IBPBI/2/423-174/11/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Ustalenie, czy koszty ponoszone na zakup towarów, które są następnie sprzedawane klientom w ramach promocji po obniżonych cenach można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 11 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone na zakup towarów, które są następnie sprzedawane klientom w ramach promocji po obniżonych cenach można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy koszty ponoszone na zakup towarów, które są następnie sprzedawane klientom w ramach promocji po obniżonych cenach można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest firmą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej mebli. Oferta Spółki skierowana jest do szerokiego grona klientów.

W związku z prowadzoną działalnością w celu zachęcenia klientów do dokonywania zakupów w swoich sklepach Spółka podejmuje różnego rodzaju działania promocyjne i reklamowe zmierzające w efekcie do zwiększenia wolumenu sprzedaży i przychodów Spółki.

Celem przeprowadzanych promocji jest zachęcenie klientów do dokonywania większych zakupów w sklepach należących do Jej sieci poprzez oferowanie klientom rabatów do cen towarów.

Promowanie towarów poprzez oferowanie rabatów jest działaniem szeroko rozpowszechnionym na rynku detalicznym. Promocje rabatowe w sklepach Spółki są prowadzone często i mają charakter cykliczny.

Jednym z rodzajów promocji jakie Spółka ma zamiar organizować jest sprzedaż towarów, wcześniej przez Spółkę nabytych, oferowanych dla klientów po znacznie obniżonej cenie promocyjnej. Zasady i warunki sprzedaży określone będą każdorazowo w regulaminie sprzedaży. Spółka zamierza wprowadzić specjalną ofertę promocyjną dla klientów, polegającą na:

 • możliwości zakupu określonego „towaru promocyjnego” po znacznie obniżonej cenie, tzw. cenie promocyjnej w przypadku spełnienia warunku zakupu przez nabywcę innych towarów niż „promocyjnych” za określoną w regulaminie promocji kwotę,
 • możliwości zakupu w pierwszym dniu działalności nowo otwartego sklepu przez pierwszych kilku (np. pięciu) klientów określonego towaru po znacznie obniżonej cenie, tzw. cenie promocyjnej, w przypadku spełnienia warunku zakupu przez nabywcę innych towarów niż „promocyjnych” za określoną w regulaminie promocji kwotę,
 • możliwości zakupu w pierwszym dniu działalności nowo otwartego sklepu przez pierwszych kilku (np. pięciu) klientów określonego towaru po znacznie obniżonej cenie, tzw. cenie promocyjnej.

Wprowadzenie tych promocji przez Spółkę spowodowane jest dużą konkurencją na rynku i potrzebą dopasowywania oferty Spółki do życzeń kontrahentów/klientów. Z tych względów, na skutek objęcia określonych towarów promocją cena sprzedaży będzie obniżona nawet o około 99% np. do jednego złotego netto.

Spółka podkreśla, iż każdorazowa sprzedaż dokonana w ramach promocji dokumentowana będzie fakturą VAT (lub paragonem fiskalnym w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych). Poszczególne faktury (paragony) mogą równocześnie dokumentować sprzedaż produktów zarówno po cenach standardowych, jak i po cenach promocyjnych. Co do zasady, towary których dotyczy promocja ujmowane będą na fakturze (paragonie) w oddzielnych pozycjach.

Czynności podejmowane przez Spółkę mają na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów Spółki i są uzasadnione ekonomicznie i gospodarczo.

W związku ze sprzedażą promocyjną Spółka dla celów podatku dochodowego od osób prawnych będzie rozpoznawać przychód w wysokości odpowiadającej cenie promocyjnej wykazanej na fakturze. Przykładowo, w przypadku sprzedaży towaru za 1 pln netto, Spółka rozpozna przychód podatkowy w wysokości 1 pln. Jednocześnie, Spółka uzna za koszt uzyskania przychodów, wszystkie koszty poniesione w związku z zakupem sprzedawanych w ramach promocji towarów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo określi koszty podatkowe dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

Spółka uważa, że będzie w sposób prawidłowy określać koszty podatkowe dla celów rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia j źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Konsekwentnie, wydatek jest traktowany jako koszt podatkowy jeżeli:

 • pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z przychodem podatkowym,
 • nie jest wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka w toku prowadzonej działalności, ponosi koszty na zakup towarów które są następnie sprzedawane klientom. Powyższa działalność stanowi podstawowe źródło przychodów Spółki. Nie ulega zatem wątpliwości, że wskazane powyżej koszty są ponoszone w celu osiągnięcia przez Spółkę przychodów. Także w przypadku sprzedaży promocyjnej, koszty te będą miały związek z osiąganym przez Spółkę przychodem (jak wskazano wcześniej, Spółka będzie rozpoznawać przychody z tytułu sprzedaży promocyjnej).

Konsekwentnie, należy uznać, że w przypadku wydatków związanych ze sprzedażą towarów w zakresie akcji promocyjnej, wydatki te są dodatkowo ponoszone w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów Spółki. Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewiduje ograniczeń możliwości uznania poniesionych kosztów za koszty uzyskania przychodów z tej przyczyny, że podatnik uzyskuje przychody ze sprzedaży promocyjnej.

Konsekwentnie, Spółce przysługuje prawo do traktowania wydatków związanych ze sprzedażą promocyjną, jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Innymi słowy, Spółka może uznać za koszty podatkowe wszystkie opisane powyżej wydatki (z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Prawidłowość przedstawionego stanowiska została potwierdzona przez organy podatkowe. Na taki sposób traktowania kosztów w przypadku sprzedaży promocyjnej wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który stwierdził, że „wartość kosztu uzyskania przychodów winna stanowić cena nabycia przedmiotowych towarów handlowych” (interpretacja indywidualna z dnia 2 maja 2008 r.. znak ILPB3/423-116/08-6/HS). Podobnie wypowiada się m.in. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 30 czerwca 2006 r., znak 1472/ROP1/423-154/212/06/PK) oraz Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 18 września 2006 r., znak DP/423-0101/06/AK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, określanej w dalszej części skrótem „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. Bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu osiągniętego w danym momencie. Pośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki związane z całokształtem działalności podatnika i wywiązywaniem się przez niego z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że jednym z rodzajów promocji jakie Spółka ma zamiar organizować jest sprzedaż towarów, wcześniej przez Spółkę nabytych, oferowanych dla klientów po znacznie obniżonej cenie promocyjnej. Zasady i warunki sprzedaży określone będą każdorazowo w regulaminie sprzedaży. Spółka zamierza wprowadzić specjalną ofertę promocyjną dla klientów, polegającą na:

 • możliwości zakupu określonego „towaru promocyjnego” po znacznie obniżonej cenie, tzw. cenie promocyjnej w przypadku spełnienia warunku zakupu przez nabywcę innych towarów niż „promocyjnych” za określoną w regulaminie promocji kwotę,
 • możliwości zakupu w pierwszym dniu działalności nowo otwartego sklepu przez pierwszych kilku (np. pięciu) klientów określonego towaru po znacznie obniżonej cenie, tzw. cenie promocyjnej, w przypadku spełnienia warunku zakupu przez nabywcę innych towarów niż „promocyjnych” za określoną w regulaminie promocji kwotę,
 • możliwości zakupu w pierwszym dniu działalności nowo otwartego sklepu przez pierwszych kilku (np. pięciu) klientów określonego towaru po znacznie obniżonej cenie, tzw. cenie promocyjnej.

Czynności podejmowane przez Spółkę mają na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów Spółki i są uzasadnione ekonomicznie i gospodarczo. W związku ze sprzedażą promocyjną Spółka dla celów podatku dochodowego od osób prawnych będzie rozpoznawać przychód w wysokości odpowiadającej cenie promocyjnej wykazanej na fakturze lub paragonie fiskalnym. Przykładowo, w przypadku sprzedaży towaru za 1 pln netto, Spółka rozpozna przychód podatkowy w wysokości 1 pln. Jednocześnie, Spółka uzna za koszt uzyskania przychodów, wszystkie koszty poniesione w związku z zakupem sprzedawanych w ramach promocji towarów.

Mając powyższe na uwadze, koszty ponoszone na zakup towarów, które będą następnie sprzedawane klientom w ramach promocji po obniżonych cenach będą ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów zatem zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 4 jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.