosztów uzyskania przychodu w związku z czym stanowiła ona podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Z tego tytułu podatek zapłacony za 2011 r. został zawyżony o kwotę 181.150,00 zł.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w roku 2012 i 2013. Wnioskodawca na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w L. z 31 maja 2012 r. sygn. akt ... wypłacił tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania i renty uzupełniającej kwotę 1.295.151,86 zł. Podatek dochodowy w związku z niezaliczeniem tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu został zawyżony za rok 2012 o kwotę 152.271,00 zł a za rok 2013 o kwotę 96.548 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione w opisanym wyżej stanie faktycznym tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty uzupełniającej zasądzone wyrokami sądów cywilnych powinny stanowić dla Szpitala koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty stanowiące zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę uzupełniającą zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, gdyż są one związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością podstawową, która nota bene jest obarczona ryzykiem spowodowania w sposób niezawiniony uszczerbku na zdrowiu a nawet zgonu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851), kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Konstrukcja przepisu dotycząca kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni lub pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub możne mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągniecie, zabezpieczenie i zachowanie źródeł przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodu jest zatem uzależnione od istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tym kosztem a przychodem. Związek ten polega na tym, że poniesienie go jest niezbędne w celu powstania, zwiększenia lub zachowania źródła przychodu, przy czym nie w każdym przypadku konieczne jest wykazanie bezpośredniego związku pomiędzy kosztem a przychodem.

Podkreślić należy, że kosztami uzyskania przychodu będą również koszty pośrednie, jeśli zostanie wykazane, że zostały poniesione w sposób racjonalny w celu uzyskania źródeł przychodów, nawet wówczas, gdy przychód nie został osiągnięty z przyczyn obiektywnych.

Aby dany wydatek został zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą musi spełniać kumulatywnie następujące przesłanki:

 1. został pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 2. jest definitywny, tj. jego wartość nie została podatnikowi zwrócona,
 3. pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 4. poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 5. został właściwie udokumentowany,
 6. nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (winno być art. 16 ust. 1) nie uważa się za koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 ww. ustawy, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów zostały kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów lub wykonanych usług.

Mając na uwadze specyfikę działalności oraz regulacje ustawy z 15 kwietnia 2011 r. oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń zdrowotnych szpitale nie mogą być traktowane jak podmioty prowadzące działalność usługową na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czy kodeksu spółek handlowych (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 kwietnia 2013 r. nr ILPB3/423-514/11/132-S/JG oraz wyrok WSA w Poznaniu z 8 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Po 501/12).

Jak wynika z powyższego art. 16 ustawy wyczerpująco wymienia wydatki, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu; wydatki poniesione przez Szpital na zadośćuczynienie, rentę i odszkodowanie, uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Szpitala stwierdzić należy, że wypłata zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania oraz renty z tytułu zwiększonych potrzeb wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego i powinna zostać zakwalifikowana jako wydatek związany z ryzykiem podejmowanym przy leczeniu pacjenta, co w konsekwencji stanowi, że jest to wydatek związany z funkcjonowaniem Szpitala.

Szpital przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych posługuje się osobami wykonującymi zawód medyczny, które kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy medyczne. W konsekwencji szpital odpowiada na zasadzie ryzyka za szkody spowodowane działalnością personelu medycznego.

Reasumując przyjąć należy, że wydatki poniesione z tytułu zadośćuczynienia, odszkodowania i renty uzupełniającej z tytuły zwiększonych potrzeb mają związek z zachowaniem źródeł przychodów Szpitala i jako takie stanowią koszty uzyskania przychodów (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 grudnia 2013 r. IPPB5/423-924/13-2/KS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.