IBPBI/2/423-1170/14/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Spółce będzie przysługiwało prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z zysku netto, przekazanego na kapitał rezerwowy zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały Nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2014 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 września 2014 r.), uzupełnionym 18 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z prywatyzacją, sfinansowanych z kapitału rezerwowego (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z prywatyzacją, sfinansowanych z kapitału rezerwowego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 grudnia 2014 r. Znak IBPP1/443-938/14/AZb IBPBI/2/423-1170/14/AP wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia wniosku dokonano 18 grudnia 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2004 r. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki została objęta przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezes Agencji. Na dzień składania niniejszego wniosku struktura właścicielska udziałów w Spółce nie uległa zmianie. Główny przedmiot działalności Spółki stanowi świadczenie usług hotelarskich i towarzyszących na zasadach rynkowych, a także świadczenie usług wynajmu lokali użytkowych (niemieszkalnych) oraz zarządzania miejscami hotelowymi na cele internatowe w związku z realizacją ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - dalej ustawa o zakwaterowaniu (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 206, poz. 1367 z późn. zm.). Działająca w imieniu Skarbu Państwa Agencja działa na podstawie ustawy o zakwaterowaniu oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu ... (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 299). Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu, Agencja może m.in. tworzyć i przejmować na podstawie przepisów odrębnych spółki i towarzystwa budownictwa społecznego, wnosić mienie, w tym także jako wkład niepieniężny do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 2c ustawy o zakwaterowaniu, akcje lub udziały w spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego, o których mowa w art. 17 ust. 2, nabyte lub objęte przez Agencję w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa i podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa w terminie czternastu dni od dnia ich nabycia lub objęcia. Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu, prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza, w podmiotach, o których mowa w ust. 2, wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, Prezes Agencji. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o zakwaterowaniu, decyzje w sprawach zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji i udziałów w podmiotach określonych w art. 17 ust. 2 oraz w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego w tych podmiotach, podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na wniosek Prezesa Agencji, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.) - dalej jako ustawa o komercjalizacji.

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Minister Skarbu Państwa zaakceptował wszczęcie procesu prywatyzacji Spółki. Procedura zbycia 100% udziałów Skarbu Państwa w Spółce zostanie przeprowadzona w trybie publicznym, w oparciu o przepisy ustawy o komercjalizacji oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

W związku z powyższym, w dniu 17 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę Nr 1 w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki, w którym zobowiązało Zarząd Spółki do pokrycia kosztów czynności prywatyzacyjnych, w tym m.in. analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych i doradztwa.

W dalszej kolejności, 25 czerwca 2014 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło następujące uchwały:

 1. Nr 4 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na działania prywatyzacyjne Spółki, tj. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki, niezależnie od kwoty przewidzianej w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki;
 2. Nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013. Zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały, część zysku netto Spółki została przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na działania prywatyzacyjne, tj. na pokrycie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki, niezależnie od kwoty wskazanej w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki.

Wydatki, które Spółka planuje ponieść ze środków przekazanych na kapitał rezerwowy dotyczyć będą, m.in.: wynagrodzeń pracowników (osobowych i bezosobowych - na różnego rodzaju zestawienia i opracowania, wykonywanych na potrzeby potencjalnych inwestorów według przekazanych wzorów), zakupu środków trwałych i ich amortyzacji, zakupu wartości niematerialnych i prawnych oraz zakupu wyposażenia i materiałów biurowych, ewentualnych kosztów pracowniczych wynikających z konieczności wypłaty odpraw i odszkodowań będących następstwem rozwiązania zawartych z Agencją umów użyczenia 4 hoteli, kosztów likwidacji lub zagospodarowania wyposażenia tych hoteli.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Spółce będzie przysługiwało prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z zysku netto, przekazanego na kapitał rezerwowy zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały Nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2014 r....

Zdaniem Spółki, przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 851 z późn. zm. – dalej: ustawa o pdop) stanowi, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z kolei art. 7 ust. 2 ustawy o pdop wprowadza definicję legalną dochodu, jako nadwyżki sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągniętej w roku podatkowym (z zastrzeżeniem art. 10 i 11). Drugim elementem pozwalającym na określenie dochodu (obok kategorii kosztów z art. 15 ust. 1) jest suma przychodów, rozumiana w sposób wynikający z art. 12 ust. 1 ustawy o pdop. Przepis ten wprawdzie nie definiuje przychodu, ale ustanawia reguły, na podstawie których jest możliwe określenie sumy przychodów. Równocześnie przepisy art. 12 ust. 1-3, 3c i 4b ustawy o pdop wskazują przykładowe rodzaje przychodów, a także enumeratywnie wymieniają rodzaje przychodów niezaliczanych do przychodów (art. 12 ust. 4).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Na podstawie utrwalonych poglądów orzecznictwa i doktryny można wskazać następujące warunki uznawania wydatków za koszt podatkowy:

 1. wydatek musi mieć na celu uzyskanie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów;
 2. wydatek powinien mieć związek z działalnością gospodarczą podatnika;
 3. wydatek musi być dokonany z majątku podatnika i mieć ostateczny charakter;
 4. wydatek powinien być właściwie udokumentowany;
 5. wydatek nie może być wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.

Zdaniem Spółki, wydatki o których mowa we wniosku, sfinansowane z zysku netto, przekazanego na utworzony w tym celu fundusz rezerwowy, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki, jeżeli zostaną poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, o ile nie znajdą się wśród kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop. Przepis ten zawiera zamkniętą listę wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Nie ma wśród nich kategorii wydatków związanych z procesem prywatyzacji, wobec czego możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w związku z prywatyzacją, należy rozpatrywać w kontekście poniesienia ich w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów. Oczywiście sam fakt nieumieszczenia na negatywnej liście z art. 16 ust. 1 nie ma decydującego znaczenia dla możliwości zakwalifikowania wydatku do kosztów podatkowych. Należy również oceniać czy poniesienie danego wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów i czy jego poniesienie było racjonalne z punktu widzenia osiągnięcia przychodu. Zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, rzeczywiste lub potencjalne, poniesione w celu uzyskania przychodów. Należy uznać, że bez wątpienia jednym z głównych celów prywatyzacji jest dalszy rozwój Spółki, mający na celu zwiększenie jej przychodów, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wydatki związane z procesem prywatyzacyjnym, które zamierza ponieść Wnioskodawca, są zatem uzasadnione i będą miały związek (pośredni) z przychodami Spółki.

Odnosząc się do będącej przedmiotem pytania kwestii źródła finansowania wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, należy zauważyć że wydatki ponoszone przez podatników mogą być finansowane z rożnych źródeł, a więc zarówno ze środków własnych, jak też z kredytów czy pożyczek. Z literalnej interpretacji przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o pdop wyraźnie wynika, że źródło finansowania wydatku (w tym także z zysku netto) nie jest przesłanką, która z woli ustawodawcy przemawia za koniecznością wykluczenia danego wydatku z kategorii kosztów uzyskania przychodów. W wyroku z dnia 29 kwietnia 2014 r. (II FSK 1220/12), Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wydatki z dochodu po opodatkowaniu (zysku netto), co do zasady mają charakter kosztowy. Powyższy wyrok dotyczył możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nagród i premii wypłacanych z zysku netto, jednak argumenty przedstawione przez sąd można odnieść na grunt niniejszej sprawy. W powyższej sprawie sąd uznał, że niedopuszczalne jest oddziaływanie pojęć rachunkowych na kwalifikacje prawnopodatkową wydatku jako kosztu podatkowego.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie dają bowiem żadnej podstawy do przenoszenia podejścia bilansowego na grunt podatku dochodowego. Przepisy dotyczące rachunkowości mają charakter przede wszystkim techniczny i nie mogą mieć wpływu na wynikający z ustaw zakres obowiązku podatkowego (wyrok NSA z dnia 28 października 1996 r., III Sa 1070/95). Rozbieżności pomiędzy wielkością wyniku finansowego w ujęciu księgowym, a wielkością dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych mogą bowiem być tak znaczne, ze pomimo zysku księgowego w danym okresie wystąpi strata podatkowa lub pomimo straty księgowej wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu. W związku z powyższym sąd uznał, a Spółka podziela to stanowisko, że nie można z samego faktu, iż wydatek następuje z zysku netto, wyciągać kategorycznych wniosków o powtórnym ujmowaniu wydatków w kosztach. Dochód po opodatkowaniu może zatem, zdaniem Spółki, stanowić źródło finansowania w kolejnym roku podatkowym, natomiast ustalenie czy wydatek sfinansowany z tego źródła będzie stanowił koszt uzyskania przychodów, powinno nastąpić na podstawie przepisów ustawy o pdop.

Odnosząc powyższe rozważania na grunt niniejszego wniosku, należy przykładowo wskazać, że wynagrodzenia wypłacone ze środków funduszu rezerwowego będą stanowiły koszt uzyskania przychodów, jako niezaprzeczalnie poniesione w celu uzyskania przychodów przez Spółkę.

Przy czym, zgodnie z art. 15 ust. 4 g ustawy o pdop, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem ze zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Dopiero w przypadku uchybienia temu terminowi zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o pdop.

Z kolei na podstawie art. 15 ust. 4 h ustawy o pdop, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

 1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
 2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło), będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki dopiero w dacie ich wypłaty (art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o pdop).

Amortyzacja będzie dokonywana zgodnie z przepisami ustawy o pdop.

Zdaniem Spółki, analogiczne zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu znajdą zastosowanie do innych wydatków na prywatyzację, sfinansowanych z funduszu rezerwowego, tzn. aby uznać konkretny wydatek za koszt podatkowy Spółka będzie musiała wykazać, że został on poniesiony w celu uzyskania, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie został wykluczony z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w Spółce rozpoczął się proces prywatyzacji. Procedura zbycia 100% udziałów Skarbu Państwa w Spółce zostanie przeprowadzona w trybie publicznym, w oparciu o przepisy ustawy o komercjalizacji oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. W związku z powyższym, Spółka została zobowiązana do pokrycia kosztów czynności prywatyzacyjnych. Koszty te zamierza pokryć ze środków przekazanych z zysku netto na kapitał rezerwowy.

Z postanowień art. 32 ust. 1 (w przypadku prywatyzacji pośredniej – zbycie akcji Skarbu Państwa) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 216 ze zm.) wynika, że przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

1.dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki w zakresie zgodnym z ust. 1a;

2.może dokonać lub zlecić dokonanie analiz w zakresie:

 1. ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki,
 2. oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska,
 3. innym, każdorazowo określonym przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Skarbu Państwa;

3.może zobowiązać spółkę, w której Skarb Państwa posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu, do wprowadzenia w jej przedsiębiorstwie zmian wynikających z wymogów ochrony środowiska, a w szczególności wynikających z analizy, o której mowa w pkt 2 lit. b.

Do określenia szczegółowych zasad w tym zakresie upoważniona została przez ustawodawcę Rada Ministrów, która rozporządzeniem z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki, przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. 114, poz. 663) określiła zakres analizy spółki, sposób jej zlecania, opracowania, odbioru i finansowania oraz warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

Rozporządzenie określa, zgodnie z § 7, że opracowanie analizy spółki jest finansowane, z zastrzeżeniem art. 39 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.):

 1. ze środków państwowego funduszu celowego, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli zlecającym jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
 2. przez spółkę, zgodnie z umową zawartą ze zlecającym.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wskazać należy, że skoro:

 • obowiązek pokrywania przez Spółkę kosztów dla celów prywatyzacji oraz wydatków związanych ze zbywaniem akcji Skarbu Państwa wynika z unormowań ww. ustawy i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie przepisów tej ustawy,
 • celem ekonomicznej prywatyzacji jest w ostatecznym rezultacie prawidłowe funkcjonowanie prywatyzowanych podmiotów gospodarczych, co w konsekwencji prowadzić będzie do wzrostu osiąganych przez nie przychodów,

poniesione przez Spółkę wydatki związane z procesem prywatyzacji oraz wydatki Spółki poniesione na pokrycie zadań związanych ze zbywaniem akcji Skarbu Państwa ze środków przekazanych z zysku netto na kapitał rezerwowy - w myśl art. 15 ust. 1 updop, stanowić będą koszty uzyskania przychodów.

Na marginesie dodać należy, że we własnym stanowisku Spółka wskazała wyrok NSA, w którym sąd wyraził stanowisko, że wydatki z dochodu po opodatkowaniu (zysku netto), co do zasady mają charakter kosztowy. Spółka podziela stanowisko Sądu, że nie można z samego faktu, że wydatek następuje z zysku netto, wyciągać kategorycznych wniosków o powtórnym ujmowaniu wydatków w kosztach.

Tut. Organ nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem, stwierdza, że kwestia ta nie była przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż w sytuacji związania opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku przedmiotowa interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w której wydatki na proces prywatyzacji sfinansowane zostały ze źródeł innych niż zysk netto (tj. z kapitału rezerwowego).

Dodać także należy, że istnieje orzecznictwo potwierdzające, że wydatki pokryte z zysku netto nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, por. wyroki NSA:

 • z 29 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2208/10,
 • z 3 października 2012 r. sygn. akt II FSK 332/11,
 • z 5 marca 2013 r. sygn. akt II FSK 1375/11,
 • z 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1692/11,
 • z 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1693/11,
 • z 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1694/11.

Nadmienić również należy, że mając na uwadze pytanie Spółki, wyznaczające zakres interpretacji, tut. Organ odniósł się jedynie do możliwości a nie do momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez Spółkę wydatków.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytania dotyczącego podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.