IBPBI/2/423-961/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na objęcie udziałów spółki kapitałowej
IBPBI/2/423-961/14/BGinterpretacja indywidualna
  1. agio
  2. kapitał zapasowy
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. odpłatne zbycie
  5. sprzedaż
  6. udział
  7. zbycie
  8. zbycie udziału
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 31 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 5 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na objęcie udziałów spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na objęcie udziałów spółki kapitałowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową mającą siedzibę w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Rozważa zbycie udziałów Spółki Zależnej (spółki kapitałowej - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z siedzibą w Polsce). Zbycie nastąpi w formie sprzedaży lub aportu, który nie będzie spełniał przesłanek określonych w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”). Udziały w Spółce Zależnej zostaną uprzednio objęte w zamian za wkład pieniężny w ramach objęcia nowo utworzonych udziałów w już istniejącej spółce i/lub w ramach objęcia udziałów w nowo założonej Spółce Zależnej. Objęcie przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej nastąpić może po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, tj. wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę Zależną będzie mniejsza niż kwota faktycznie wpłacona przez Spółkę (jako wkład pieniężny) do Spółki Zależnej. Nadwyżka kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej stanowić będzie nadwyżkę ponad wartość nominalną objętych udziałów (tzw. agio). Nadwyżka ta, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych, będzie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, w przypadku odpłatnego zbycia (w formie sprzedaży lub aportu) przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z opisanym w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) planowanym objęciem przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio przelanej na kapitał zapasowy Spółki Zależnej ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia (w formie sprzedaży lub aportu) przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objecie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z opisanym w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) planowanym objęciem przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwota stanowiąca tzw. agio przelana na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

Zgodnie z art. 15 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e

Z powyższego wynika zatem, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce, jednakże wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji).

Użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów - ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji - zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, tj. koszty bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe. Do takich wydatków można także zaliczyć np. opłaty notarialne, prowizję biura maklerskiego.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł (poniesie) na objęcie i /lub nabycie udziałów w Spółce Zależnej. Kwota łącznych wydatków obejmowała będzie m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z objęciem/ nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwotę stanowiącą tzw. agio, przelaną na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

W przypadku natomiast wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej, w kwestii ustalenia kosztów uzyskania przychodów wskazać należy na art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b) updop, który nakazuje dla takiej czynności określać koszt uzyskania przychodu na podstawie wyżej powołanego art. 16 ust. 1 pkt 8 updop. Zatem również w przypadku wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (aport), kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z planowanym objęciem/nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwotę stanowiącą tzw. agio, przelaną na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

Stanowisko takie jest jednolicie prezentowane przez Ministra Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych, np.:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.