IBPBI/2/423-637/13/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stosowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 03 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 czerwca 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

SP ZOZ Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe figurował w Rejestrze Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej do dnia 11 grudnia 2012 r. (rejestr był prowadzony przez Sąd Rejonowy), a także w rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę.

W dniu 12 grudnia 2012 r. SP ZOZ Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe zostało wykreślone z rejestru SP ZOZ i nastąpiło przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie określonym w art. 69-82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) ze 100 % udziałem Województwa.

Dnia 28 stycznia 2013 r. Urząd Skarbowy dokonał potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej. Dnia 07 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców:

 1. Numer pozycji rejestru.
 2. Data dokonania wpisu 07 luty 2013 r. (zaświadczenie o dokonaniu wpisu).
 3. Wpis nr REGON, NIP.

W dokumentach założycielskich określono gospodarkę finansową Spółki:

 1. w akcie notarialnym:
  • str. 24 pkt VI. Gospodarka finansowa Spółki - par. 42 pkt:
   " 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
   2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2013 r.”.
  • str. 24 pkt VI. Gospodarka finansowa spółki - par. 43:
   Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami”.
 2. w akcie przekształcenia SP ZOZ w Spółkę z o.o. (Zał. do Uchwały Zarządu Województwa z dnia 20 listopada 2012 r.):
  • str. 16 pkt VI Gospodarka Finansowa Spółki - par. 42:
   "1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
   2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2013 r.”.
  • str. 16 pkt VI Gospodarka finansowa Spółki - par. 43:
   Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami”.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w rozliczeniu miesięcznym podatku dochodowego od osób prawnych od 12 grudnia 2012 r. nie zmniejsza kosztów uzyskania przychodów o kwoty wynikające z faktur (rachunków), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunków) kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, tj. kwoty nie zapłaconej w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności... Czy do rozliczeń miesięcznych Wnioskodawcy w 2013 r. stosuje się art. 17 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 16 listopada 2012 r.) i czy Wnioskodawcę nie obowiązują w rozliczeniach miesięcznych podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r. zmiany przepisów wprowadzone od 2013 r. określone w art. 4 pkt 1 w zakresie dodanego art. 15b w brzmieniu od art. 15b pkt 1 do art. 15b pkt 10...

Zdaniem Wnioskodawcy, w rozliczeniach miesięcznych podatku dochodowego od osób prawnych - w deklaracji CIT-8 w 2013 r. - nie musi zmniejszać kosztów uzyskania przychodów o kwoty wynikające z faktur (rachunków) lub kwoty wynikające z umowy albo innego dokumentu nieuregulowane w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, ponieważ w związku z przekształceniem pierwszy rok obrotowy Spółki trwa od dnia przekształcenia SP ZOZ w spółkę z o.o. tj. od dnia 12 grudnia 2012 r. (dzień wpisu do KRS) do dnia 31 grudnia 2013 r.

 1. w akcie przekształcenia SP ZOZ w Spółkę z o.o. - załącznik do Uchwały Zarządu Województwa - w pkt. VI par. 42 i 43,
 2. w Akcie notarialnym w pkt. VI par. 42 i 43

Urząd Skarbowy został poinformowany o zmianie formy prawnej tj. o przekształceniu SP ZOZ w Sp. z o. o. w pismach :

 1. w dniu 18 grudnia 2012 r. - dotyczy zawiadomienia o zarejestrowaniu Spółki,
 2. w dniu 02 stycznia 2013 r.

Zatem w 2013 r. Spółki nie dotyczą zmiany wprowadzone art. 4 ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, tj. dodanie po art. 15a art. 15b od pkt 1 do 10 w pierwszym roku działalności tj. od 12 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., a więc Spółkę dotyczy przepis art. 17 który mówi, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2013 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2012 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mocą art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342), z dniem 01 stycznia 2013 r. do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), został wprowadzony przepis art. 15b.

Zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy o pdop, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Stosownie do art. 15b ust. 2 ustawy o pdop, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zasadniczym celem wprowadzenia przedmiotowych rozwiązań było przeciwdziałanie zjawisku tzw. zatorów płatniczych. Regulacje te mają mobilizować podatników do regulowania płatności kontrahentom.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka powstała w wyniku przekształcenia SP ZOZ w trybie określonym w art. 69 i nast. ustawy o działalności leczniczej. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia 2013 r. tj. trwa od 12 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 17 ww. ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2013 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2012 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r.

W świetle powyższych przepisów, w przedmiotowej sprawie, w myśl cytowanego powyżej art. 17 ww. ustawy, regulacje zawarte w art. 15b ustawy o pdop, będą miały zastosowanie dopiero od dnia 1 stycznia 2014 r., a więc od kolejnego (następnego) roku podatkowego Spółki.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.