IBPBI/2/423-1419/14/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy kosztem uzyskania przychodu Spółki z tytułu objęcia udziałów w Spółce Zależnej, w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w innej spółce, będą wydatki na objęcie Udziałów w części dotyczącej pokrycia wkładu odniesionego na kapitał zakładowy i zapasowy?
IBPBI/2/423-1419/14/IZinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kapitał zapasowy
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. objęcie udziałów
 5. odpłatne zbycie
 6. sprzedaż udziałów
 7. wkład
 8. wkłady niepieniężne
 9. wydatek
 10. zbycie
 11. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w Spółce Zależnej w zamian za aport w formie udziałów objętych wcześniej za wkład pieniężny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w Spółce Zależnej w zamian za aport w formie udziałów objętych wcześniej za wkład pieniężny.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka wniosła wkład pieniężny w części na kapitał zakładowy a w części na kapitał zapasowy innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce i w zamian objęła udziały („Udziały”). W przyszłości Spółka planuje wnieść część Udziałów jako wkład niepieniężny do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce („Spółka Zależna”). Wnoszone Udziały nie będą dawały Spółce Zależnej bezwzględnej większości praw głosu. W zamian za wnoszone Udziały Spółka obejmie nowe udziały Spółki Zależnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kosztem uzyskania przychodu Spółki z tytułu objęcia udziałów w Spółce Zależnej,w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w innej spółce, będą wydatki na objęcie Udziałów w części dotyczącej pokrycia wkładu odniesionego na kapitał zakładowy i zapasowy...

Zdaniem Spółki, kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów w innej spółce będą wydatki na objęcie Udziałów w części dotyczącej pokrycia wkładu odniesionego na kapitał zakładowy i zapasowy.

Jak stanowi art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.

W myśl art. 15 ust. lj pkt 2 Ustawy CIT, w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w innej spółce, na dzień objęcia tych udziałów ustala się koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości:

 1. nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów w spółce, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 2. określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały w spółce, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 3. określonej zgodnie z ust. lk, w przypadku gdy udziały w spółce, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Ponieważ Udziały wnoszone do Spółki Zależnej nie zostały przez Spółkę „objęte w zamian za wkład niepieniężny”, w analizowanej sprawie nie znajdą zastosowania uregulowania art. 15 ust. lj pkt 2 lit. a) i c) Ustawy CIT. Koszt objęcia udziałów Spółki Zależnej powinien być zatem kalkulowany zgodnie z art. 15 ust. lj pkt 2 lit. b) Ustawy CIT odnoszącym się do wszystkich udziałów innych niż objęte w zamian za wkład niepieniężny. Przepis ten odsyła do art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie m.in. udziałów w spółce, wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

Z analizy powyższych uregulowań wynika, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce Zależnej będą dla Spółki wydatki na objęcie Udziałów wnoszonych jako wkład niepieniężny do Spółki Zależnej. W ocenie Spółki w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku wydatkiem na objęcie Udziałów są wydatki na pokrycie wkładu wniesionego zarówno na kapitał zakładowy, jak i na kapitał zapasowy.

Możliwość uznania wydatków na pokrycie wkładu wniesionego na kapitał zakładowy i na kapitał zapasowy jako kosztu objęcia Udziałów jest powszechnie akceptowana w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych. Jedynie przykładowo przytoczyć można m.in. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 sierpnia 2014 r. sygn. ILPB3/423-235/14-2/KS, w której potwierdzono, że w przypadku zbycia w przyszłości udziałów w Spółce zależnej kosztem uzyskania przychodów dla celów ww. ustawy z omawianej transakcji będzie odpowiednia cześć łącznych wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na objęcie/nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca kwotę faktycznie wpłaconą do Spółki zależnej w związku z planowanym objęciem przez Wnioskodawcę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwotę stanowiąca tzw. agio, przelaną na kapitał zapasowy Spółki zależnej.

Stanowisko takie zostało potwierdzone również w innych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 grudnia 2013 r. sygn. IPPB3/423-765/13-2/AG, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki zależnej w związku z planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki zależnej.

Stanowisko takie zostało przyjęte również w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych ostatnio przez:

Odnosząc powyższe uwagi do analizowanego zdarzenia przyszłego należy uznać, że kosztem uzyskania przez Spółkę przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce Zależnej, w zamian za Udziały, będą wydatki poniesione na objęcie Udziałów w części dotyczącej pokrycia wkładu odniesionego na kapitał zakładowy i zapasowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

O możliwości obciążenia podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatkami ponoszonymi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych decydują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku objęcia udziałów w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, jest zróżnicowany w zależności od tego co jest przedmiotem tego wkładu niepieniężnego.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka wniosła wkład pieniężny w części na kapitał zakładowy a w części na kapitał zapasowy innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce i w zamian objęła Udziały. W przyszłości Spółka planuje wnieść część Udziałów jako wkład niepieniężny do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (Spółka Zależna). Wnoszone Udziały nie będą dawały Spółce Zależnej bezwzględnej większości praw głosu. W zamian za wnoszone Udziały Spółka obejmie nowe udziały Spółki Zależnej.

Przedmiotem wątpliwości Spółki jest sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w Spółce Zależnej w zamian za aport w formie udziałów objętych wcześniej za wkład pieniężny.

Mając na uwadze regulację prawną dotyczącą ustalenia kosztów podatkowych w przypadku wniesienia przedmiotowych udziałów jako aportu, należy odnieść się do art. 15 ust. 1j pkt 2 updop, który stanowi, że w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości wartości:

 1. nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 2. określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 3. określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady

w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte

w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

-jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady

w spółdzielni.

Analiza treści powyższego przepisu wskazuje, że w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej będą udziały, które nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny – koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) należy ustalić zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b updop, tj. w wysokości wartości określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, w myśl którego, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Z powyższego wynika więc, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce, jednakże wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że kosztem uzyskania przychodu uzyskanego w związku z wniesieniem aportu do Spółki Zależnej w postaci części udziałów innej spółki kapitałowej, objętych wcześniej za wkład pieniężny, będą dla Spółki koszty poniesione na objęcie tych udziałów, tj. łączna kwota wydatków obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do spółki, odniesionej zarówno na kapitał zakładowy, jak i zapasowy (w części dotyczącej tych udziałów).

Tym samym stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.