IBPBI/2/423-1170/14/AP | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Spółce będzie przysługiwało prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z zysku netto, przekazanego na kapitał rezerwowy zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały Nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2014 r.?
IBPBI/2/423-1170/14/APinterpretacja indywidualna
 1. kapitał rezerwowy
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. podział zysku
 4. prywatyzacja
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 września 2014 r.), uzupełnionym 18 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z prywatyzacją, sfinansowanych z kapitału rezerwowego (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z prywatyzacją, sfinansowanych z kapitału rezerwowego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 grudnia 2014 r. Znak IBPP1/443-938/14/AZb IBPBI/2/423-1170/14/AP wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia wniosku dokonano 18 grudnia 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2004 r. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki została objęta przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezes Agencji. Na dzień składania niniejszego wniosku struktura właścicielska udziałów w Spółce nie uległa zmianie. Główny przedmiot działalności Spółki stanowi świadczenie usług hotelarskich i towarzyszących na zasadach rynkowych, a także świadczenie usług wynajmu lokali użytkowych (niemieszkalnych) oraz zarządzania miejscami hotelowymi na cele internatowe w związku z realizacją ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - dalej ustawa o zakwaterowaniu (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 206, poz. 1367 z późn. zm.). Działająca w imieniu Skarbu Państwa Agencja działa na podstawie ustawy o zakwaterowaniu oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu ... (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 299). Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu, Agencja może m.in. tworzyć i przejmować na podstawie przepisów odrębnych spółki i towarzystwa budownictwa społecznego, wnosić mienie, w tym także jako wkład niepieniężny do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 2c ustawy o zakwaterowaniu, akcje lub udziały w spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego, o których mowa w art. 17 ust. 2, nabyte lub objęte przez Agencję w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa i podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa w terminie czternastu dni od dnia ich nabycia lub objęcia. Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu, prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza, w podmiotach, o których mowa w ust. 2, wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, Prezes Agencji. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o zakwaterowaniu, decyzje w sprawach zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji i udziałów w podmiotach określonych w art. 17 ust. 2 oraz w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego w tych podmiotach, podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na wniosek Prezesa Agencji, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.) - dalej jako ustawa o komercjalizacji.

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Minister Skarbu Państwa zaakceptował wszczęcie procesu prywatyzacji Spółki. Procedura zbycia 100% udziałów Skarbu Państwa w Spółce zostanie przeprowadzona w trybie publicznym, w oparciu o przepisy ustawy o komercjalizacji oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

W związku z powyższym, w dniu 17 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę Nr 1 w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki, w którym zobowiązało Zarząd Spółki do pokrycia kosztów czynności prywatyzacyjnych, w tym m.in. analiz przedprywatyzacyjnych, ogłoszeń prasowych i doradztwa.

W dalszej kolejności, 25 czerwca 2014 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło następujące uchwały:

 1. Nr 4 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na działania prywatyzacyjne Spółki, tj. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki, niezależnie od kwoty przewidzianej w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki;
 2. Nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013. Zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały, część zysku netto Spółki została przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na działania prywatyzacyjne, tj. na pokrycie kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki, niezależnie od kwoty wskazanej w uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie pokrycia kosztów związanych z procesem prywatyzacji Spółki.

Wydatki, które Spółka planuje ponieść ze środków przekazanych na kapitał rezerwowy dotyczyć będą, m.in.: wynagrodzeń pracowników (osobowych i bezosobowych - na różnego rodzaju zestawienia i opracowania, wykonywanych na potrzeby potencjalnych inwestorów według przekazanych wzorów), zakupu środków trwałych i ich amortyzacji, zakupu wartości niematerialnych i prawnych oraz zakupu wyposażenia i materiałów biurowych, ewentualnych kosztów pracowniczych wynikających z konieczności wypłaty odpraw i odszkodowań będących następstwem rozwiązania zawartych z Agencją umów użyczenia 4 hoteli, kosztów likwidacji lub zagospodarowania wyposażenia tych hoteli.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Spółce będzie przysługiwało prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z zysku netto, przekazanego na kapitał rezerwowy zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały Nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2014 r....

Zdaniem Spółki, przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 851 z późn. zm. – dalej: ustawa o pdop) stanowi, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z kolei art. 7 ust. 2 ustawy o pdop wprowadza definicję legalną dochodu, jako nadwyżki sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągniętej w roku podatkowym (z zastrzeżeniem art. 10 i 11). Drugim elementem pozwalającym na określenie dochodu (obok kategorii kosztów z art. 15 ust. 1) jest suma przychodów, rozumiana w sposób wynikający z art. 12 ust. 1 ustawy o pdop. Przepis ten wprawdzie nie definiuje przychodu, ale ustanawia reguły, na podstawie których jest możliwe określenie sumy przychodów. Równocześnie przepisy art. 12 ust. 1-3, 3c i 4b ustawy o pdop wskazują przykładowe rodzaje przychodów, a także enumeratywnie wymieniają rodzaje przychodów niezaliczanych do przychodów (art. 12 ust. 4).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Na podstawie utrwalonych poglądów orzecznictwa i doktryny można wskazać następujące warunki uznawania wydatków za koszt podatkowy:

 1. wydatek musi mieć na celu uzyskanie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów;
 2. wydatek powinien mieć związek z działalnością gospodarczą podatnika;
 3. wydatek musi być dokonany z majątku podatnika i mieć ostateczny charakter;
 4. wydatek powinien być właściwie udokumentowany;
 5. wydatek nie może być wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.

Zdaniem Spółki, wydatki o których mowa we wniosku, sfinansowane z zysku netto, przekazanego na utworzony w tym celu fundusz rezerwowy, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki, jeżeli zostaną poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, o ile nie znajdą się wśród kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop. Przepis ten zawiera zamkniętą listę wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Nie ma wśród nich kategorii wydatków związanych z procesem prywatyzacji, wobec czego możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w związku z prywatyzacją, należy rozpatrywać w kontekście poniesienia ich w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów. Oczywiście sam fakt nieumieszczenia na negatywnej liście z art. 16 ust. 1 nie ma decydującego znaczenia dla możliwości zakwalifikowania wydatku do kosztów podatkowych. Należy również oceniać czy poniesienie danego wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów i czy jego poniesienie było racjonalne z punktu widzenia osiągnięcia przychodu. Zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, rzeczywiste lub potencjalne, poniesione w celu uzyskania przychodów. Należy uznać, że bez wątpienia jednym z głównych celów prywatyzacji jest dalszy rozwój Spółki, mający na celu zwiększenie jej przychodów, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wydatki związane z procesem prywatyzacyjnym, które zamierza ponieść Wnioskodawca, są zatem uzasadnione i będą miały związek (pośredni) z przychodami Spółki.

Odnosząc się do będącej przedmiotem pytania kwestii źródła finansowania wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, należy zauważyć że wydatki ponoszone przez podatników mogą być finansowane z rożnych źródeł, a więc zarówno ze środków własnych, jak też z kredytów czy pożyczek. Z literalnej interpretacji przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o pdop wyraźnie wynika, że źródło finansowania wydatku (w tym także z zysku netto) nie jest przesłanką, która z woli ustawodawcy przemawia za koniecznością wykluczenia danego wydatku z kategorii kosztów uzyskania przychodów. W wyroku z dnia 29 kwietnia 2014 r. (II FSK 1220/12), Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wydatki z dochodu po opodatkowaniu (zysku netto), co do zasady mają charakter kosztowy. Powyższy wyrok dotyczył możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nagród i premii wypłacanych z zysku netto, jednak argumenty przedstawione przez sąd można odnieść na grunt niniejszej sprawy. W powyższej sprawie sąd uznał, że niedopuszczalne jest oddziaływanie pojęć rachunkowych na kwalifikacje prawnopodatkową wydatku jako kosztu podatkowego.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie dają bowiem żadnej podstawy do przenoszenia podejścia bilansowego na grunt podatku dochodowego. Przepisy dotyczące rachunkowości mają charakter przede wszystkim techniczny i nie mogą mieć wpływu na wynikający z ustaw zakres obowiązku podatkowego (wyrok NSA z dnia 28 października 1996 r., III Sa 1070/95). Rozbieżności pomiędzy wielkością wyniku finansowego w ujęciu księgowym, a wielkością dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych mogą bowiem być tak znaczne, ze pomimo zysku księgowego w danym okresie wystąpi strata podatkowa lub pomimo straty księgowej wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu. W związku z powyższym sąd uznał, a Spółka podziela to stanowisko, że nie można z samego faktu, iż wydatek następuje z zysku netto, wyciągać kategorycznych wniosków o powtórnym ujmowaniu wydatków w kosztach. Dochód po opodatkowaniu może zatem, zdaniem Spółki, stanowić źródło finansowania w kolejnym roku podatkowym, natomiast ustalenie czy wydatek sfinansowany z tego źródła będzie stanowił koszt uzyskania przychodów, powinno nastąpić na podstawie przepisów ustawy o pdop.

Odnosząc powyższe rozważania na grunt niniejszego wniosku, należy przykładowo wskazać, że wynagrodzenia wypłacone ze środków funduszu rezerwowego będą stanowiły koszt uzyskania przychodów, jako niezaprzeczalnie poniesione w celu uzyskania przychodów przez Spółkę.

Przy czym, zgodnie z art. 15 ust. 4 g ustawy o pdop, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem ze zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Dopiero w przypadku uchybienia temu terminowi zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o pdop.

Z kolei na podstawie art. 15 ust. 4 h ustawy o pdop, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

 1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
 2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca. W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło), będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki dopiero w dacie ich wypłaty (art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o pdop).

Amortyzacja będzie dokonywana zgodnie z przepisami ustawy o pdop.

Zdaniem Spółki, analogiczne zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu znajdą zastosowanie do innych wydatków na prywatyzację, sfinansowanych z funduszu rezerwowego, tzn. aby uznać konkretny wydatek za koszt podatkowy Spółka będzie musiała wykazać, że został on poniesiony w celu uzyskania, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie został wykluczony z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w Spółce rozpoczął się proces prywatyzacji. Procedura zbycia 100% udziałów Skarbu Państwa w Spółce zostanie przeprowadzona w trybie publicznym, w oparciu o przepisy ustawy o komercjalizacji oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. W związku z powyższym, Spółka została zobowiązana do pokrycia kosztów czynności prywatyzacyjnych. Koszty te zamierza pokryć ze środków przekazanych z zysku netto na kapitał rezerwowy.

Z postanowień art. 32 ust. 1 (w przypadku prywatyzacji pośredniej – zbycie akcji Skarbu Państwa) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 216 ze zm.) wynika, że przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

1.dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki w zakresie zgodnym z ust. 1a;

2.może dokonać lub zlecić dokonanie analiz w zakresie:

 1. ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki,
 2. oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska,
 3. innym, każdorazowo określonym przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Skarbu Państwa;

3.może zobowiązać spółkę, w której Skarb Państwa posiada większość głosów na walnym zgromadzeniu, do wprowadzenia w jej przedsiębiorstwie zmian wynikających z wymogów ochrony środowiska, a w szczególności wynikających z analizy, o której mowa w pkt 2 lit. b.

Do określenia szczegółowych zasad w tym zakresie upoważniona została przez ustawodawcę Rada Ministrów, która rozporządzeniem z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki, przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. 114, poz. 663) określiła zakres analizy spółki, sposób jej zlecania, opracowania, odbioru i finansowania oraz warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

Rozporządzenie określa, zgodnie z § 7, że opracowanie analizy spółki jest finansowane, z zastrzeżeniem art. 39 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202, z późn. zm.):

 1. ze środków państwowego funduszu celowego, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli zlecającym jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
 2. przez spółkę, zgodnie z umową zawartą ze zlecającym.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wskazać należy, że skoro:

 • obowiązek pokrywania przez Spółkę kosztów dla celów prywatyzacji oraz wydatków związanych ze zbywaniem akcji Skarbu Państwa wynika z unormowań ww. ustawy i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie przepisów tej ustawy,
 • celem ekonomicznej prywatyzacji jest w ostatecznym rezultacie prawidłowe funkcjonowanie prywatyzowanych podmiotów gospodarczych, co w konsekwencji prowadzić będzie do wzrostu osiąganych przez nie przychodów,

poniesione przez Spółkę wydatki związane z procesem prywatyzacji oraz wydatki Spółki poniesione na pokrycie zadań związanych ze zbywaniem akcji Skarbu Państwa ze środków przekazanych z zysku netto na kapitał rezerwowy - w myśl art. 15 ust. 1 updop, stanowić będą koszty uzyskania przychodów.

Na marginesie dodać należy, że we własnym stanowisku Spółka wskazała wyrok NSA, w którym sąd wyraził stanowisko, że wydatki z dochodu po opodatkowaniu (zysku netto), co do zasady mają charakter kosztowy. Spółka podziela stanowisko Sądu, że nie można z samego faktu, że wydatek następuje z zysku netto, wyciągać kategorycznych wniosków o powtórnym ujmowaniu wydatków w kosztach.

Tut. Organ nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem, stwierdza, że kwestia ta nie była przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż w sytuacji związania opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku przedmiotowa interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w której wydatki na proces prywatyzacji sfinansowane zostały ze źródeł innych niż zysk netto (tj. z kapitału rezerwowego).

Dodać także należy, że istnieje orzecznictwo potwierdzające, że wydatki pokryte z zysku netto nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, por. wyroki NSA:

 • z 29 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2208/10,
 • z 3 października 2012 r. sygn. akt II FSK 332/11,
 • z 5 marca 2013 r. sygn. akt II FSK 1375/11,
 • z 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1692/11,
 • z 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1693/11,
 • z 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1694/11.

Nadmienić również należy, że mając na uwadze pytanie Spółki, wyznaczające zakres interpretacji, tut. Organ odniósł się jedynie do możliwości a nie do momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez Spółkę wydatków.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytania dotyczącego podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.