IBPBI/2/423-1337/14/MS | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki, które Wnioskodawca poniesie na nabycie Urządzeń oraz usług telekomunikacyjnych (tj. zakup dostępu do sieci internetowej) w celu udostępnienia ich Specjalistom przyjmującym zlecenie (wykonawcom dzieł) będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu (dalej również jako „KUP”) w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm. - dalej również jako „u.p.d.o.p.”)?
IBPBI/2/423-1337/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. komputery
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. przedstawiciel
 4. telefon komórkowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 21 października 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które Wnioskodawca poniesie na nabycie Urządzeń oraz usług telekomunikacyjnych (tj. zakup dostępu do sieci internetowej) w celu udostępnienia ich Specjalistom przyjmującym zlecenie (wykonawcom dzieł) (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które Wnioskodawca poniesie na nabycie Urządzeń oraz usług telekomunikacyjnych (tj. zakup dostępu do sieci internetowej) w celu udostępnienia ich Specjalistom przyjmującym zlecenie (wykonawcom dzieł). Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 stycznia 2015 r. Znak: IBPB II/1/415-885/14/BJ, IBPBI/2/423-1337/14/MS, IBPP1/443-1096/14/LSz wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 20 stycznia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza zawierać umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi - np. lekarzami, farmaceutami (dalej określani łącznie jako „Specjaliści”). Będą to umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Ze Specjalistami może zostać zawarta jedna umowa (np. zlecenia) lub kilka umów (np. 1 umowa zlecenia i dwie umowy o dzieło).

W związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umów, o których mowa powyżej, Spółka zamierza nabyć i czasowo udostępnić Specjalistom składniki majątkowe, np. tablety, telefony komórkowe typu smartfon lub komputery przenośne (typu laptop, notebook) - dalej określane łącznie jako „Urządzenia”. Ww. Urządzenia, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności, będą miały zapewniony przez Wnioskodawcę bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej. Ponadto ww. Urządzenia będą zaopatrzone w jedną lub kilka aplikacji, które Specjaliści będący zleceniobiorcami lub wykonawcami dzieł będą wykorzystywać do wykonywania zleconych czynności oraz dzieł lub do przekazywania Spółce efektów swych prac. Obowiązek korzystania przez Specjalistów z ww. aplikacji będzie wynikał z treści umów zlecenia i umów o dzieło.

Innymi słowy, w każdej z umów będzie zawarte postanowienie, zgodnie z którym Wnioskodawca będzie zobowiązany do wydania Specjaliście Urządzenia w celu wykonania umowy (lub umów), a przyjmujący zlecenie (ew. wykonawca dzieła) będzie miał prawo do ich używania. Zatem powyższe Urządzenia będą służyły wykonywaniu zlecenia lub zamówionego dzieła przez przyjmującego zlecenie (wykonawcę dzieła). Żadna z umów nie będzie zawierać klauzuli umożliwiającej Specjalistom swobodne dysponowanie Urządzeniami (nie będą mogli ich np. zbyć, wypożyczyć innej osobie, używać do celów prywatnych, itd.).

W wyniku wykonania przez Specjalistów umów zlecenia lub umów o dzieło, Spółka będzie uzyskiwać określone informacje, które następnie będzie mogła odpowiednio opracować i przetworzyć (np. w celu przygotowania raportów, opracowań, zestawień, statystyk, itp.). Efekty opracowania i przetwarzania ww. informacji będą oferowane w celach komercyjnych (tj. sprzedawane) zainteresowanym podmiotom (np. firmom farmaceutycznym).

Udostępnione Specjalistom Urządzenia pozostaną własnością Spółki. Co do zasady, po wypełnieniu swojej funkcji, Urządzenia będą podlegały zwrotowi do Spółki.

W celu zobrazowania zasad używania Urządzeń do wykonywania zobowiązań wynikających z zawieranych umów, Wnioskodawca przykładowo opisze schemat udostępnienia Urządzenia w związku z umową zlecenia:

 1. Spółka opracuje i zainstaluje na Urządzeniu (w tym przypadku na tablecie) aplikację, która będzie służyć do elektronicznego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych (zgodnie z regulacjami zawartymi m.in. w art. 36b i nast. ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - tj. Dz.U. z 2008 r., poz. 45, nr 271 z późn. zm. - takie zgłoszenie może być wysyłane przez np. lekarza m.in. do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych albo do „podmiotu odpowiedzialnego” w rozumieniu ww. przepisów farmaceutycznych);
 2. Specjalista, z którym zostanie zawarta umowa zlecenia zobowiąże się w umowie do używania ww. aplikacji w celu elektronicznego zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych;
 3. Jednocześnie w celu wykonania niniejszej umowy Specjaliście zostanie powierzone ww. Urządzenie z zagwarantowanym przez Spółkę dostępem do sieci internetowej;
 4. Zgłoszenia o niepożądanych działaniach produktów leczniczych będą przekazywane adresatom (czyli do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych albo do tzw. „podmiotu odpowiedzialnego” w rozumieniu ww. przepisów farmaceutycznych), ale jednocześnie Spółka będzie posiadać dostęp do szczegółów wysyłanych przez Specjalistę zgłoszeń. Spółka będzie zdobywać w ten sposób określone informacje nt. produktów leczniczych, które następnie będzie mogła odpowiednio opracować i przetworzyć (np. w celu przygotowania raportów, opracowań bądź map ryzyk związanych z działaniem określonych produktów leczniczych);
 5. Jak już wcześniej wspomniano, efekty opracowania i przetwarzania ww. informacji będą oferowane przez Spółkę zainteresowanym podmiotom (np. firmom farmaceutycznym) w celach komercyjnych.

Zgodnie z umowami Specjaliści przyjmujący zlecenia oraz wykonawcy dzieł powinni korzystać z Urządzeń wyłącznie w celu wykonywania zleconych czynności oraz zamówionych dzieł. Wskazane wyżej Urządzenia zostaną udostępnione Specjalistom w celu wykonania zlecenia lub dzieła nieodpłatnie, a koszty ich zakupu lub koszty funkcjonowania połączeń internetowych ponosić będzie Wnioskodawca.

Specjaliści nie będą świadczyć usług na rzecz Wnioskodawcy w ramach działalności gospodarczej (o ile takowa w ogóle jest przez nich prowadzona). Specjaliści nie będą pracownikami Spółki ani w momencie zawierania umowy zlecenia lub o dzieło, ani w momencie końcowego jej rozliczania.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wydatki, które Wnioskodawca poniesie na nabycie Urządzeń oraz usług telekomunikacyjnych (tj. zakup dostępu do sieci internetowej) w celu udostępnienia ich Specjalistom przyjmującym zlecenie (wykonawcom dzieł) będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu (dalej również jako „KUP”) w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm. - dalej również jako „u.p.d.o.p.”)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki, które Wnioskodawca poniesie na nabycie Urządzeń oraz usług telekomunikacyjnych (zakup dostępu do sieci internetowej) w celu udostępnienia ich Specjalistom przyjmującym zlecenie (wykonawcom dzieł) będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu, w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Na podstawie powyższej definicji w doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że dany wydatek może być uznany za KUP jeśli spełnione zostaną następujące przesłanki:

 1. został faktycznie poniesiony, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik);
 2. jego poniesienie nastąpiło w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 3. nie znajduje się w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty wymienione w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Ad. a)

Wydatki na Urządzenia i usługi telekomunikacyjne będą faktycznie ponoszone przez Spółkę.

Ad. b)

Jak opisano w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) Urządzenia wraz z dostępem do sieci internetowej będą służyły Specjalistom do wykonania umów zlecenia lub umów o dzieło. W wyniku przekazania efektów ww. prac, Spółka będzie zdobywać określone informacje, które następnie będzie mogła odpowiednio opracować i przetworzyć (np. w celu przygotowania raportów, opracowań, zestawień, statystyk itp.). Natomiast efekty opracowania i przetwarzania ww. informacji będą oferowane zainteresowanym podmiotom (np. firmom farmaceutycznym) w celach komercyjnych (tj. ich sprzedaży). Jak wynika z powyższego opisu wydatki Spółki będą ponoszone w sposób racjonalny i celowy (z punktu widzenia potencjalnych przychodów).

Rozważając zatem kwestię kwalifikacji podatkowej opisanych we wniosku wydatków (na zakup Urządzeń i usług telekomunikacyjnych) należy zauważyć, że wykonywane w ramach zawartych umów zlecenia oraz o dzieło i ponoszone w związku z tym przez Spółkę koszty przejawiają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, dlatego też ww. wydatki ponoszone przez Spółkę będą mogły zostać zakwalifikowane jako wypełniające dyspozycję art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Inaczej mówiąc, będą one ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów Spółki.

Ad. c)

W przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym koszty zakupu Urządzeń i usług telekomunikacyjnych (tj. dostępu do sieci internetowej) nie znajdują się w katalogu wydatków nieuznawanych za KUP, zawartym w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki, które Spółka poniesie na nabycie Urządzeń oraz usług telekomunikacyjnych (tj. zakup dostępu do sieci internetowej) w celu udostępnienia ich Specjalistom przyjmującym zlecenie (wykonawcom dzieł) będą stanowić dla Wnioskodawcy koszt podatkowy (tj. KUP), w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Podobne stanowisko przedstawiły organy podatkowe na gruncie zbliżonych stanów faktycznych (chodziło m.in. o udostępnienie składników majątkowych - m.in. telefonów komórkowych, laptopów, samochodów służbowych - przedstawicielom handlowym lub zleceniobiorcom zarządzającym spółką albo kontraktem) m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania Nr 1 i Nr 3 zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.