IBPBI/2/423-1502/14/AK | Interpretacja indywidualna

Czy koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem opisanego Programu w formie sprzedaży premiowej podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
IBPBI/2/423-1502/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. akcja promocyjna
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. nagrody
 4. promocja
 5. sprzedaż
 6. sprzedaż premiowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Programu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Programu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 17 lutego 2015 r. Znak: IBPB II/1/415-1015/14/BJ, IBPBI/2/423-1502/14/AK wezwano do ich uzupełnienia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

1.Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Programu ... (dalej: Program) jest Spółka (dalej Organizator).

2.Program trwa w okresie od 01/11/2014 do 01/03/2015. Program może też być odwołany przed wskazanym terminem - odwołanie może nastąpić przez publikację na stronie internetowej.

3.Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.Udział w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik biorący w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

5.Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

Klient - osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która zawarła z Organizatorem umowę pożyczki;

Nagroda – Tablet ...

Umowa Pożyczki - umowa, na podstawie której Organizator udzielił Klientowi odpłatnej pożyczki w kwocie nie mniejszej niż 2000 złotych netto, spłacanej w ciągu minimum 36 miesięcy-tj. Klient otrzymał na wskazany rachunek kwotę 2000 złotych i spłaca pożyczkę w co najmniej 36 miesięcznych ratach.

2.Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Programu mogą być Klienci, którzy zawarli w okresie obowiązywania Programu z Organizatorem Umowę Pożyczki i od niej nie odstąpili, oraz którzy otrzymali od Organizatora zaproszenie do udziału w konkursie w formie listu tradycyjnego lub wiadomości tekstowej.
 2. Odstąpienie od umowy przez Klienta powoduje utratę prawa do udziału w Programie i utratę wszelkich przywilejów.
 3. Uczestnik otrzyma nagrodę pod warunkiem wykonania zadania polegającego na:
  1. Zawarciu z Organizatorem Umowy Pożyczki w okresie obowiązywania Programu
  2. Kwota pożyczki wynosi nie mniej niż 2.000 złotych netto tj. Klient otrzyma na wskazany rachunek bankowy kwotę minimum 2.000 złotych;
  3. Spłacie przez Uczestnika w terminie co najmniej pierwszej raty pożyczki tj. zgodnie Harmonogramem Spłat lub wcześniej;
  4. Wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych o produktach oferowanych przez Organizatora drogą elektroniczną i telefoniczną;
 4. Organizator prowadzi ewidencje przyznanych nagród.
 5. W przypadku gdy uczestnikiem sprzedaży promocyjnej jest osoba fizyczna, która dokonuje nabycia premiowanych towarów lub usług na potrzeby prywatne (tj. poza działalnością gospodarczą), wartość otrzymanej nagrody (premii) stanowi u niej przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof). Przychód, o którym mowa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 updof).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika, który swoim zachowaniem naraża Organizatora na szkodę (np. rozpowszechnianie nieprawdziwych, szkodzących interesom Organizatora informacji).

3.Nagrody

 1. Każdy Uczestnik może uzyskać tylko jedną nagrodę, niezależnie od ilości zawartych Umów Pożyczek.
 2. Nagrody będą wysłane za pośrednictwem dystrybutora Nagród na adres zamieszkania Uczestnika wskazany w Umowie.
 3. Nagrody będą wysyłane w terminie do 60 dni o chwili spełnienia warunków otrzymania nagrody.
 4. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić osobie doręczającej przesyłkę:
  1. otrzymanie Nagrody poprzez pokwitowanie odbioru przesyłki kurierskiej;
  2. po otwarciu i zbadaniu przesyłki - brak uszkodzenia Nagrody;
 5. Nagrody nieodebrane przez Uczestników Programu przepadają.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody.
 7. Ewentualny podatek związany Nagrodą obciążał będzie wyłącznie Uczestnika, który ją otrzymał.

4.Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje, co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane w okresie obowiązywania Programu i dwóch tygodni od daty jego zakończenia (lub odwołania) pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „...” lub drogą e-mailową na adres ... O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod adres Organizatora. Reklamacje zgłoszone po tym terminie mogą nie być uwzględniane.
 2. Prawo złożenia reklamacji co do przebiegu Programu przysługuje jedynie jego Uczestnikom.
 3. Pisemna reklamacja co do przebiegu Programu powinna zawierać imię, nazwisko, numer Umowy Pożyczki, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis reklamacji.
 4. Reklamacje co do przebiegu Programu rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji co do przebiegu Programu jest ostateczna. Uczestnik o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie powiadomiony niezwłocznie od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Stroną, do której można zgłosić reklamację jakościową produktu /Nagrody/jest tylko i wyłącznie producent lub wskazany przez niego dystrybutor. Informacje dotyczące sposobu realizacji reklamacji dotyczących jakości Nagród Uczestnicy otrzymają od Organizatora pod numerem telefonu ... lub adresem ...

5.Postanowienia końcowe

 1. Zasady prowadzenia Programu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych ma charakter jedynie poglądowy i może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
 2. Organizator udostępni dane dotyczące nagród poprzez umieszczenie ich opisów na stronie Programu www. proficredit.pl/tablet
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany producenta lub modelu nagrody na podobny o tej samej wartości i zbliżonych parametrach technicznych i funkcjach utrzymujących na tym samym poziomie funkcjonalność nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie.
 5. Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną doręczone Uczestnikom Programu poprzez umieszczenie ich na stronie Programu, po zalogowaniu na stronie www.proficredit.pl/tablet
 6. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Programu w siedzibie Organizatora oraz na stronie Programu, po zalogowaniu na stronie ...
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników programu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją programu jest Spółka. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w programie. Osobom biorącym udział w Programie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem opisanego Programu w formie sprzedaży premiowej podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Programu w formie sprzedaży premiowej podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji, zgodnie z zadanym przez Wnioskodawcę pytaniem wyznaczającym jej zakres jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Programu opisanego we wniosku. Tut. Organ nie odniósł się natomiast do kwestii, czy ww. Program wypełnia warunki sprzedaży premiowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „updop”), do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Na podstawie powyższego przepisu możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który - racjonalnie oceniając - mógłby przyczynić się do powstania przychodu albo jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu.

O tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, decyduje podmiot prowadzący tę działalność, lecz nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowić może koszt uzyskania przychodu i jako taki podlegać odliczeniu od postawy opodatkowania.

Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 updop.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym, kosztami uzyskania przychodu będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów (zachowania albo zabezpieczenia), przy czym dany wydatek nie może być wymieniony w art. 16 ust. 1 updop, tj. w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi uwzględnienia wydatków w kosztach uzyskania przychodów, dany wydatek musi zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Organizacja i przeprowadzenie Programu opisanego we wniosku niewątpliwie spełniają ten warunek. Celem takiej akcji jest przede wszystkim przyciągnięcie klientów, co niewątpliwie może mieć wpływ na ilość udzielanych przez Wnioskodawcę pożyczek, a co za tym idzie także przychody Spółki. Nagrody, otrzymane przez uczestników Programów mają wpływ na uatrakcyjnienie warunków udzielanych przez Wnioskodawcę pożyczek i tym samym na zwiększenie przychodów.

Podsumowując, koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem opisanego we wniosku Programu stanowią koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop.

Zatem stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.