IBPBI/2/423-279/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy naliczone i zapłacone odsetki od udzielonego kredytu bankowego na zakup akcji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
IBPBI/2/423-279/15/BDinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. kredyt
 3. objęcie (nabycie) akcji
 4. odsetki
 5. odsetki od kredytu
 6. udział
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 marca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy naliczone i zapłacone odsetki od udzielonego kredytu bankowego na zakup akcji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy naliczone i zapłacone odsetki od udzielonego kredytu bankowego na zakup akcji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zajmuje się produkcją wysokiej jakości tektury i papierów makulaturowych oraz bobin. W dniu 3 grudnia 2014 r. Spółka podpisała z bankiem umowę kredytu nieodnawialnego, którego przedmiotem było finansowanie zakupu przez Spółkę akcji od podmiotu trzeciego, na podstawie zawartej w dniu 24 stycznia 2014 r. umowy sprzedaży akcji. Stroną kupującą w dniu podpisania umowy sprzedaży akcji była Spółka X, która została przejęta przez Spółkę na podstawie art. 492 § 1 ust. 1 ustawy kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). W związku z tym Spółka weszła we wszystkie prawa i obowiązki kupującego.

Zgodnie z umową kredytu okres kredytowania wynosi do dnia 3 grudnia 2017 r., a jego oprocentowanie jest zmienne i stanowi stopę oprocentowania WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o 2,00 punkty procentowe. Termin wymagalności odsetek to piąty dzień każdego miesiąca, a ostatnia rata odsetkowa jest wymagalna w ostatnim dniu okresu kredytowania. Umowa przewidywała również prowizję od udzielonego kredytu. Umowa kredytu zakładała także, że sposób spłaty kredytu odbędzie się w ratach kapitałowo-odsetkowych, płatnych każdego miesiąca w dniach wymagalności odsetek.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy naliczone i zapłacone odsetki od udzielonego kredytu bankowego na zakup akcji stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. dalej: updop) o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Na podstawie powyższej definicji należy przyjąć, że warunkami uznawania wydatków za koszt podatkowy są:

 1. wydatek musi być definitywnie dokonany,
 2. wydatek musi mieć na celu uzyskanie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,
 3. wydatek powinien mieć związek z działalnością gospodarczą podatnika,
 4. wydatek powinien być właściwie udokumentowany,
 5. wydatek ten nie znajduje się w katalogu kosztów niestanowiących koszty uzyskania przychodów o którym mowa w art. 16 updop.

Mając na względzie powyższe Spółka podkreśla, że w omawianej sytuacji okolicznością nie budzącą wątpliwości jest charakter wydatku dokonanego przez Spółkę. Wydatek ten bez wątpienia ma charakter definitywny i ostateczny. Za wydatek dokonany definitywnie należy uznać wydatek dokonany z majątku podatnika, który ma ostateczny charakter. Ponadto Spółka wskazuje, że wydatek ten został poniesiony w celu uzyskania przychodów, ewentualnie zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i ma związek z działalnością gospodarczą podatnika, a także został należycie udokumentowany. Kosztem uzyskania przychodów są wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie poniesione w celu uzyskania przychodów, co oznacza, że każdy koszt, który został poniesiony w sposób bezpośredni lub pośredni, rzeczywisty lub potencjalny (tzn. w intencji podatnika poniesiony w celu zwiększenia przychodu, choćby niezasadnie z punktu widzenia ekonomicznego), może być uznany za koszt uzyskania przychodu (por. wyrok WSA w Warszawie z 25 września 2008 r. sygn. III SA/Wa 656/08, G.Prawna 2008/10/205).

Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu art. 16 ust. 1 updop, który w pkt 8 stanowi, że nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych oraz certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Przepis ten w dalszej części stanowi jednak, że wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym dochodu z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także dochodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, a także z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego.

Do wydatków na nabycie udziałów (akcji) należy zaliczyć wszelkie wydatki bezpośrednio warunkujące to nabycie, a więc wydatki, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów (akcji) nie byłoby możliwe. Takimi wydatkami są w szczególności: cena za udziały (akcje) oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem, tj. koszty obsługi prawnej, koszty czynności notarialnych czy maklerskich. W piśmie z 7 września 2002 r. nr PB4/AK-8214-6905-192/02 (wydanym w trybie art. 14 ust. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, a więc będącym urzędową interpretacją przepisów prawa) stwierdzono, iż należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Zdaniem Ministerstwa Finansów dotyczy to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów. Odsetki od takich pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji), niewątpliwie jednak pozostają w związku z przychodami podatnika. Podobnie stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji podatkowej z dnia 20.05.2009 r. sygn IPPB3/423-107/09-2/AG uznał, iż koszty nabycia udziałów lub innych papierów wartościowych stanowią bezpośrednio wydatkowane kwoty przeznaczone na zakup. Nie są nimi koszty pośrednie w postaci odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lub objęcie tych papierów wartościowych lub udziałów.

W jednym z orzeczeń sąd podkreślił, iż przez wydatki na nabycie akcji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 updop należy rozumieć wydatki dokonane przez podatnika, bezpośrednio związane z nabyciem akcji. Są nimi w szczególności: cena nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Przy takim rozumieniu pojęcia wydatków nie można do nich zaliczyć odsetek od kredytów zaciągniętych przez podatników na nabycie akcji, ponieważ wydatki z tego tytułu nie pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem (zob. wyrok NSA z dnia 13.01.2006 r. sygn II FSK 229/05, POP 2007, z. 2 poz. 32).

W konsekwencji Spółka wskazuje, że naliczone i zapłacone odsetki od udzielonego kredytu bankowego na zakup akcji nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 updop i stanowią koszt uzyskania przychodów dla Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać jednakże należy, że powołany przez Spółkę art. 16 ust. 1 pkt 8 updop otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Jednakże zmiana brzmienia ww. przepisu nie miała wpływu na rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.