IBPBI/2/423-1089/14/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zakup przez Spółkę jabłek udostępnianych pracownikom i gościom stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 01 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 08 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zakupem jabłek (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zakupem jabłek.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. („Spółka”) to jeden z podmiotów należących do Grupy - najbardziej innowacyjnej polskiej firmy i najszybciej rozwijającego się producenta okien dachowych na świecie z 15% udziałem w rynku globalnym pod względem ilości sprzedawanych okien. Grupa realizuje swoją aktywność w 40 krajach świata sprzedając różnego rodzaju okna dachowe i akcesoria do nich. Spółka z siedzibą w X to spółka produkcyjna zatrudniająca około 1300 osób, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”). W ramach prowadzonej obecnie akcji Spółka dokonuje zakupu jabłek konsumpcyjnych od sadowników lub grup producenckich. W przypadku zakupu od grupy producenckiej, czy spółdzielni Spółka otrzymuje fakturę VAT, w pozostałych przypadkach (zakupy od sadowników - rolników ryczałtowych) generowane są faktury VAT RR. Jabłka są nabywane z przeznaczeniem dla pracowników Spółki oraz dla gości i kontrahentów odwiedzających Spółkę. Przed wejściem do głównej siedziby firmy, przy wejściu do hal produkcyjnych, w biurach Spółki oraz salach konferencyjnych codziennie są wykładane pojemniki z jabłkami. Spółka nie wydziela owoców poszczególnym osobom, każdy pracownik czy gość odwiedzający Spółkę może wedle uznania nieodpłatnie poczęstować się jabłkami - Spółka nie ustala(i od strony praktycznej nie mogłaby ustalać) ile jabłek zjada poszczególny pracownik, gość. Wśród pracowników Spółki mogą zatem być osoby, które w ogóle nie skorzystały z udostępnionych jabłek, jak i osoby które pobrały i skonsumowały jabłka. Mając na względzie wielkość zatrudnienia w Spółce tygodniowy zakup jabłek to około 1 200 kg. Akcja prowadzona przez Spółkę pod hasłem „....” ma głównie na celu dbałość Spółki o poprawę zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia pracowników, co w odczuciu Spółki może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy. Dodatkowo akcja taka jest również symbolem i przejawem troski Spółki o polską wspólnotę ekonomiczną.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zakup przez Spółkę jabłek udostępnianych pracownikom i gościom stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów...

Spółka stoi na stanowisku, że zakup jabłek stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 851 - dalej „ustawa CIT”), kosztami uzyskania przychodów mogą być koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Literalna analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że kosztami podatkowymi mogą być zarówno koszty, które bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia przychodów, jak i koszty, które jedynie w pośredni sposób mają wpływ na generowanie przychodów (w tym koszty, których poniesienie nie będzie skutkowało bezpośrednim wzrostem przychodów, ale wpłynie na możliwość uzyskiwania przychodów w ogóle - zachowanie, zabezpieczenie źródła przychodów).

Mając na względzie brzmienie przepisów, jak i stanowisko doktryny należy stwierdzić, że aby dany wydatek mógł być uznany za koszt podatkowy spełnione muszą być następujące warunki:

  1. poniesienie kosztu w celu uzyskania przychodu lub zachowania/zabezpieczenia źródła przychodów (koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami),
  2. brak wyłączenia danego kosztu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT,
  3. odpowiednie udokumentowanie wydatków.

W sytuacji Spółki wydatki dotyczące nabywanych jabłek spełniają powyższe warunki. Jak zostało przedstawione w stanie faktycznym jabłka są nabywane z przeznaczeniem dla pracowników i gości odwiedzających siedzibę Spółki. Udostępnienie jabłek pracownikom to przejaw dbałości Spółki o poprawę zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia pracowników, co w odczuciu Spółki może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy (między innymi większa motywacja do pracy, niższe absencje chorobowe). Zakup taki choć w prostej linii nie przekłada się na przychody realizowane przez Spółkę, ewidentnie pośrednio wpływa na możliwość generowania przychodów przez Spółkę oraz na wysokość tych przychodów (efektywność pracowników i ich wydajność ma znaczenie dla wyników finansowych osiąganych przez Spółkę). Akcja udostępniania jabłek pracownikom i gościom Spółki ma również swój wymiar marketingowy, poprzez dbałość o lokalną i ponadlokalną wspólnotę ekonomiczną (utożsamiania marki Spółki z działaniami wykazującymi troskę o polskie interesy może mieć wpływ na wysokość przychodów generowanych przez Spółkę na polskim rynku). Zdaniem Spółki, zasadne jest zatem twierdzenie, że wydatki poniesione na zakup jabłek są wydatkami poniesionymi w celu uzyskania przychodu lub zachowania/zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatki te nie znajdują się również na negatywnej liście wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (16 ust. 1 ustawy CIT) oraz w przypadku Spółki są odpowiednio udokumentowane.

Pogląd zbieżny ze stanowiskiem Spółki zaprezentowanym powyżej potwierdza również stanowisko przedstawicieli Ministerstwa Finansów opublikowane na łamach Gazety ... z 27 sierpnia 2014 r. (artykuł i wywiad „ ...”).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., zwanej dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. W świetle tego przepisu, ocena prawna konkretnego wydatku poniesionego przez podatnika wymaga odniesienia się do kryterium celowości jego poniesienia oraz uwzględnienia wyłączeń z kategorii kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 16 ust. 1 updop.

Odnosząc się do przesłanki celowości wydatku należy podkreślić, że kosztem uzyskania przychodów są zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. W każdym przypadku konieczne jest jednak zaistnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskiwaniem, bądź też szansą uzyskiwania przychodów przez podmiot ponoszący ten koszt.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
  • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Wśród kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodów są także tzw. koszty pracownicze obejmujące m.in. świadczenia wypłacane na rzecz pracowników wraz z narzutami, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety, ale również i inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz zdrowie i samopoczucie pracowników.

Jak wskazano powyżej, ocena prawna danego wydatku wymaga uwzględnienia m.in. unormowań art. 16 ust. 1 updop, w niniejszej sprawie dotyczy to w szczególności art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych m.in. na zakup żywności. Za wydatki na zakup żywności, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w myśl ww. przepisu należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z klientami, kontrahentami.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej obecnie akcji, Spółka dokonuje zakupu jabłek konsumpcyjnych od sadowników lub grup producenckich. Jabłka są nabywane z przeznaczeniem dla pracowników Spółki oraz dla gości i kontrahentów odwiedzających Spółkę. Przed wejściem do głównej siedziby firmy, przy wejściu do hal produkcyjnych, w biurach Spółki oraz salach konferencyjnych codziennie są wykładane pojemniki z jabłkami. Spółka nie wydziela owoców poszczególnym osobom, każdy pracownik czy odwiedzający Spółkę gość może wedle uznania nieodpłatnie poczęstować się jabłkami. Mając na względzie wielkość zatrudnienia w Spółce tygodniowy zakup jabłek to około 1 200 kg.

Akcja prowadzona przez Spółkę pod hasłem „...” ma głównie na celu dbałość Spółki o poprawę zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia pracowników, co w odczuciu Spółki może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy. Dodatkowo akcja taka jest również symbolem i przejawem troski Spółki o polską wspólnotę ekonomiczną.

Odnosząc powyższe do analizowanej sprawy należy stwierdzić, że ponoszone przez Spółkę wydatki dotyczące zakupu jabłek z przeznaczeniem dla pracowników są przejawem i wyrazem starań Spółki o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jej pracowników, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przez Spółkę przychody.

W odniesieniu natomiast do wydatków związanych z nabyciem jabłek w celach poczęstunku kontrahentów oraz gości odwiedzających siedzibę Spółki stwierdzić należy, że nie podlegają one wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, bowiem celem tego typu wydatków nie jest stworzenie dobrego wizerunku firmy, czy też wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Wydatki te należą bowiem do panujących powszechnie kanonów kultury, dobrych praktyk oraz powszechnie stosowanych w kontaktach biznesowych zachowań, stanowiących obecnie nieodłączny element prowadzonej działalności gospodarczej. Poza tym uznać można, że oczekiwanym efektem ww. wydatków jest przyszłe osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenia ich źródła.

Reasumując, wydatki poniesione na zakup jabłek udostępnianych pracownikom oraz kontrahentom i gościom spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop - zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów; tym samym Wnioskodawca może je zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.