IBPBI/2/423-944/14/SD | Interpretacja indywidualna

Czy koszty związane z procesem podziału Wnioskodawcy, poprzez wydzielenie części majątku do nowo utworzonej spółki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w dacie ich poniesienia?
IBPBI/2/423-944/14/SDinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. majątek
 3. podział spółki przez wydzielenie
 4. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 1 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy koszty związane z procesem podziału Wnioskodawcy, poprzez wydzielenie części majątku do nowo utworzonej spółki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy koszty związane z procesem podziału Wnioskodawcy, poprzez wydzielenie części majątku do nowo utworzonej spółki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca dokonał w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2010 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), podziału na zasadzie przeniesienia części majątku do nowo zawiązanej spółki z o.o. (podział przez wydzielenie).

Proces wydzielenia części majątku został rozpoczęty sporządzeniem planu podziału zgodnie z art. 533 § 2 KSH. Plan podziału został zgłoszony do sądu rejestrowego (art. 535 § 2 KSH) wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego w zakresie badania rzetelności i poprawności planu podziału. Uchwałą z 6 maja 2014 r., podjętą przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wnioskodawcy, dokonano podziału Wnioskodawcy poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz nowo zawiązanej spółki z o.o. Postanowieniem sądu rejestrowego z 2 czerwca 2014 r. Sąd dokonał wpisu do rejestru nowej spółki (art. 531 § 2 KSH).

Celem podziału Wnioskodawcy było dążenie do wzrostu wartości przedsiębiorstwa i jego rozwój operacyjny. Cel ten został określony w sporządzonym planie podziału. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy działająca na rzecz branży energetycznej odbiegała swoim profilem od głównych kierunków działalności firmy jakimi są: usługi budowlano-montażowe, sprzedaż komputerów, serwis komputerów oraz instalacja systemów bezpieczeństwa. Istniejąca struktura przedsiębiorstwa Wnioskodawcy utrudniała rozwój dwóch profilów działalności gospodarczej oraz wymagała ponoszenie wysokich nakładów na wykorzystanie zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych dla sprawnego i skutecznego osiągnięcia celu. Organizacyjnie podział w sposób istotny może zintensyfikować rozwój, a co za tym idzie, możliwość uzyskiwania przychodów w spółce dzielonej (Wnioskodawcy), jak też w nowo utworzonej spółce.

Proces podziału poprzez wydzielenie był procesem trwającym w czasie i wymagał od Wnioskodawcy ponoszenia kosztów związanych z tym procesem. Przykładowo, kosztem takim był koszt badania planu podziału dokonany przez biegłego rewidenta, koszt obsługi prawnej całego procesu podziału, koszty notarialne sporządzenia uchwały z 6 maja 2014 r., koszty sądowe. Kosztami tymi, udokumentowanymi fakturami lub innymi dokumentami został obciążony Wnioskodawca, który powyższe koszty z dniem poniesienia zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Zaznaczyć należy, że datą poniesienia kosztów o których mowa powyżej była data poprzedzająca 2 czerwca 2014 r.

Poniesione koszty zostały pokryte z majątku Wnioskodawcy i mają charakter definitywny (nie zostały mu w jakikolwiek sposób zwrócone).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy koszty związane z procesem podziału Wnioskodawcy, poprzez wydzielenie części majątku do nowo utworzonej spółki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w dacie ich poniesienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z procesem podziału poprzez wydzielenie części majątku do nowo utworzonej spółki, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Zgodnie z tymi uregulowaniami, podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie znajduje się w grupie wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Ponoszone koszty należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Zatem, każdy wydatek celowo poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu, poza wyraźnie wskazanymi w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop, powinien być uznany za koszt uzyskania przychodów. Do tak zdefiniowanych kosztów ustawodawca zalicza zarówno takie wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów w danym momencie, w związku z art. 12 ust. 1 lub art. 12 ust. 3 ustawy o pdop, jak i te, których nie można w ten sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia.

W przedstawionym stanie faktycznym, poniesione koszty są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do osiągnięcia przychodów, gdyż struktura organizacyjna Wnioskodawcy uwolniona od części zorganizowanej, którą była cześć zajmująca się branżą energetyczną, może być efektywniej wykorzystana do pozostałych sfer działalności gospodarczej Wnioskodawcy jakimi są usługi budowlano-montażowe, sprzedaż komputerów, serwis komputerów oraz instalacja systemów bezpieczeństwa.

Uwzględniając, że poniesione koszty związane z procesem wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa: nie kreują wprost przychodów w rozumieniu art. 12 ustawy o pdop, ale mają wpływ na wielkość osiąganych przychodów Wnioskodawcy po wydzieleniu, koszty te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4d ustawy o pdop.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem, to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność.

W tym miejscu należy zauważyć, że ustawodawca nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciami: „w celu” osiągnięcia przychodu, jak i „zachowanie” lub „zabezpieczenie” źródła przychodów.

Zgodnie z definicjami zawartymi w Słowniku języka polskiego PWN, pojęcie:

 1. celowość” oznacza: „przydatność do jakichś potrzeb”, „świadome zmierzanie do celu”, „taki przebieg zjawisk, zdarzeń, działań ludzkich, jakby w swym rozwoju zmierzały one do określonego celu”,
 2. zabezpieczyć” oznacza: „zapewnienie ochrony przed czymś niebezpiecznym lub szkodliwym”, „uczynienie bezpiecznym”, „zapewnienie utrzymania czegoś w dotychczasowym stanie”, „zapewnienie komuś środków do życia”, „zapewnienie zaspokojenia roszczenia lub wykonanie kary”, natomiast
 3. zachować” oznacza: „pozostać w posiadaniu czegoś”, „dochować coś w niezmienionym stanie mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności”, „uchronić przed zapomnieniem”.

Można więc przyjąć, że koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów to takie koszty, które są poniesione w trakcie dążenia do uzyskania przychodów. Określony cel musi być widoczny w momencie ponoszenia kosztu. Ponadto, poniesione koszty winny omawiany cel realizować lub co najmniej zakładać jego realność. Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast, jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronienie istniejącego źródła przychodów, w taki sposób, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób.

Ponadto, dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

 • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód),
 • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonał podziału na zasadzie przeniesienia części majątku do nowo zawiązanej spółki z o.o. Proces podziału poprzez wydzielenie był procesem trwającym w czasie i wymagał od Wnioskodawcy ponoszenia kosztów związanych z tym procesem. Przykładowo, kosztem takim był koszt badania planu podziału dokonany przez biegłego rewidenta, koszt obsługi prawnej całego procesu podziału, koszty notarialne sporządzenia uchwały, koszty sądowe. Kosztami tymi, udokumentowanymi fakturami lub innymi dokumentami, został obciążony Wnioskodawca, który powyższe koszty z dniem poniesienia zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Datą poniesienia kosztów była data poprzedzająca 2 czerwca 2014.

Mając na uwadze opis sprawy stwierdzić należy, że koszty związane z procesem podziału Wnioskodawcy, trudno uznać za poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, gdyż Wnioskodawca przenosząc wydzieloną część majątku do nowo zawiązanej spółki z o.o. „utraci” już to źródło przychodów. Z uwagi na powyższe nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że koszty te mają wpływ na wielkość osiąganych przychodów po wydzieleniu. Wydatki związane z procesem podziału Wnioskodawcy nie spełniają kryterium związku przyczynowo–skutkowego z przychodami, które może on osiągnąć w przyszłości.

Reasumując, koszty wymienione we wniosku związane z procesem podziału, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.