IBPBI/2/423-1238/14/KP | Interpretacja indywidualna

Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na cel, w związku z którym została otrzymana dotacja zwolniona z opodatkowania
IBPBI/2/423-1238/14/KPinterpretacja indywidualna
  1. dotacja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 6 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na cel, w związku z którym została otrzymana dotacja zwolniona z opodatkowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na cel, w związku z którym została otrzymana dotacja zwolniona z opodatkowania.

We wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny:

Grupa Producentów Rolnych „A” Sp. z o.o. od 27 sierpnia 2009 r, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. Nr 223, poz. 2221 ze zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków wstępnego uznania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz.U. Nr 132, poz.1420 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267) i art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr. 2200/96 z dnia 11 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr. 2200/96 odnośnie do warunków uznawania organizacji producentów i wstępnego uznania grup producentów, a także art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1590 z ze zm.), działa jako wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw w kategorii produktów: grzyby z rodzaju Agaricus (pieczarka). Wnioskodawca prowadzi księgi handlowe, a rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Grupa Producentów Rolnych Sp. z o.o. na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. b ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynku lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz.U. z 2011 r. Nr. 145, poz. 868 ze zm.) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Grupy o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzenia działalności administracyjnej otrzymała decyzję o przyznaniu pomocy na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej w wysokości xxx zł za II półrocze 5 roku realizacji planu dochodzenia do uznania, z czego pomoc ze środków UE wynosi zzz zł, pozostała część z budżetu państwa. Przedmiotowa pomoc finansowa wypłacana jest w formie ryczałtu naliczonego od wysokości uzyskanych przez Grupę producentów przychodów ze sprzedaży owoców i warzyw (w przypadku Spółki pieczarek); grupy producentów nie przedstawiają w Agencji dowodów dotyczących wykorzystania przyznanej pomocy. Zatem środki finansowe wypłacone grupie z tytułu pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z jej utworzeniem oraz prowadzeniem działalności administracyjnej za dany okres realizacji planu dochodzenia do uznania, (w opisywanym przypadku za II półrocze 2013 r.) mogą zostać wykorzystane przez grupę producentów na dowolny cel. Takie stanowisko potwierdziła ARMIR. Pomoc wpłynęła na konto Spółki 9 września 2014 r. Otrzymana pomoc zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.- powinno być Dz.U z 2014 r. poz. 851 ze zm.), stanowi przychód, który podlega zwolnieniu od podatku. Spółka wie, że z art. 17 ust. 1 pkt 48 koreluje przepis art. 16 ust.1 pkt 58, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z ww. przychodu. Spółka uważa, że z kosztów uzyskania przychodów nie należy wyłączyć wartości kosztów, która kwotowo koreluje z kwotą otrzymanej dotacji xxxx zł bowiem jak potwierdziła ARMIR środki te mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z kosztów uzyskania przychodów należy wyłączyć kwotę równą wartości dotacji xxx zł, w sytuacji gdy organ przyznający dotacje nie wskazuje jej bezpośredniego przeznaczenia...

Spółka uważa, że postąpi prawidłowo nie wyłączając z kosztów uzyskania przychodów żadnych kosztów gdyż otrzymywana dotacja nie jest dotacją celową i nie jest przypisana do konkretnych kosztów.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż zgodnie z zakresem jaki został wyznaczony zadanym przez Wnioskodawcę pytaniem i przedstawionym stanowiskiem, niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie ustalenia momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów, w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa. W związku z powyższym tut. Organ nie dokonał oceny podstawy prawnej zwolnienia z opodatkowania otrzymanych środków.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze. zm. dalej: „updop”), wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Na podstawie art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zatem warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,
  • musi być definitywny, a więc bezzwrotny,
  • musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalno-ścią gospodarczą,
  • musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • musi zostać właściwie udokumentowany,
  • nie może być kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 updop.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z tym przepisem z kosztów uzyskania przychodu wyłączone zostały m.in wydatki pokryte z dochodów zwolnionych z opodatkowania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, na podstawie złożonego wniosku, otrzymał od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej poniesionych w II półroczu 2013 r. Dotacja ta korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie cyt. powyżej art. 17 ust. 1 pkt 48 updop.

Jak wynika z wniosku celem udzielonej dotacji było sfinansowanie wydatków związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem jej działalności administracyjnej za II półrocze 2013 r. Zatem nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że dotacja nie była przypisana do konkretnych kosztów, gdyż wydatki na jakie została udzielona i okres za jaki miały być dofinansowane, zostały wyraźnie wskazane w decyzji o jej przyznaniu wydanej na podstawie złożonego wniosku.

W związku z powyższym na podstawie ww. art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, wydatki ponoszone na powyższe cele, do wysokości sfinansowanej dotacją, poniesione w okresie wskazanym w decyzji o udzieleniu dotacji (II półrocze 2013 r.) nie mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu. Przy czym fakt, że Wnioskodawca nie musi rozliczać się z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze sposobu wykorzystania dotacji, pozostaje bez znaczenia dla zastosowania niniejszego przepisu, bowiem istotną kwestią jest cel na jaki dotacja została udzielona. W niniejszym przypadku, bez znaczenia jest to z jakich środków finansowych Wnioskodawca pokrył wydatki na cele określone w decyzji o udzieleniu dotacji, gdyż nie poniósł on w rzeczywistości ciężaru wydatku, który został zrefundowany dotacją.

Reasumując, wydatki poniesione na cele na które została udzielona dotacja, tj. utworzenie grupy producentów i prowadzenie jej działalności administracyjnej, poniesione w II półroczu 2013 r., do wysokości kwoty dofinansowania, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu; zostały one bowiem wprost wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dotacja
ITPP2/443-1081/14/EB | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IBPBI/2/423-1187/14/CzP | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
IPPP2/443-752/14-2/RR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.