IBPBI/2/423-694/13/JS | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji ustalenia przez Wnioskodawcę i kontrahenta jednorazowej płatności z tytułu nabycia towarów handlowych z terminem płatności dłuższym niż 90 dni:
a. Wnioskodawca zobowiązany będzie zmniejszyć koszty uzyskania przychodów 90 tego dnia od dnia zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli kwoty wskazane na fakturach i innych dokumentach dokumentujących poniesienie ww. kosztów nie zostaną uregulowane przez Wnioskodawcę w ciągu tych 90 dni, czy też
b. Wnioskodawca zobowiązany będzie skorygować ww. koszty 90-tego dnia od dnia zaliczenia ich jako koszty uzyskania przychodów, jeżeli kwoty wskazane na fakturach i innych dokumentach dokumentujących poniesienie ww. kosztów nie zostaną zapłacone w ustalonym przez Wnioskodawcę i kontrahenta terminie płatności?
IBPBI/2/423-694/13/JSinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 02 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym w dniu 10 i 14 czerwca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu dokonania korekty kosztów z tytułu nabycia towarów handlowych, w przypadku określenia jednorazowej płatności z terminem płatności dłuższym niż 90 dni i nieuregulowania kwoty należnej kontrahentowi w ciągu 90 dni od daty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe (pytanie oznaczone we wniosku Nr 8)

UZASADNIENIE

W dniu 02 kwietnia 2013 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu dokonania korekty kosztów z tytułu nabycia towarów handlowych, w przypadku określenia jednorazowej płatności z terminem płatności dłuższym niż 90 dni i nieuregulowania kwoty należnej kontrahentowi w ciągu 90 dni od daty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 05 czerwca 2013 r. znak IBPBI/2/423-407/13/JS wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 10 i 14 czerwca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całych swoich dochodów na terytorium Polski. Rok podatkowy Wnioskodawcy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

W 2013 r. Wnioskodawca będzie ponosić koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej jako „ustawa o CIT”), bezpośrednio związane z przychodami (dalej „koszty bezpośrednie”). Koszty te będą miały postać wydatków na nabycie towarów handlowych.

Koszt uzyskania przychodów w postaci ww. wydatków potrącany będzie dopiero w momencie uzyskania przychodu z tytułu zbycia przedmiotowych towarów handlowych, co może nastąpić w roku 2013 lub w latach następnych.

Rozważane są następujące sposoby rozliczeń w kontrahentami z tytułu nabywania od nich towarów handlowych:

  1. ustalenie przez Wnioskodawcę i kontrahentów jednorazowej płatności z terminem płatności krótszym niż 60 dni,
  2. ustalenie przez Wnioskodawcę i kontrahentów jednorazowej płatności z terminem płatności dłuższym niż 90 dni,
  3. ustalenie przez Wnioskodawcę i kontrahentów płatności w ratach, przy czym termin płatności przedmiotowych rat może być krótszy niż 60 dni lub dłuższy niż 90 dni.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w sytuacji ustalenia przez Wnioskodawcę i kontrahenta jednorazowej płatności z tytułu nabycia towarów handlowych z terminem płatności dłuższym niż 90 dni:

  1. Wnioskodawca zobowiązany będzie zmniejszyć koszty uzyskania przychodów 90 tego dnia od dnia zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli kwoty wskazane na fakturach i innych dokumentach dokumentujących poniesienie ww. kosztów nie zostaną uregulowane przez Wnioskodawcę w ciągu tych 90 dni, czy też
  2. Wnioskodawca zobowiązany będzie skorygować ww. koszty 90-tego dnia od dnia zaliczenia ich jako koszty uzyskania przychodów, jeżeli kwoty wskazane na fakturach i innych dokumentach dokumentujących poniesienie ww. kosztów nie zostaną zapłacone w ustalonym przez Wnioskodawcę i kontrahenta terminie płatności...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 8)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w sytuacji ustalenia przez Wnioskodawcę i kontrahenta jednorazowej płatności z tytułu nabycia towarów handlowych z terminem płatności dłuższym niż 90 dni, Wnioskodawca zobowiązany będzie zmniejszyć koszty uzyskania przychodów 90 tego dnia od dnia zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli kwoty wskazane na fakturach i innych dokumentach dokumentujących poniesienie ww. kosztów nie zostaną uregulowane przez Wnioskodawcę w ciągu tych 90 dni.

Zgodnie z art. 15b ust. 2 ustawy o CIT, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Z powyższego przepisu wynika, zdaniem Wnioskodawcy, że w przypadku, gdy termin płatności ustalony pomiędzy podatnikiem a kontrahentem jest dłuższy niż 60 dni, podatnik obowiązany jest do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kwotę wynikającą z faktury,
  2. kwota ta nie została uregulowana z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli spełnione są powyższe warunki, podatnik obowiązany jest do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztu w miesiącu, w którym upłynął 90-cio dniowy termin od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Jak już Wnioskodawca wykazał w uzasadnieniu do stanowiska odnoszącego się do pytania oznaczonego we wniosku o wydanie interpretacji numerem 5, przez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów rozumieć należy potrącenie tego kosztu zgodnie z art. 15 ust. 4, 4b oraz 4c ustawy o CIT.

Analizując przesłanki dokonania zmniejszenia kosztów wynikające z art. 15b ust. 2 ustawy o CIT zauważyć należy, że ustawodawca nie uzależnia obowiązku dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów od braku zapłaty przez podatnika w terminie płatności ustalonym pomiędzy podatnikiem a kontrahentem, przyjmując wprost, że w przypadku zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów i braku zapłaty w terminie 90-ciu dni od tego zaliczenia, podatnik obowiązany będzie do zmniejszenia kosztów.

Za taką interpretacją powyższego przepisu przemawia również uzasadnienie do ustawy deregulacyjnej, w którym wskazano, że „w celu uniknięcia sytuacji, gdy podatnik będzie wykorzystywał swoją dominującą pozycję wobec dostawcy usług lub towarów przez narzucanie długich terminów płatności, proponuje się rozwiązanie polegające na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów kwot nieopłaconych w terminie 90 dni od dnia zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów”.

Jak Wnioskodawca wskazał w opisie zdarzenia przyszłego, w 2013 r. będzie ponosić koszty bezpośrednio związane z przychodami. Koszty te będą miały postać wydatków na nabycie towarów handlowych. Koszt uzyskania przychodów w postaci ww. wydatków potrącany będzie dopiero w momencie uzyskania przychodu z tytułu zbycia przedmiotowych towarów handlowych, co może nastąpić w roku 2013 lub w latach następnych.

Jeżeli Wnioskodawca zaliczy przedmiotowe wydatki do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 4, 4b oraz 4c ustawy o CIT i w ciągu 90 dni od tego zaliczenia nie ureguluje należności kontrahentowi, będzie on obowiązany do zmniejszenia kosztów, o kwotę wydatków zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od tego czy na ten dzień upłynie już termin płatności ustalony pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawie będącej przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-7 oraz 9 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IBPBI/2/423-420/13/JD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.