IBPBI/2/423-1455/14/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należnego podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 30 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należnego podatku VAT -jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należnego podatku VAT. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/2/423-11455/14/SD wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 30 stycznia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną Gminy, prowadzącą działalność w formie zakładu budżetowego, powołanego do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki. Uzyskane przez Ośrodek dochody korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w części przeznaczonej na działalność statutową. Do zadań Ośrodka w szczególności należy organizacja zawodów, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta. W ramach realizacji ww. zadań Ośrodek organizuje rywalizację sportową - od festynów przeznaczonych dla najmłodszych mieszkańców miasta do imprez o zasięgu międzynarodowym. Zwycięzcom zawodów sportowych wydawane są nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy. Nagrody wydawane są zgodnie z treścią regulaminów określających warunki uczestnictwa i zasady nagradzania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należny podatek VAT, naliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15n ust. 1...

Wnioskodawca, obecnie należny podatek VAT, naliczony od wydanych nagród rzeczowych, pucharów, czy medali wydanych zwycięzcom określonej rywalizacji sportowej, traktował jako niestanowiący kosztu uzyskania przychodu i stanowił on podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Niemniej jednak analizując stan faktyczny Ośrodek uważa, że podatek VAT należny, który musi naliczyć zgodnie z przepisami ustawy o VAT, która nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, traktuje jako dostawę towaru, winien stanowić koszt uzyskania przychodu. Organizacja zawodów sportowych jest podstawową działalnością statutową Ośrodka, a nagradzanie zwycięzców jest nieodzownym elementem kończącym rywalizację sportową. W przypadku, gdy Ośrodek organizuje imprezę sportową, w której udział jest zwolniony z opłaty startowej, czyli nie występują czynności opodatkowane podatkiem VAT, wszelkie wydatki związane z organizacją tej imprezy są kosztem uzyskania przychodu wraz z podatkiem naliczonym. W przypadku zawodów, w których udział uwarunkowany jest opłatą wpisowego, która to opłata, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, kosztem uzyskania przychodu jest wartość netto wydatku, a podatek VAT naliczony zmniejsza wysokość podatku należnego. W przypadku wydatków związanych z nabyciem towarów, które następnie zostają wydane podczas nagradzania zwycięzców zawodów, podatek VAT naliczony zostaje odliczony, a następnie na podstawie faktury wewnętrznej towary wydane stanowią podstawę opodatkowania, od której zostaje naliczony podatek VAT należny. Podatek ten winien stanowić koszt uzyskania przychodu, gdyż podatek ten Ośrodek musi naliczyć zgodnie z odrębnymi przepisami, a jest wydatkiem jak najbardziej uzasadnionym i związanym z działalnością statutową i stanowi koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46b (winno być art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na wstępie zaznaczyć należy, że w zadanym pytaniu Wnioskodawca wskazuje art. 15n ust. 1 jako przepis mający być przedmiotem interpretacji indywidualnej, jednakże ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera takiego przepisu. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja, zgodnie z treścią pytania wyznaczającego jej zakres, dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należnego podatku VAT, naliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami, a wskazanie przez Wnioskodawcę art. 15n ust. 1 uznano za oczywistą omyłkę. Ponadto, ze względów wskazanych powyżej, w niniejszej interpretacji nie dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy pod względem jego prawidłowości w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 ze zm. dalej „ustawa o VAT”).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Art. 16 ustawy o pdop, zawiera zamknięty katalog kosztów (wydatków, odpisów, rezerw) nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, co oznacza, że przy ustalaniu dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, podatnik nie może zaliczyć do kosztów podatkowych, takich kosztów, które zostały enumeratywnie wymienione w tym przepisie.

Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się m.in., stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdop, podatku od towarów i usług.

Od zasady nieuznawania podatku od towarów i usług za koszt uzyskania przychodów ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek należny:

  • w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
  • w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości.

Odnosząc cytowany powyżej przepis art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o pdop, do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, stwierdzić należy, że żadna z sytuacji umożliwiających zaliczenie należnego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów nie ma miejsca w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym.

Reasumując, podatek VAT należny (naliczony zgodnie z odrębnymi przepisami), nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodów Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdop.

W świetle powyższych przepisów, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.