IBPBI/2/423-1149/14/KP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie wysokości kosztu nabycia udziałów w innej spółce kapitałowej, które zostały nabyte przez spółkę, która ma zostać przejęta przez Wnioskodawcę
IBPBI/2/423-1149/14/KPinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. następstwo prawne
  3. umorzenie udziałów
  4. wartość nominalna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzia-łający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 22 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób praw-nych, w zakresie ustalenia wysokości kosztu nabycia udziałów w innej spółce kapitałowej, które zostały nabyte przez spółkę, która ma zostać przejęta przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości kosztu nabycia udziałów w innej spółce kapitałowej, które zostały nabyte przez spółkę, która ma zostać przejęta przez Wnioskodawcę.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę oraz za-rząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. W chwili obecnej Wnioskodawca rozważa utworzenie podmiotu w postaci polskiej spółki z ograniczoną odpo-wiedzialnością (dalej: „SPV”). Rolą SPV jest zarządzanie majątkiem Wnioskodawcy w po-staci udziałów w innych spółkach kapitałowych. Pozwoli to na osiągnięcie efektu specjaliza-cji przez SPV w zarządzaniu takim majątkiem, a jednocześnie umożliwi Wnioskodawcy kon-centrację swojej uwagi na działalności operacyjnej. W rezultacie powyższego, w pierwszym etapie restrukturyzacji Wnioskodawca wniesie w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) do SPV udziały (dalej: „Udziały”) innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spół-ka”), w której posiada bezwzględną większość głosów. W zamian za wniesiony wkład niepie-niężny (aport) SPV wyda Wnioskodawcy udziały własne w swoim podwyższonym kapitale zakładowym (dalej: „udziały własne SPV”). Wartość rynkowa udziałów zostanie w całości odniesiona na kapitał zakładowy SPV (zostanie zatem odzwierciedlona w wartości nominal-nej udziałów własnych SPV, które SPV przekaże Wnioskodawcy). W związku z faktem, że SPV w wyniku wyżej opisanej transakcji uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce, transakcja ta będzie stanowić tzw. „transakcję wymiany udziałów” opisaną w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawy CIT)”.

W ramach wyżej opisanej transakcji wymiany udziałów nie będą dokonywane żadne dodat-kowe rozliczenia gotówkowe. Niewykluczone jednak, że strategia, którą Wnioskodawca za-mierza wdrożyć może okazać się nieskuteczna i nieefektywna. W takiej sytuacji, w celu obni-żenia kosztów funkcjonowania, jak również uproszczenia całej struktury dojść może do połą-czenia Wnioskodawcy oraz SPV. Nastąpiłoby to poprzez przejęcie całości majątku SPV (któ-ry stanowić będą przede wszystkim udziały Spółki) przez Wnioskodawcę. Mając na uwadze fakt, że SPV będzie 100% spółką zależną Wnioskodawcy, połączenie nastąpi bez podwyższa-nia kapitału zakładowego Wnioskodawcy. W związku z połączeniem. Wnioskodawca stanie się następcą prawnym SPV i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki SPV (sukcesja uniwer-salna). Jednocześnie w przyszłości, a więc już po połączeniu Wnioskodawcy oraz SPV moż-liwe jest, że Wnioskodawca będzie chciał wycofać się ze Spółki. W związku z faktem, że pozostali wspólnicy Spółki zamierzają prowadzić nadal działalność gospodarczą w ramach Spółki, prawdopodobnie wycofanie się Wnioskodawcy ze Spółki nastąpi poprzez dobrowolne umorzenie udziałów Spółki, jakie Wnioskodawca nabędzie w ramach przejęcia całości mająt-ku SPV. Umorzenie dobrowolne nastąpiłoby na podstawie art. 199 w zw. z art. 200 § 1 usta-wy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”) tj. w drodze nabycia udziałów przez Spółkę w celu ich umorzenia za wy-nagrodzeniem. Wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym kosztem uzyskania przychodów z tytułu dobro-wolnego umorzenia udziałów będą dla Wnioskodawcy - zgodnie z zasadą sukcesji uniwersal-nej wydatki poniesione przez SPV na nabycie udziałów Spółki, tj. wartość nominalna udzia-łów Własnych SPV, jakie SPV przekazała Wnioskodawcy w zamian za otrzymane w formie wkładu niepieniężnego (aportu) udziały...

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym kosztem uzyskania przy-chodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów będą dla Wnioskodawcy zgodnie z zasa-dą sukcesji uniwersalnej - wydatki poniesione przez SPV na nabycie udziałów Spółki, tj. war-tość nominalna udziałów własnych SPV, jakie SPV przekazała Wnioskodawcy w zamian za otrzymane w formie wkładu niepieniężnego (aportu) udziały.

Zgodnie z art. 491 § 1 KSH, spółki kapitałowe mogą łączyć się między sobą. W myśl art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenie spółek kapitałowych może nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Konsekwencją połączenia spółek kapitałowych jest sukcesja uniwersalna (generalna). Zgodnie bowiem z art. 494 § 1 KSH spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Jednocześnie na gruncie prawa podatkowego regulacja ta została wyrażona w art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki tej przejętej osoby prawnej.

Powyższe oznacza, że skutki podatkowe czynności (zdarzeń) wykonanych przez spółkę przejmowaną przed momentem połączenia przypisane są podmiotowi przejmującemu. Przykładowo jeśli spółka przejmowana miała prawo do zwrotu podatku od towarów i usług to prawo do wystąpienia o zwrot tego podatku przysługuje po połączeniu spółce przejmującej. Analogicznie jeśli spółka przejmowana była zobowiązana do zapłaty zaległego podatku to zobowiązanie to po połączeniu przechodzi na spółkę przejmującą.

Podkreślenia wymaga fakt, że w doktrynie i orzecznictwie utrwalił się jednolity pogląd wyrażony m.in. przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1675/11) zgodnie, z którym „jej przepisy (Ordynacji podatkowej - przyp. Wnioskodawcy) w zakresie następstwa prawnego podmiotów przekształconych są lex generalis. To oznacza, że ewentualne ograniczenie skutków podmiotowego następstwa prawnego mogłoby nastąpić w przepisach szczególnych (materialnych ustawach podatkowych, umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy innych ratyfikowanych umowach międzynarodowych)”.

W związku z powyższym należy jednoznacznie stwierdzić, że zasada sukcesji uniwersalnej może być ograniczona jedynie poprzez wyraźny przepis bezwzględnie obowiązującego prawa. Wnioskodawca pragnie zauważyć, że ustawa CIT nie wprowadza reguł ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, które podatnik nabył w drodze przejęcia całości majątku spółki przejmowanej.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy w takiej sytuacji należy zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej uznać, że Wnioskodawca ma prawo i obowiązek rozpoznać koszty uzyskania przychodów w wysokości w jakiej rozpoznać mogła je spółka przejmowana (w opisanym zdarzeniu przyszłym SPV).

Powyższe jest uzasadnione w szczególności faktem, że zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej, byt prawny spółki przejmowanej (a więc SPV) nie ustal, lecz został przeniesiony na spółkę przejmującą (a więc Wnioskodawcę). Spółka przejmująca wstąpiła bowiem we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej - stała się zatem stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną przed połączeniem była spółka przejmowana.

Zgodnie z art. 199 § 1 KSH, udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia tego udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Stosownie do treści art. 199 § 2 KSH umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna w szczególności określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. W przypadku ziszczenia się zdarzenia przyszłego Wnioskodawca otrzyma z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów wynagrodzenie.

W ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów będzie stanowiło dla niego przychód w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 14 ustawy CIT, tj. z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych. Stosownie bowiem do art. 14 ust. 1 ustawy CIT, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jednocześnie jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. W konsekwencji co do zasady przychodem Wnioskodawcy będzie kwota wynagrodzenia otrzymanego z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów.

Jednakże przy ustalaniu przychodu z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) uwzględnić należy również art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT, w którym wskazano, że do przychodów nie zalicza się m.in. zwróconych udziałów, umorzenia udziałów w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Biorąc pod uwagę powyższą regulację rozważyć należy, co stanowi koszt nabycia/objęcia udziałów zbywanych w celu ich dobrowolnego umorzenia. Jak wskazano powyżej, zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej. Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości takiej, w jakiej mogła rozpoznać je SPV.

Mając powyższe na uwadze, w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego nabycie udziałów Spółki (które zostaną zbyte przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w celu ich umorzenia dobrowolnego) przez SPV nastąpiło w zamian za udziały własne SPV, które SPV wydała Wnioskodawcy w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci udziałów Spółki (w ramach transakcji wymiany udziałów).Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w transakcji „wymiany udziałów” ekonomicznym ekwiwalentem za otrzymane udziały w Spółce są udziały własne SPV, które są przekazywane w ramach takiej transakcji Wnioskodawcy. W opinii Wnioskodawcy wartość tego ekwiwalentu tj. wartość nominalna udziałów własnych SPV wydanych Wnioskodawcy stanowi dla SPV ekonomiczny koszt nabycia udziałów Spółki. Prawidłowość powyższej wykładni wynika pośrednio także z konstrukcji art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT, w którym ustawodawca uregulował sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów nabytych uprzednio przez spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów. Zgodnie bowiem z tym przepisem za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów. Wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane - są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że ustawodawca nie uregulował wprost zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów otrzymanych uprzednio w ramach transakcji wymiany udziałów. Jednocześnie w opinii Wnioskodawcy, w pełni uzasadnione jest pośrednie zastosowanie sposobu wykładni pojęcia wydatków na nabycie udziałów w ramach transakcji wymiany udziałów, które ustawodawca zaprezentował w powyżej przywołanym art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT.

Ustawodawca jasno bowiem wskazuje, że konstrukcja transakcji wymiany udziałów świadczy o tym, że ekonomicznym ekwiwalentem za otrzymane udziały są udziały własne SPV wydane Wnioskodawcy. Wartość nominalna udziałów własnych SPV przekazanych Wnioskodawcy w zamian za udziały stanowi dla spółki SPV „wydatek na nabycie udziałów”, o którym mowa zarówno w art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT, jak również w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT.

Mając powyższe na uwadze wydatki te (a więc wartość nominalna udziałów własnych SPV przekazanych Wnioskodawcy w zamian za udziały) będą pomniejszały przychód SPV z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia dobrowolnego (stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT).

Analogiczne do powyższego stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11 lipca 2013 r. (Znak: IPPB5/423-256/13-2/MK), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika wskazujące, że w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów w zamian za udziały w kapitale własnym: „kosztem nabycia udziałów/akcji, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT będą wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT wydatki poniesione przez spółkę przy wymianie udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez spółkę wskutek wymiany udziałów”.

Takie same stanowisko zostało również zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 kwietnia 2014 r. (Znak: IBPBI/2/423-96/14/SD), w której organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że: „w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych wcześniej przez wnioskodawcę w ramach „wymiany udziałów” kosztem uzyskania przychodu dla spółki będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym spółki objętych przez udziałowca w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, że do zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku nie będzie mógł znaleźć zastosowania art. 15 ust. lk pkt 1 oraz ust. 11 ustawy CIT, gdyż sytuacja opisana w zdarzeniu przyszłym nie wypełnia hipotezy tych przepisów. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 11 ustawy CIT w przypadku, gdy udziały w spółce zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport) do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 i 3d przepisy ust. 1k stosuje się odpowiednio.

W opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że SPV nabędzie udziały w ramach wkładu niepieniężnego (aportu). Przedstawiona zatem sytuacja dotyczy kosztów uzyskania przychodów przy dobrowolnym umorzeniu udziałów, które nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport), lecz same były przedmiotem takie wkładu niepieniężnego (aportu). W konsekwencji przepisy art. 15 ust. lk pkt 1 oraz ust. 11 ustawy CIT nie mogą znaleźć zastosowania w niniejszym zdarzeniu przyszłym.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów nabytych przez SPV w ramach transakcji wymiany udziałów SPV będzie mogła rozpoznać jako koszt uzyskania przychodów wartość nominalną udziałów własnych SPV, które SPV wydała Wnioskodawcy w zamian za otrzymane jako wkład niepieniężny (aport) udziały Spółki. Jednocześnie, w związku z zasadą sukcesji uniwersalnej, Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia (które nabędzie w drodze przejęcia całego majątku SPV) w takiej wysokości w jakiej mogła je rozpoznać SPV, a więc w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych SPV, które SPV wydała Wnioskodawcy w zamian za udziały.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo można wskazać interpretację indywidualną z 25 lipca 2014 r. (Znak IBPBII/2/415-426/14/ŁCz), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach całkowicie zgodził się z podatnikiem, że „w oparciu o przedstawione powyżej argumenty należy, zdaniem Wnioskodawcy uznać, że dla niego, wspólnika Spółki Jawnej, będącej następcą prawnym Spółki Przekształcanej kosztem uzyskania przychodu z dobrowolnego umorzenia udziałów będą wydatki poniesione przez Spółkę Przekształcaną na nabycie udziałów tj. wartość nominalna udziałów własnych wyemitowanych przez Spółkę Przekształcaną w ramach wymiany udziałów”.

Powyższa interpretacja dotyczyła, co prawda przekształcenia, ale opierała się również na tej samej zasadzie sukcesji uniwersalnej zgodnie, z którą spółka przekształcona (w przedstawionym w niniejszym wniosku opisie zdarzenia przyszłego spółka przejmująca, a więc Wnioskodawca) wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (w opisanym zdarzeniu przyszłym spółki przejmowanej, a więc SPV).

W wyżej wskazanej interpretacji organ podatkowy całkowicie potwierdził stanowisko podatnika, że spółka przekształcona w ramach sukcesji uniwersalnej nabyła prawo, a zarazem obowiązek rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów (które stanowiły majątek spółki przekształcanej) w wysokości równej wydatkom jakie poniosła spółka przekształcona na ich nabycie, a więc równej wartości nominalnej udziałów własnych spółki przekształcanej, które wydała w ramach transakcji wymiany udziałów.

Biorąc pod uwagę poczynione rozważania, w tym skutki sukcesji uniwersalnej (która nastąpi na skutek przejęcia przez Wnioskodawcę całego majątku SPV), w ocenie Wnioskodawcy nie ulega żadnym wątpliwościom, że:

  1. wnioskodawca uzyska przychód w wysokości równej wynagrodzeniu jakie zostanie mu przyznane z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki;
  2. jednocześnie zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej kosztem uzyskania przychodu z tego tytułu będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów własnych SPV, które spół-ka wydała Wnioskodawcy w zamian za udziały w ramach transakcji wymiany udziałów.

W świetle przedstawionych powyżej argumentów oraz przywołanych interpretacji indywidu-alnych organów podatkowych Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że zapre-zentowane przez niego stanowisko i rozumienie treści przepisów jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy pla-nowana transakcja będzie transakcją wymiany udziałów; powyższa kwestia stanowi bowiem element opisu zdarzenia przyszłego ujętego we wniosku.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop), do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorze-nia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8e updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wy-datków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wy-sokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, do-kona odpłatnego zbycia w celu umorzenia, udziałów w innej spółce kapitałowej. Umorzenie to nastąpi w trybie umorzenia dobrowolnego. Ww. udziały Wnioskodawca nabędzie, poprzez przejęcie innej spółki kapitałowej. Spółka przejęta nabyła te udziały w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów. Kwestia sukcesji na gruncie prawa podatkowego została uregulowana w Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

  1. osób prawnych,
  2. osobowych spółek handlowych,
  3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Z kolei art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że przepis § 1 stosuje się odpowied-nio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).

Wnioskodawca stanie się zatem następcą prawnym spółki przejętej („SPV”).

Z cytowanych przepisów updop wynika, że w przypadku umorzenia udziałów, nabytych

w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów, kosztem ich nabycia, którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 updop, będzie kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów wydanych przez spółkę przejmowaną w zamian za udziały spółki kapitałowej.

Zasada ta będzie miała również zastosowanie w przypadku dobrowolnego umorzenia udzia-łów przez następcę prawnego spółki, która nabyła te udziały w ramach tzw. transakcji wy-miany udziałów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.