IBPBI/2/423-1209/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki
IBPBI/2/423-1209/14/BGinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. moment
  3. odsetki
  4. potrącalność kosztów
  5. pożyczka
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 26 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 30 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje zaciągnięcie pożyczki na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą od podmiotu powiązanego z grupy kapitałowej. Zgodnie z planowanymi warunkami zaciągnięcia pożyczki, termin jej całkowitej spłaty będzie przypadał w okresie kilku albo kilkunastu lat od daty zawarcia umowy pożyczki, natomiast Wnioskodawca wypłaci na rzecz pożyczkodawcy z góry odsetki naliczone za cały okres kredytowania (tj. odsetki naliczone za okres od dnia zawarcia umowy do dnia pełnej spłaty pożyczki zgodnie ze stopą oprocentowania przyjętą przez strony w umowie).

Środki uzyskane z tytułu pożyczki będą służyły finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Nie zostaną one jednak wykorzystane w celu sfinansowania nabycia albo wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Odsetki od pożyczki będą naliczone w księgach rachunkowych Spółki w tym roku, w którym nastąpi ich zapłata jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, natomiast do kosztów księgowych będą zaliczane proporcjonalnie do długości okresu kredytowania (tj. od daty zawarcia umowy do dnia pełnej spłaty pożyczki).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłacone odsetki od pożyczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty przez Spółkę...

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacone odsetki od pożyczki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty przez Spółkę.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Z powyższego wynika, że aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  • przyczynienie się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • brak objęcia katalogiem wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów wskazanych w art. 16 updop.

Wskazane w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) odsetki od pożyczki spełniają wyżej wymienione przesłanki i mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych Spółki.

Przede wszystkim, odsetki od pożyczki są poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Środki uzyskane przez Wnioskodawcę w efekcie zaciągnięcia pożyczki będą służyły Spółce na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, której głównym celem jest osiąganie przychodów. Tym samym, odsetki (których zapłata warunkuje uzyskanie finansowania w postaci pożyczki) są poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.

Ponadto, odsetki od pożyczki nie zostały wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych. Ustawodawca w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a updop wyłącza bowiem z kosztów podatkowych wydatki na spłatę pożyczek (z wyjątkiem szczególnych sytuacji, które nie znajdują zastosowania w zaprezentowanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym)). Środki przeznaczone na spłatę pożyczki nie są więc zaliczane do kosztów podatkowych, natomiast odsetki od pożyczek stanowią taki koszt.

W konsekwencji, odsetki od pożyczki spełniają przesłanki z art. 15 ust. 1 updop i mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych Wnioskodawcy. Moment zaliczenia tych odsetek do kosztów podatkowych należy ustalić w oparciu o przepis art. 16 ust. 1 pkt 11 updop. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Ustawodawca wskazuje zatem, że dopiero zapłacone odsetki od zobowiązań (w tym od pożyczek) mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych. Tym samym, odsetki od zobowiązań są zaliczone do kosztów podatkowych na moment ich faktycznej zapłaty.

Takie rozwiązanie koresponduje systemowo z postanowieniami art. 12 ust. 4 pkt 2 updop, w świetle którego odsetki od zobowiązań są przychodem po stronie wierzyciela z momentem ich otrzymania. Jak więc podkreśla się w literaturze podatkowej W art. 16 ust. 1 pkt 11 updop ustawodawca zdecydował natomiast, że odsetki niezapłacone przez podatnika nie są kosztami w prawie podatkowym (...). Komentowany przepis jest konsekwencją regulacji zawartej w art. 12 ust. 4 pkt 2 updop, zgodnie z którą do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). Odsetki takie są przychodami w dacie faktycznego otrzymania ich przez wierzyciela i jako odpowiednio w tej samej dacie zapłacone przez dłużnika są jego kosztem uzyskania przychodów. (Bogusław Dauter, Podatek dochodowy od osób prawnych, Unimex Oficyna Wydawnicza 2010, s. 585-586)

Podsumowując, należy stwierdzić, że skoro zaciągnięcie pożyczki jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dokonywane w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, należne wynagrodzenie w postaci odsetek od pożyczki może być kosztem uzyskania przychodu. W rezultacie, odsetki od pożyczki wypłacone przez Wnioskodawcę mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie na gruncie interpretacji indywidualnych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 21 lutego 2014 r. (ITPB3/423-556a/13/PS) stwierdził Skoro zatem pożyczka została przeznaczona na cele bieżącej działalności Spółki i nie zostanie przeznaczona na zakup środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, to jak słusznie wskazuje Wnioskodawca odsetki od tej pożyczki zapłacone z góry za cały okres, na który została udzielona pożyczka, będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty.

Tożsame wnioski wynikają z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 października 2008 r. (IBPB3/423-629/08/NG), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji Mając na uwadze przedstawione powyżej poglądy orzecznictwa oraz interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane przez organy podatkowe w podobnych sprawach należy stwierdzić, że niezależnie od tego, które z opisanych w stanie faktycznym rozwiązań dotyczących momentu zapłaty odsetek zostanie przyjęte przez strony umowy pożyczki, Spółce będzie przysługiwać prawo zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych w momencie ich zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Z przepisu tego wynika zatem, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami (tzn. wydatki takie są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ w rezultacie ich poniesienia podatnik może oczekiwać zwiększenia swoich przychodów), w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Co istotne również, muszą być to wydatki, dzięki którym podatnik może osiągnąć przychód podlegający opodatkowaniu.

Koszty pożyczki, tj. naliczone odsetki od pożyczki, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ustalonym zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a lub art. 16 ust. 1 pkt 11 updop. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) (...). W myśl art. 16 ust. 1 pkt 11 tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

W świetle powyższych przepisów, naliczone a niezapłacone odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. A contrario - zapłacone odsetki są uznawane za koszt uzyskania przychodów. Ponadto, z powyższych przepisów wynika, że za koszty uzyskania przychodów uważa się również odsetki skapitalizowane.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że pożyczka zaciągnięta przez Spółkę w przyszłości zostanie przeznaczona na cele bieżącej działalności Spółki i nie zostanie wykorzystana w celu nabycia albo wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Odsetki od pożyczki mogą więc zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznej zapłaty.

Ponadto należy podkreślić, że w niniejszej sprawie ewentualnie może mieć zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 updop jednakże kwestia ta nie była przedmiotem interpretacji. Wydana interpretacja dotyczy wyłącznie kwestii będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Stanowisko Spółki uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.