IBPBI/2/423-1171/14/AK | Interpretacja indywidualna

- Czy koszty, które zostaną poniesione w związku z procesem prywatyzacji Spółki, finansowane z bieżących środków obrotowych, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
- W jakiej dacie Spółce będzie przysługiwało prawo do uwzględnienia w rachunku podatkowym kosztów poniesionych w związku z procesem prywatyzacji? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
IBPBI/2/423-1171/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. doradztwo
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. majątek
 4. podwyższenie kapitału
 5. prasa
 6. prywatyzacja
 7. udział
 8. wycena
 9. zbycie udziału
 10. środek obrotowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 17 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 września 2014 r.), uzupełnionym 16 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy i w jakim momencie koszty, które zostaną poniesione w związku z procesem prywatyzacji Spółki, finansowane z bieżących środków obrotowych, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy i w jakim momencie koszty, które zostaną poniesione w związku z procesem prywatyzacji Spółki, finansowane z bieżących środków obrotowych, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 grudnia 2014 r. Znak: IBPP1/443-937/14/AZb, IBPBI/2/423-1171/14/AK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 16 grudnia 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 26 października 2004 r. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki została objęta przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezes Agencji. Na dzień składania niniejszego wniosku struktura właścicielska udziałów w Spółce nie uległa zmianie. Główny przedmiot działalności Spółki stanowi świadczenie usług hotelarskich i towarzyszących na zasadach rynkowych, a także usług wynajmu lokali użytkowych (niemieszkalnych) oraz zarządzania miejscami hotelowymi na cele internatowe w związku z realizacją ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność opodatkowaną.

Pismem z 11 kwietnia 2014 r. Dyrektor Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa poinformował Prezesa Agencji o podjęciu przez Ministra Skarbu Państwa 8 kwietnia 2014 r. decyzji w sprawie wszczęcia procesu prywatyzacji Spółki. Zgodnie z informacją zawartą w ww. piśmie procedura zbycia 100% udziałów Skarbu Państwa w Spółce zostanie przeprowadzona w trybie publicznym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 216 ze zm., - dalej: „ustawa o komercjalizacji”) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie świadczenie usług dla Ministra Skarbu Państwa w procesie sprzedaży udziałów Spółki. Jednocześnie w piśmie tym Prezes Agencji, będący reprezentantem interesów Skarbu Państwa w Spółce, został zobowiązany do podjęcia działań, które umożliwią Spółce sfinansowanie kosztów czynności prywatyzacyjnych, w tym m.in.: analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych, doradztwa.

Wykonując powyższą dyspozycję Ministerstwa Skarbu Państwa Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło 17 kwietnia 2014 r. Uchwałę w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki. Zgodnie ze wskazaną Uchwałą, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) w związku z § 7 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. z 2011 r., Nr 114, poz. 663), zobowiązało Zarząd Spółki do pokrycia kosztów czynności prywatyzacyjnych, w tym m.in. analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych, doradztwa do kwoty 134.000,00 EURO.

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy o komercjalizacji, przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

1.dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki w zakresie zgodnym z ust. 1a,

2.może dokonać lub zlecić dokonanie analiz w zakresie:

 1. ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki,
 2. oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska,
 3. innym, każdorazowo określonym przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Skarbu Państwa,

3.może zobowiązać spółkę, w której Skarb Państwa posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu, do wprowadzenia w jej przedsiębiorstwie zmian wynikających z wymogów ochrony środowiska, a w szczególności wynikających z analizy, o której mowa w pkt 2 lit. b.

Przy czym, zgodnie ze słowniczkiem ustawowym zawartym w art. 2 ustawy o komercjalizacji, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. spółce - rozumie się przez to spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
 2. statucie, akcjach, akcjonariuszach i walnym zgromadzeniu - rozumie się przez to odpowiednio umowę lub akt założycielski, udziały, wspólników i zgromadzenie wspólników.

Z kolei przytoczony w ww. Uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przepis § 7 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa wskazuje, że opracowanie analizy spółki jest finansowane (...) przez spółkę, zgodnie z umową zawartą ze zlecającym.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Wnioskodawcę, aktualnie w Ministerstwie Skarbu Państwa trwa proces wyłonienia podmiotu, który będzie świadczył usługi doradcze na rzecz Ministra Skarbu Państwa. Po zakończeniu powyższej procedury pomiędzy zlecającym, czyli Ministerstwem Skarbu Państwa, a Wnioskodawcą dojdzie do zawarcia umowy zobowiązującej Spółkę do pokrycia kosztów czynności prywatyzacyjnych.

Spółka planuje pokryć ze środków bieżących firmy część planowanych kosztów prywatyzacji, w tym faktury wystawione na Spółkę przez doradców prywatyzacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych, doradztwa, wynagrodzenia doradcy prywatyzacyjnego, usług wyceny majątku, itp.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 • Czy koszty, które zostaną poniesione w związku z procesem prywatyzacji Spółki, finansowane z bieżących środków obrotowych, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 • W jakiej dacie Spółce będzie przysługiwało prawo do uwzględnienia w rachunku podatkowym kosztów poniesionych w związku z procesem prywatyzacji... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Ad. 2

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z powyższą definicją kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki ponoszone przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, służące osiągnięciu przychodów lub zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła ich uzyskania, poza wymienionymi w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.

Analiza przepisów ustawy o pdop wskazuje, że aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy musi on łącznie spełniać następujące przesłanki:

 1. został poniesiony przez podatnika,
 2. ma definitywny, a więc bezzwrotny charakter,
 3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. został poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 5. nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop,
 6. został właściwie udokumentowany.

Wydatki, które zamierza ponieść Spółka w związku z planowanym procesem prywatyzacji wypełnią wszystkie wskazane powyżej przesłanki, co więcej, do ich poniesienia zobowiązują Spółkę przepisy prawa.

Celem prywatyzacji w ujęciu ekonomicznym jest usprawnienie funkcjonowania prywatyzowanej spółki, której efektem ma być wzrost osiąganych przychodów. Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki przełożą się m.in. na uzyskanie analiz, które będą wspomagały również bieżące zarządzanie Spółką. Wydatki te pozostają zatem w związku przyczynowo-skutkowym z całokształtem działalności gospodarczej Spółki.

Powyższe potwierdza również stanowisko Ministra Finansów zawarte w piśmie z 23 stycznia 2002 r., sygn. PB3-1571/8214-193/WK/01 skierowanym do urzędów oraz izb skarbowych, a także urzędów kontroli skarbowej zgodnie z którym (...) w sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy prywatyzowaną spółką bądź przedsiębiorstwem państwowym a Skarbem Państwa - koszty związane z opracowaniem analiz następują w ciężar kosztów spółki lub przedsiębiorstwa państwowego, zaś w przypadku zbycia akcji Skarbu Państwa mogą następować ze środków spółki. Powyższe podmioty, finansując ze swoich środków omawiane koszty analiz i zbycia akcji, partycypują tym samym w finansowaniu przygotowania procesu prywatyzacji, a co za tym idzie zmniejszają one wydatki budżetu państwa, jakie muszą być poniesione na ten cel. W tym miejscu należy również wskazać na ekonomiczny aspekt przeprowadzanej prywatyzacji, wyrażający się m.in. usprawnieniem procesów produkcyjnych prywatyzowanych podmiotów gospodarczych, skutkujących zwiększeniem osiąganych przez nie przychodów.

Biorąc pod uwagę, że obowiązek pokrywania przez podmioty z udziałem Skarbu Państwa kosztów analiz związanych z procesem prywatyzacji oraz wydatków związanych ze zbywaniem akcji Skarbu Państwa nakładają na te podmioty przepisy ustawy o komercjalizacji oraz rozporządzeń wykonawczych, a także fakt, ze celem poniesienia tych wydatków jest m.in. zapewnienie poprawy efektywności działania prywatyzowanego podmiotu, prowadzące do wzrostu generowanych przez niego przychodów, należy dojść do wniosku, że wydatki takie będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pdop.

Ad. 3

Dla ustalenia momentu zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów zasadnicze znaczenie ma określenie, czy podatnik ma do czynienia z kosztami bezpośrednio, czy też pośrednio związanymi z uzyskiwanymi przychodami. Przy czym przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów. Z kolei koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami - tzw. pośrednie koszty uzyskania przychodów, to takie wydatki, których nie można w sposób bezpośredni przypisać do określonych przychodów, chociaż ich ponoszenie jest niezbędne do ich uzyskania, np. koszty ogólnego zarządu: administracyjne, na obsługę prawną, itp. W przypadku tego rodzaju wydatków nie jest możliwe ustalenie, w jakim okresie wystąpi przychód uzasadniający potrącenie tych wydatków. W ocenie Spółki, koszty związane z procesem prywatyzacji stanowią koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami.

Tym samym dla określenia momentu ich uwzględnienia w rachunku podatkowym zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 4d ustawy o pdop zgodnie, z którym koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Przy czym, w myśl art. 15 ust. 4e ustawy o pdop, za dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4 f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Reasumując, zdaniem Spółki, wydatki, które zamierza ponieść w związku z planowanym procesem prywatyzacji, stanowią koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z przychodami, potrącalne w dacie ich poniesienia, tj. zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.